https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Yabancı uyruklulardan alınan hurdalar için gider faturası düzenlenecektir. - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Yabancı uyruklulardan alınan hurdalar için gider faturası düzenlenecektir.

Yabancı uyruklulardan alınan hurdalar için gider faturası düzenlenecektir.

TC
Gelir Yönetimi Başkanı
istanbul vergi dairesi
gelir ve kurumlar vergisi grubu yönetimi

sayı

:

62030549-120[94-2017/642]-E.34329

10.01.2019

Tema

:

Yabancı uyruklulardan hurda plastik alımına karşı belge düzenlenip düzenlenemeyeceği

Faiz ile birlikte kaydedilen menfaat başvuru formunda, Türkiye’de ikamet adresi ve TC kimlik numarası olmayan yabancı uyruklu kişilerin piyasadan plastik hurda topladıkları ve toplanan hurdaların firmanız tarafından satın alındığı belirtilir. şirket. hurda plastik satın alacak yabancı uyruklu ve gelir vergisi stopajlı olup olmayacağı.

Gelir vergisi kanunu açısından

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinde vergiden muaf tacirlere ilişkin düzenlemelerin yer aldığı tacir istisnasından yararlanacak tacirler de madde fıkralarında sıralanmıştır. Maddenin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde; Ticari işletmelere ait atıkları düzenli veya belirli aralıklarla satın alanlar hariç, münhasıran kapı kapı dolaşarak her türlü hurda malzemeyi toplayan veya satın alıp bu malları ticaretini yapanlara veya yeniden işleyenlere satanlar. Şahıs adına işyeri açmadan, gelir vergisinden muaf tutulacaktır. birleşmiş.

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ticari, zirai veya mesleki kazançları nedeniyle gerçek gelir vergisine tabi olanların ve yukarıdaki işlevleri yerine getirenlerin gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlı olacağı belirtilmiştir. Satıcı muafiyetinden yararlanılamaz.

Yazının son paragrafında; 94 üncü maddeye göre tacir muafiyetinin stopaja dahil edilmediği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, anılan kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında stopaja tabi tutulacak vergi ve ödemelerden kimlerin sorumlu tutulacağı belirtilmiş olup, anılan fıkranın 13/b bendinde, Mal ve hizmet alımlarında Tacir Muafiyetinden yararlananlara yapılan ödemelerden hurda alımlarında %2 gelir vergisi stopajı uygulanacaktır. Yargılandı.

Konuyla ilgili olarak yayınlanan 267 sıra numaralı gelir vergisi genelgesinin ikinci bölümünde;

“Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesine eklenen fıkraya göre, iş yeri açmadan hurda metal, hurda plastik, hurda naylon, atık kağıt, hurda cam, atık şişe ve benzerlerini toplayan veya satın alan kişi, kendi adına ve hesabına, kapı kapı dolaşarak gerçek kişiler tacir muafiyetinden yararlanır. Söz konusu işi devam ettirmesi veya motorlu araç ile faaliyet göstermesi muafiyetten yararlanmaya engel değildir.

Ancak söz konusu mükelleflerden;

– “Ticari işletmelerin sahip olduğu atıkları düzenli veya periyodik olarak alıp satan veya sözleşmeli olarak toplayıp satan kişiler,

Bunu gelir ve kurumlar vergisi mükellefine sadık bir şekilde yapanlar tacir muafiyetinden yararlanamayacaktır.

Açıklamalar dahildir.

Buna göre tacir muafiyeti kapsamına giren ve kapı kapı dolaşarak münhasıran onlar adına ve hesabına hurda toplayanlardan hurda alımı yapılması halinde, tacirlere yapılan ödemelerden %2 oranında gelir vergisi stopajı yapılması gerekmektedir. böyle insanlara yapılır.

Vergi prosedürleri açısından

213 sayılı Vergi Usul Kanunu;

– 227. maddedeBu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, bu Kanuna göre tutulan üçüncü kişilerle olan ilişki ve işlemlere ilişkin kayıtların tasdik edilmesi zorunludur.

– 229. maddedeFatura, bir müşteriye bir mal satan veya bir iş yürüten tacir tarafından, satılan mal veya yapılan iş için müşterinin borçlu olduğu tutarı göstermek için verilen ticari bir belgedir.

– 234. maddede, “Birinci ve ikinci sınıf tacirler, serbest meslek sahipleri ve kazançları basit bir şekilde tespit olunanlara defter tutmakla yükümlü çiftçiler; tacirlerin yaptıkları iş için vergiden muaf olarak düzenledikleri gider pusulası. veya kendilerinden satın aldıkları mallar için, tacirin vergi muafiyetinden ibraz ettiği fatura gibi malları çalıştıran veya satan kişi tarafından imzalanır. birinci ve ikinci sınıf tüccarlar tarafından şahsi malını satanlardan satın alınan ziynet eşyası. Harcama pusulasında işin niteliği, malın cinsi ve cinsi, miktarı ve bedeli, çalışma ücretleri, ad ve soyadları ( tüzel kişilerin soyadları) ile işi yapanın ve işi yapanın veya malın satıcı ve alıcısının tarihi ve eserin bir nüshası olmak üzere iki nüsha halinde tarih ve şeklini içeren ve Üretici veya satıcıya verilen Masraf oy pusulaları seri numarası ve sıralayıcı içinde toplanır.

Hükümler dahildir.

Ayrıca konu hakkında yayımlanan 225 sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliğlerinde yer alan gider pusulalarındaki işin niteliği, türü, sayısı, fiyatı, tutarı, toplamı, stopaj oranı ve net tutarı; İşi bitiren veya işi alıp satan kişinin adı, soyadı (tüzel kişilerin unvanı), adresi, vergi dairesi, varsa hesap numarası, seri ve seri numarası ile veriliş tarihi belirtilir. mal dahil edilmelidir.

Buna göre, vergi mükellefi olmayan yabancı uyruklulardan tarafınızca yapılan hurda, plastik vb. ürünleri satın alırken yukarıda sayılan asgari bilgileri içeren ve karşı tarafça imzalanmış bir gider pusulası düzenlemeniz gerekmektedir.

Ayrıca masraf fişinin söz konusu malın satın alındığı tarihte düzenlenmesi gerekir, gün sonunda toplu olarak düzenlenemez.


Kaynak: GİB Özel
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın