medyauzmani.com
Yurtdışındaki şirketlere alışveriş merkezi kurma kapsamında verilen danışmanlık hizmeti kurumlar vergisine tabi midir? – Özgün Fikirler

Yurtdışındaki şirketlere alışveriş merkezi kurma kapsamında verilen danışmanlık hizmeti kurumlar vergisine tabi midir?

Yurtdışındaki firmalara verilen teknik ve danışmanlık hizmetlerinin KDV ve kurumlar vergisine karşı durumu

Kayıtlı dilekçenizde şirketiniz… Alışveriş merkezinin kurulması ile ilgili olarak, şirket ortaklarının demir-kalıp işi yapan, ekibe liderlik eden ve işi yürüten işçileri yönetmek için teknik danışmanlık hizmeti verdiği belirtilmiş ve elde edilen gelirlerin kapsamında. Bu hizmetler kurumlar vergisinden ve katma değer vergisinden muaftır. Raporlama gereklidir.

Kurumlar vergisi kanunu ile ilgili olarak:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3. maddesinde “Kanun 1. maddesinde sayılı teşebbüslerden Türkiye’de hukuki veya ticari durumu bulunanların Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri tüm kazançlar üzerinden vergilendirilir.” Yargı dahildir.

Aynı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, yurt dışında inşaat, onarım, tesisat ve teknik hizmet işlerinden aktarılan kazançlar ile Türkiye’de kamu sonuç hesaplarına aktarılan kazançların kurumsal kazançlardan istisna olduğu hükme bağlanmıştır. vergi.

5.9 sayılı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “Yurt Dışında Gerçekleştirilen İnşaat, Onarım, Montaj ve Teknik Hizmet Kazançlarından İstisna” başlıklı bölümünde yer almaktadır.

“…

Teknik hizmet kazançlarının yukarıda belirtilen istisnadan yararlanabilmesi için bu işler yurt dışındaki işyerleri veya daimi temsilciler vasıtasıyla; Yurt dışında işyeri veya daimi temsilcisi olmaksızın yapılan teknik hizmetler, hizmet ihracatı sayılır. Ayrıca yurt dışı inşaat, onarım ve montaj işleriyle bağlantılı olarak yapılacak teknik hizmet şartı aranmaz.

Yurt dışında yapılacak yapım, onarım ve montaj işleri için bir işyerinin bulunması gerekirken, bu işlerle ilgili teknik hizmetlerin yurtdışında herhangi bir işyeri olmaksızın Türkiye’den yapılması da mümkündür. Proje hazırlama gibi teknik hizmetler inşaat ve onarım işlerinin ayrılmaz bir parçası olmakla birlikte; Teşebbüslerin yurt dışında devam eden inşaat ve onarım işleri veya ayrı bir işyeri veya daimi temsilcisinin bulunmadığı hallerde bu faaliyet ihracat sayılır ve kazanç için bu istisnadan yararlanılamaz. yurtdışındaki inşaat işleriyle bağlantılı olarak Türkiye’de gerçekleştirilen teknik hizmetlerden elde edilmektedir.

Bu nedenle, teşebbüslerin yurt dışında yapım ve onarım işi varsa, buna ilişkin teknik hizmetler ister yurt içinde ister yurt dışında yapılsın, kazançları istisnadan yararlanabilecektir. Muafiyetten, yurt dışında yapım ve onarım işi bulunmayan işyerlerinin sadece işyeri veya daimi temsilcisi aracılığıyla yaptıkları teknik hizmetlerden elde ettikleri kazançlar yararlanabilecektir.

Yurt dışı şubelerden elde edilen kârların genel sonuç hesaplarına aktarılmasında ise faaliyet sonucu, faaliyetin yapıldığı yabancı ülke mevzuatına göre hesap döneminin kapanış tarihi itibariyle ilgili ülke mevzuatına göre belirlenir. gerçekleştirilecek olup, aynı tarih itibarıyla Türkiye genel sonuç hesaplarına kaydedilecektir. Gelirin kambiyo mevzuatına göre Türkiye’ye getirilmiş olması, bu konunun Türkiye’deki genel sonuç hesaplarına intikalini etkilemeyecektir. Faaliyetin yürütüldüğü yabancı ülkede kazanç sağlayabilmesi yeterlidir.”

Açıklamalar dahildir.

Buna göre, demir ve kalıp işi yapan işçilerin yönetimi, ekip liderliği ve işlerin yürütülmesi ile ilgili teknik danışmanlık hizmetleri sadece teknik hizmet olarak değerlendirilebilir. müsait değil.

Bu çerçevede, Türkiye’de kamu sonuç hesaplarına aktarılacak kazançların, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca şirketiniz tarafından sağlanan yukarıda belirtilen hizmetlerden muaf tutulması mümkündür. müsait değil.

Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili olarak:

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1 maddesinde, ticari, sınai, tarımsal ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu belirtilmektedir.

Aynı kanunun 6. maddesi, işlemlerin Türkiye’de gerçekleştiğini belirtir;

a) Malın teslim anında Türkiye’de olması,

b) Hizmetin Türkiye’de verilmesi veya hizmetten Türkiye’de yararlanılması,

geçmek ,

özel gerekli.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. ve 6. maddelerine göre, Yurt dışına teslim edilen mallar ile yurt dışında verilen ve yurt dışında kullanılan hizmetler KDV’ye tabi değildir.. Türkiye’de gerçekleşmeyen veya bu tür bir işlemi herhangi bir istisnai kanun hükmüne bağlamayan bir işlemin bedeli üzerinden KDV hesaplanamaz.

Yukarıdaki hükümler ve yorumlar çerçevesinde, … vErişilecek hizmetler KDV’ye tabi değildir.


Kaynak: GIB Uzmanlığı 30/01/2012 B.07.1.GIB.4.34.17.01-KDV 12-334
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Türkiye’de yabancı bir şirkete hizmet veren freelancer, keseceği makbuz üzerinden stopaj hesaplamalı mı?

Türkiye’de alınan hizmetler karşılığında yurtdışındaki bir firmaya kesilen faturada KDV hesaplanmalı mıdır?

Yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşının Türkiye’de şirkete verdiği hizmet karşılığında keseceği fatura KDV ve…

Yurt dışından aldığımız aracılık hizmetlerine istinaden kesilen faturada KDV ve stopaj hesabı yapacak mıyız?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın