medyauzmani.com
Vakıf listelerinde değişiklik – Muhasebe Haberleri – Özgün Fikirler

Vakıf listelerinde değişiklik – Muhasebe Haberleri

İşletmeler Genel Müdürlüğü’nden:

Kurum listelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik

Madde 1 – 27.9.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Yönetmeliği’nin 65. maddesinde yer alan “dört” ibaresi “altı” olarak değiştirilmiştir.

Makale 2 – Aynı yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 66 (1) Vakfiyelerde öngörülen hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla aşevi ve kuru gıda hizmeti verilecek ihtiyaç sahibi sayısı Genel Müdürlükçe belirlenir ve bunların dağıtımı için gerekli yerlerde aşevleri açılır.”

Madde 3 – Aynı yönetmeliğin 67 nci maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aşevinden veya kuru gıda servisinden faydalanabilirler.

Madde 67 (1) SGK’sı olmayan veya hane geliri net asgari ücreti geçmeyenler aşevi veya kuru gıda hizmetinden yararlanabilir.

(2) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı Kanuna göre, aylık bağlanan ve aile geliri net asgari ücreti geçmeyen 65 yaş ve üzerindeki muhtaç, kimsesiz ve kimsesiz Türk vatandaşlarının da aylık bağlanmasına ilişkin aşevi ve kuru gıda hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.”

Madde 4 – Aynı yönetmeliğin 68 inci maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başvuru ve değerlendirme

Madde 68 (1) Aşevi veya kuru gıda hizmetinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, İl Müdürlüklerine şahsen, posta yoluyla veya Genel Müdürlüğün internet sitesinden Ek-9’da yer alan formu doldurarak başvurabilirler. İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan, uygun bulunanlara aşevi veya kuru gıda ikramı yapılıyor.

(2) Özel gereksinimli çocuklara açık eğitim kurumlarında, kontenjan dolmadığı takdirde, kurum idaresince verilecek listeye bağlı olarak çocuklara aşevi veya kuru gıda hizmeti verilebilir.

(3) Çalışabilecek durumda olanların aşevi veya kuru gıda yardımı hizmetine başvurmalarında iş başvurusunu Türkiye İş Kurumuna kaydettirmeleri zorunludur.

(4) Başvuru formundaki beyanlar İl Müdürlüğünce doğrulandıktan sonra Ek 26’da belirtilen kriterlere göre değerlendirilir.”

Madde 5 – Aynı yönetmeliğin 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 69 (1) İl Müdürlüğü, aşevi veya kuru gıda hizmetinden yararlananların gelir ve malvarlıkları hakkında gerçek ve tüzel kişilerden bilgi isteyebilir. Bu araştırma sonucunda şartları taşımadığı belirlenenler aşevi ve kuru gıda hizmetinden yararlanamaz.”

Madde 6 – Aynı yönetmeliğin 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 70 (i) Merkez ve bölge ofisleri; Aşevi ve kuru gıda yardımı başvurularının değerlendirilmesinde ve yardım alanların doğrulanmasında, yardım alanların ve ailelerinin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu teyit eder. 24.03.2016 tarih ve 6698 sayılı kişisel verilerin korunması Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında işlem yapabilir ve yanlış bir durumun tespiti halinde talep veya yardımı iptal edebilir.

(2) Aşevi veya kuru gıda yardım hizmetinden yararlanma süresi birbirini izleyen 5 yıl ile sınırlıdır.”

Madde 7 – Aynı yönetmeliğin başlığı ile 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aşevi ve kuru gıda hizmetinin sonu

Madde 71 (1) Aşevi ve kuru yemek servisinden yararlananlar;

a) ölümü.

b) İsteğin ortadan kaldırılması veya bakımı.

c) Bilgi vermeden 3 ay süreyle aşevi veya kuru gıda hizmeti almamak,

Bu durumda bu kişilere verilen hizmet sona erer.”

Madde 8 – Aynı yönetmeliğin 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Onsekiz yaşını doldurmamış özel ihtiyaç sahibi çocuklara, bakmakla yükümlü anne ve babaları bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşımaları halinde, muhtaç onsekiz yaşını doldurmuş ve onsekiz yaşını doldurmuş ise ve özürlülerin en az %70’i veya daha fazlası ailesiyle birlikte ikamet etmekte olup, aileleri bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşımaları halinde kendilerine emekli aylığı bağlanır.

Madde 9- Aynı yönetmeliğin 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 75 (1) 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetişkinler İçin Engellilik Değerlendirme Sistemi ile 20/2/2019 tarihli ve 2019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinimleri Değerlendirme Sistemi hükümleri 30692 uygulanacaktır. “

Madde 10- Aynı yönetmeliğin 78 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Aylık alan ihtiyaç sahiplerine il müdürlüklerince tebligat yapılır ve aylıkları, ihtiyaç sahibinin kendisi veya ana babası veya vasisi tarafından bankalarda açılan hesaplara yatırılır.”

Madde 11 – Aynı yönetmeliğin başlığı ile 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Veri işleme ve izleme

Madde 79 (i) Merkez ve bölge ofisleri; Muhtaç aylığı başvurularının değerlendirilmesi ve aylıkların teyidi aşamasında, emekliler ve aile fertleri tarafından beyan edilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekte olup, başvuranların, emeklilerin ve aile fertlerinin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kanun ve ilgili Kanun kapsamında işlenebilmesini sağlamaktadır. mevzuata uygun hareket eder ve hatalı bir durum tespit ederse aylık olarak başvuruyu veya ödemeyi iptal eder.

(2) Hak sahipleri, aylıklarını banka hesaplarından çektiklerini gösteren hesap özetlerini her yılın Kasım ayında aylık olarak İl Müdürlüğüne verirler. Üç ay üst üste çekilmediği tespit edilenlerin aylıkları kesilebilir.”

Madde 12 – Aynı yönetmeliğin 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 80 (1) aylık bölgeler;

a) ölümü.

b) muhtaç veya bakım altında olması,

c) Yetim veya yetim kız çocuğunun 18 yılını resmi ortaokul veya dengi, 25 yılını da örgün yüksek öğrenimini tamamlamış olması gerekir.

ç) Lüks otomobilin belirtilmesi veya ruhsatlı aracın kasko veya piyasa değerinin bu Yönetmelikte öngörülen muhtaç aylığı tutarının 170 katını geçmesi,

Statü tespitini takip eden ayın başından itibaren aylıkları kesilir.

(2) Dul kadınlara olağan nakdi yardım programı kapsamında, yetim veya 18 yaşından küçük özel ihtiyaç sahibi çocuklara dul aylığı bağlanması, tek başına aylık kesilmesi için bir sebep değildir. “

Madde 13 – Aynı yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

kazanılmış haklar

Geçici Madde – 5 (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce yapılan ve değerlendirme aşamasında olan muhtaç aylığı, aşevi ve kuru gıda yardımı başvuruları, bu maddeyi oluşturan yönetmeliklerde yapılan değişikliklere göre değerlendirilir. Gerektiğinde başvuruların yenilenmesini talep edin.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce muhtaçlar aylığı alıp Aşevi ve Kuruyemecilerden yardım almaya başlayanların kazandıkları haklar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre ile devam eder. güç. . Ancak, bu Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yapılan işlemlerde bu sürenin uygulanması beklenmez.

Madde 14 – Aynı Yönetmelik Ek 9, Ek 11 ve Ek 12 ekli olarak değiştirilmiş, aynı Yönetmelik Ek’ine Ek 26 eklenmiş, aynı Yönetmelik Ek 10 ve Ek 14 iptal edilmiştir.

Madde 15 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 16 Bu sistem hükümlerini kurumların genel müdürü yürütür.

SÖAçık olmalıGYay’daBENGüzelbir ışık resimBEN Gazete
tarih o diyorBENSBEN
27.9.2008 27010
SÖmelikte değilGBENSr değiştiriciÖkıvırma yayıBENGüzelbir ışık resimBEN Gazete
tarih o diyorBENSBEN
1- 8/14/2010 27672
2- 11/8/2011 28022
3- 30.11.2011 28128
4- 19/1/2013 28533
5- 10/11/2013 28817
6- 18.9.2014 29123
7- 30.06.2016 29758
8- 28.02.2018 30346
9- 25/5/2018 30431
10- 12.9.2020 31242

ekler için tıklayın

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın

indian desi xvedio hindi-porno.com free indian blue film viper ctr hentaiteam.net kuro inu hentai سكس بنات لبنان arabxoops.org سكسعنتيل movierulz u turn tubehoe.info tamil actress sexy hot images greek myth hentai hosthentai.com doujin sex pinkjoe hentainet.org manga henti perfect girl videos dalporn.net hindimovie hentai sailor hentaigallery.org gogo no kouchou نزول اللبن فى الكس letucetube.com الجنس عالية الوضوح meera deosthale pornia.org xxxx sex india سكس نار ساخن gratisfucktube.com مريم مكرم سكس free pissing aunties firetube.mobi hot music video hindi bf film latinporntrends.com www.xxx videos.com saxmovies blowjobporntrends.com xvidios. com 凰かなめの極上筆おろし 10 javvideos.net jav fan