https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Yurt dışında ikamet eden bir Türk vatandaşı, gelirinin Türkiye’deki kiradan kesildiğini beyan eder mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Yurt dışında ikamet eden bir Türk vatandaşı, gelirinin Türkiye’deki kiradan kesildiğini beyan eder mi?

Yurt dışında ikamet eden bir Türk vatandaşı, gelirinin Türkiye’deki kiradan kesildiğini beyan eder mi?

İçindekiler

Başvuru formunda belgeniz faiziyle birlikte kaydedilir; Türk vatandaşı olarak uzun yıllardır Almanya’da çalıştığınızı ve ikamet ettiğinizi, Türkiye’de muhtelif işyerlerinden stopaj yoluyla vergilendirilen kira geliri aldığınızı beyan ederek, bu söylediklerinizden dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi verip vermeyeceğinizi beyan ederek kira iadesi ve kira tutarları kiracılar tarafından yetkilendirilmemişse ne yapılmalı Başkanlığımızın görüşü istenmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Üçüncü ve Dördüncü Maddelerinde tam sorumluluk ilkesi, Altıncı Maddesinde sınırlı sorumluluk ilkesi, 3. Maddesinde ise Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin 4 üncü maddede bunların Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri tüm kazanç ve getirileri üzerinden vergi alınması;

Aşağıda belirtilen kişiler Türkiye’de yerleşik kabul edilir.

1. İkametgâhı Türkiye’de olanlar (ikametgahı Medeni Kanunun XIX. ve müteakip maddelerinde yazılı yerlerdir);

2. Türkiye’de sürekli olarak takvim yılı içinde altı aydan fazla ikamet edenler (geçici çıkışlar Türkiye’de ikamet süresini kesmez) dahildir.” Aynı kanunun 6. maddesinde “Yerleşmemiş gerçek kişiler” yer almaktadır. Türkiye’de ancak Türkiye’de kalabilir.” Kazançları ve getirileri üzerinden vergiye tabidirler” diye seslendi.

Konuyla ilgili olarak 210 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde, Gelir Vergisi Kanunu’nun III. , kazanç ve iratları üzerinden sınırlı sorumluluk esasına göre vergilendirilmelidir. Bu vatandaşlardan belirli bir gelir elde ettikten sonra Türkiye’ye yerleşenler ile bir takvim yılı içinde Türkiye’de altı aydan fazla ikamet edenler tam mükellefiyet esasına göre vergilendirilir. Açıklama dahil.

Kanunun 94. maddesinde “vergi indirimi” başlığı altında anılmaktadır. “Kamu idareleri ve kuruluşları, kamu iktisadi kuruluşları, diğer kuruluşlar, ticari şirketler, ticari ortaklıklar, dernekler, müesseseler, ekonomik kuruluşlar, dernek ve müesseseler, kooperatifler, yatırım fonu yöneticileri, ticaret ve serbest meslek sahipleri, gerçek kimliğini beyan etmekle yükümlüdür. gelirlerinden veya tarım işletmesi hesabına esas olmak üzere, aşağıdaki bentlerde belirtilen ödemeleri (peşin ödemeler dahil) nakden veya Aynı maddenin 5/a bendinde ise 70 inci madde kapsamındaki mal ve hakların kiralanması karşılığında yapılan ödemelerden (2006/11449 sayılı BKK’ya göre) % ​​20 oranında kesinti yapılacağı belirtilmiştir.

Yine aynı Kanunun 86 ncı maddesinin “Tahsilatsız Haller” başlıklı birinci fıkrasının (2) numaralı alt bendinde yer alan ücret, serbest meslek kazançları, taşınır ve taşınmaz sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratların yıllık beyannamesi, Türkiye’de vergi tevkifatına tabi olup, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde beyannamede beyannameye yer verilmeyeceği belirtilmiştir.

Öte yandan, tahsilatların tasdikine ve yer kiralamasına bağlı olarak yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları içeren 268 Sayılı Gelir Vergisi Tebliği’nin “Tasdik Yükümlülüğünün Kapsamı” başlıklı birinci fıkrası ile ve bankalar veya posta departmanları tarafından düzenlenen belgelere sahip konutlar; İşyerlerinde kira bedellerinin ev sahibi ve kiracılar tarafından tahsil edilip ödendiğinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Kurumu Genel Müdürlüğünce düzenlenen belgelerle belgelenmesi zorunludur. Her işlem için bir önceki maddede belirtilen tutarlardan az olmamak üzere bu işleme konu tutarın %5’i oranında özel ihlal cezası uygulanır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara istinaden; İlgili yıllarda altı aydan fazla Türkiye’de bulunmadığınızı emniyetten alacağınız belge ve Alman makamlarından alacağınız ikametgah belgesi ile gelirin elde edildiği tarihte Almanya’da ikamet ettiğinizi belirtir. . Türkiye’de stopaj yoluyla vergilendirilen gayrimenkul değer artış kazançlarınız için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesine gerek olmamakla birlikte, kiracılar tarafından eksik beyan edilen kiralık gayrimenkuller için yapılan ödemelerden gelir vergisi stopajı kesilmesi durumunda, size ödenen kira ödemeleri ; 268 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tablosu uyarınca, bankanın veya Posta ve Telgraf Kurumu Genel Müdürlüğünün aracı rolünü üstlenmesini sağlamanız kaydıyla herhangi bir sorumluluk taşımazsınız.


Kaynak: VUK Özel
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Dar mükellefler sadece Türkiye’deki gelirlerini beyan edecekler.

Yerleşik olmayan kuruluşlar %5 vergi indiriminden yararlanabilir mi?

Türkiye’de sınırlı mükelleflerin irtibat ofisi vergileri nasıl açılıyor?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın