medyauzmani.com
Yabancı bayraklı gemilerin acentesi olanlar, giderlerini armatör adına fatura edebilirler. – Özgün Fikirler

Yabancı bayraklı gemilerin acentesi olanlar, giderlerini armatör adına fatura edebilirler.

TC
Gelir Yönetimi Başkanı
istanbul vergi dairesi
TAKELLEF hizmet paketini yönetin

sayı

:

11395140-105[229-2015/VUK-1-19283]-167075

22.02.2019

Tema

:

Yabancı Bayraklı Gemilere Verilen Acentelik Hizmetlerinin Vergilendirilmesi, Form B ve Form B Belge Talep ve Bildirimi

Başvuru formunda belgeniz faiziyle birlikte kaydedilir; Firmanız yabancı bayraklı gemilere acentelik hizmeti veren, gemilerin ihtiyaçlarının bir kısmının yurt dışından sipariş ve ödeme yapılarak kendi firmaları tarafından havalimanı gümrüğüne getirildiği ve sipariş edilen malın faturasının kesildiği bir firmadır. geminin bağlı olduğu firma adına, geminin adı ve iş unvanı Acente olarak firmanız için faturada yazılı ve gemiler karasularına girdiklerinde Türk, geminin bağlı olduğu firma geminin bağlı olduğunu gümrük beyannamesinde alıcı olarak bildirir. Şirket: Vergi matrahının veya temel KDV tutarlarının Şirket adına BA Formunda açıklanıp açıklanmaması gerektiği konusunda görüş talep ediyorsunuz.

Gelir ve kurumlar vergisi kanunu ile ilgili olarak

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6. maddesi, kurumlar vergisinin mükellefin bir hesap döneminde Kanun’un 1. maddesinde belirtilen net kurumlar kazancı üzerinden hesaplanacağını ve Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre hesaplanır. Ticari kazanç, şirketin net gelirinin belirlenmesinde uygulanacaktır. Bu hükme göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen giderler şirketin safi kazancının tespitinde indirilebilir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazancın bilanço yöntemine göre tespitine ilişkin 38. maddesinde; Bilanço esasına göre işletme geliri, bir işletmenin özsermayesinin hesap dönemi sonundaki değerleri ile hesap dönemi başındaki değerleri arasındaki pozitif farktır. Bu dönemde mal sahibi veya sahipleri tarafından:

1. İşletmeye kattığı değerler bu farktan düşülür;

2. İşletmeden alınan değerler ekiplere eklenir.

Bu şekilde ticari kazanç tespitinde Vergi Usul Kanununun kıymet takdirine ilişkin hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur. Yargı dahildir.

Buna göre, yabancı bayraklı gemiler için Türk karasularında armatör adına kuruluşunuzun yaptığı harcamalar, mülkiyet haklarınızda gerçek bir artışa yol açmadığından kuruluşunuzun kazancına bağlanmaksızın takip edilmelidir. yabancı taşıma kuruluşunun kazancının tespitinde dikkate alınacaktır. Öte yandan, söz konusu hizmetler için kuruluşunuza ödenen komisyonların şirketin gelirlerine ve reklamlarına dahil olması normaldir.

Vergi prosedürleri açısından

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Faturanın Açıklaması” başlıklı 229. maddesinde; “Fatura, malı satan veya işi yürüten tacir tarafından müşteriye satılan mal veya yapılan iş karşılığında borçlu olduğu tutarı gösteren ticari bir belgedir.” ,

Aynı kanunun “Fatura Yönetmeliği” başlıklı 231. maddesinin 5. fıkrasında; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin teslim tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde düzenlenir ve bu süre içinde kesilmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.”Ve

Kanun’un 232. maddesinde “Fatura Kullanma Zorunluluğuna Dair”. “Birinci ve ikinci dereceden tüccarlar, kârları basit bir şekilde sabitlenenlerle defter tutmak zorunda kalan çiftçiler;

1- Birinci ve ikinci sınıf tacirler.

2- Serbest çalışanlar için,

3- Kârı basit bir şekilde belirlenen tacirler için,

4-Defter tutmak zorunda olan çiftçiler için.

5- Vergiden muaf tacirler.

Sattıkları mal veya yaptıkları iş için fatura düzenlemekle, fatura talep etmek ve almakla yükümlüdürler.” Hükümler dahildir.

Ancak, Kanunun 148 ve 149 uncu maddeleri ve mükerrer 257 nci maddeleri ile Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye dayanılarak, 350 sayılı Vergi Usul Kanununun genel beyanı ile bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, “Form (Form Ba)” kullanarak belirli bir limitin üzerinde mal ve hizmet satın alabilme; Öte yandan, mal ve hizmet satışlarının “Mal ve Hizmet Satış Bildirim Formu (Form B)” kullanılarak bildirilmesi zorunluluğu getirilmiş ve bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalara Genel Müdürlük tarafından düzenlenen genel tablolar ile yer verilmiştir. 362 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 381 sayılı Vergi Usul Kanunu. Uygulanacak Usul ve Esaslar Söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yıllardaki aylık dönemlerde yerine getirilmesi ve tebliğ edilme şartları 396 sayılı Vergi Usul Kanunu genel beyannamesinde düzenlenmiştir.

Aynı beyannamenin 1.2 maddesinde bildirime tabi alış/satış ve limitler; 1.2.1. “Bildirim yapmakla yükümlü mükelleflerin ilgili oldukları belge türüne göre (fatura, konşimento, serbest meslek makbuzu, makbuz, gider fişi, pompalara bağlı ödeme kayıt cihazı makbuzu Akaryakıt, sigorta (komisyon gider belgesi ve yolcu bileti) Ba-Bs bildirim formlarında ne olursa olsun yer alacaktır.

1.2.2. 2010 yılı ve izleyen yıllar için mal ve/veya hizmet alımları ile mal ve/veya hizmet satışlarında uygulanacak limit 5.000 TL olarak yeniden belirlendi. Buna göre, “Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile bir kişi veya kuruluştan KDV hariç 5.000 TL ve üzeri mal ve/veya hizmet alımı; KDV hariç tutarı 5.000 TL ve üzeri olan mal ve/veya hizmet satışları “Mal ve Hizmet Satışı Bildirim Formu (Form B)” Tablo 2 alanındaki kişi veya kuruluşa bildirilecektir. Açıklamalar dahildir.

Bu hükümler ve açıklamalar çerçevesinde; Yabancı bayraklı gemilere verdiğiniz acentelik hizmeti ile ilgili olarak, hizmet bedeli üzerinden hizmet tarihinden itibaren en geç (7) yedi gün içinde fatura kesmeniz gerekmektedir.

Liman işletmecisinin yabancı bayraklı gemilere verdiği hizmetler nedeniyle firmanız tarafından yapılan masraflar firmanız adına fatura ediliyorsa, masrafların devri için gemi veya yük sahibi adına fatura kesilmesi mümkündür.

Öte yandan, şirketiniz adına düzenlenen evrakların 396 sayılı Vergi Usul Kanunu genel beyannamesinde belirtilen usul ve esaslara göre Ba formu ile bildirilmesi normaldir ve eğer evraklar Firmanız tarafından verilen beyannamede belirtilen limiti aşarsa, bu durum Lisans Tebligat Formu ile bildirilecektir.


Kaynak: GİB Özel
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın