https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Üretim ve pazarlamada kullanılan tavuk, yumurta, emtia ve malzemeler kümes hayvanı vebası nedeniyle silinebilir mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Üretim ve pazarlamada kullanılan tavuk, yumurta, emtia ve malzemeler kümes hayvanı vebası nedeniyle silinebilir mi?

Üretim ve pazarlamada kullanılan tavuk, yumurta, emtia ve malzemeler kümes hayvanı vebası nedeniyle silinebilir mi?

TC
Gelir Yönetimi Başkanı
Kayseri Vergi Dairesi
(Mükellef Hizmetleri Grup Yönetimi)

sayı

:

50426076-125[6-2015/20-266]-68007

20.11.2017

Tema

:

Tavukların, yumurtaların, üretim ve pazarlamada kullanılan emtia ve malzemelerin işletmeler ve katma değer vergisi açısından durumu, kuş gribi (tavuk vebası) tarafından tahrip edilmiş ve itlaf edilmiştir.

Faizi ile tescil edilen ilam başvuru formunuzda, Kayseri’de meydana gelen kuş gribi hastalığı (tavuk vebası) nedeniyle Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kontrolünde bulunan işletmenizde canlı demirbaş (tavuk) olarak elde edilen yumurtalar, üretim sonucunda, yem, viyol ve palet, şilte, yapışkan bant, baks, sticker gibi mal ve malzemelerin imha edildiği ve hariç tutulduğu belirtilir;

– İcra ve imha sonucunda devlet tarafından ödenecek meblağın gelir kaydedilip kaydedilmeyeceği,

– atılan ve imha edilen malzemelerin maliyetinin düşülüp düşülmeyeceği,

– Hurdaya dönen demirbaş ve malzemelerin alımlarında katlanılan KDV’nin mahsup edilip edilmeyeceği,

Bu konularda başkanlığımızın görüşüne ihtiyaç vardır.

1. Kurumlar vergisi kanunu açısından:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Net Kurum Kazancı” başlıklı 6. maddesinde kurumlar vergisinin, mükellefin bir hesap döneminde elde ettiği net kurumlar kazancı üzerinden hesaplanacağı ve 5520 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre;

Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinde şirketin safi kazancının tespitinde anılan ticari kazancın tanımı, 40. maddesinde indirilebilir giderlerin safi kazancın tespitine dahil edilmesi, 41. maddesinde ise; net gelirin tespitine gider olarak dahil edildiğinden kabul edilmez.

Öte yandan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu;

– 74 üncü maddesinin “Takdir heyetlerinin görevleri” başlıklı (a) bendinin (1) numaralı bendinde, kıymet takdir heyetlerinin görevleri arasında, yetkili makamların talebi üzerine servet ve servet tespitlerini yapmak,

– “Eski fiyat ve eski masraf” başlıklı 267. maddede gerçek değeri olmayan, bilinmeyen veya üç esasa göre kesin olarak belirlenemeyen bir malın eski kıymeti ortalama fiyat, maliyet fiyatı ve değerleme ilkesidir. ; İlk iki sıradaki usul ile tespit edilemeyen önceki değer, ilgililerin talebi üzerine değerleme kurulunca belirlenir,

– “Kıymetli eşya” başlıklı 278 inci maddesinde, yangın, deprem, sel gibi afetler nedeniyle maliyet hesabında mutat olmayan veya bunların sonucunda ekonomik değeri önemli ölçüde azalan eşya, hurda ve döküntüler, bozulma veya çürüme. , kırık, çatlak veya paslı, meşe, dekatlon ve iade edilenler eski değeri ile değerlendirilecektir,

– “Emtia Sigortası Tazminatı” başlıklı 330. maddesinde, emtia, zirai mahsul ve hayvan varlıklarında meydana gelen kayıplar nedeniyle alınan sigorta tazminatı değerini aşarsa bu fazlalık kazanca alınır ve bu tazminat mali tablolara irat kaydedilir. işletme hesabı bazında defter,

Yargılandı.

Malları imha etme genel uygulaması, değerleme komitesinin gözetiminde imha edilecektir. Ancak, ülkemiz genelinde yayılan ve halk sağlığını tehdit eden kuş gribi hastalığı nedeniyle, işletmenizde canlı besi (tavuk), üretimden yumurta, üretim ve pazarlamada kullanılan yem, meyve, palet, şilte, koli bandı, bakla, etiket . Ayrıca insan sağlığına zararlı olabilecek bir meta olması ve derhal zarar görmesi ve imha edilmesi gereken bu ürünlerin önceki değerlerinin belirli bir zamanda değerleme kurulları tarafından değerlendirilemeyeceği hususları da göz önünde bulundurularak; Başkanlığımız, tahmin kuruluna sunmadan, ilgili bakanlık veya kurum yetkililerinden oluşan bir heyet huzurunda raporla tanımlanarak yok edilebileceğini benimsemiştir.

Bu kapsamda, imha edilecek ve hariç tutulacak eşyanın niteliğine göre, imha işlemi, ilgili mevzuata göre sorumlu bakanlıklar veya yetkili kurumlar, imha etmeye yetkili kurum yetkililerinin yer aldığı bir komisyon önünde yapılmalıdır. bu mal. ve mükellefin delegeleri ile görüşülür ve bu durum komisyon tarafından bir tutanakla tespit edilir.

Söz konusu ürünlerin yukarıda belirtilen şekilde oluşturulmuş bir komisyon tarafından imha edilmesi halinde, bu ürünlerin imhası aşamasında mükellef vergi dairesi görevlilerinin söz konusu komisyona katılmasına gerek yoktur.

Yukarıda belirtilen hükümlere ve açıklamalara göre, imha ve infaz raporunun, talep üzerine sunulmak ve incelenmek kaydıyla, yetkili bakanlık ve yetkili kurumların görevlilerinin de içinde bulunduğu merci huzurunda saklanması zorunludur. Kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kanuna göre belirlenecek geçmiş değer ile işletme kayıtlarınızdaki değer arasındaki fark.

Ancak, hasarlı ve ayıplı mal için ilgili Bakanlıkça yapılacak ödeme ile sigortadan alınacak tazminat da gelir sayılır.

Öte yandan, ilgili malın kuş gribi nedeniyle imha ve imhasına Bakanlığın yetkili makamları katılamadıysa ve bu komisyon tutanağına hasar tutanağı kaydedilemediyse, olayın ibraz edilmesi gerekir. değerlendirme komitesine, ve eşdeğer değeri hasarlı ürün değerlendirme komitesi tarafından belirlenecek ve kötü, elbette kayıtlar üzerinde işlem yapılması gerekecek.

II. Katma değer vergisi kanunu açısından:

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu;

– 29/1 inci maddesinde mükellefler, faaliyetleri ile bağlantılı olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle maruz kaldıkları katma değer vergisini, bu Kanunda aksi öngörülmedikçe, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden mahsup edebilirler. performans sergiliyorlar.

-30/c maddesinde, Maliye Bakanlığınca mücbir sebep ilan edilen yerlerde deprem, sel felaketi ve yangın sonucu kaybolanlar hariç olmak üzere, kaybolan eşya üzerinden KDV indirimi yapılamaz,

yasalaştı

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “Son kullanma tarihi geçen veya kullanılamaz hale gelen mallar üzerinden alınan KDV’nin mahsup edilmesi” başlıklı (III/C-2.4) Bölümünde;

3065 sayılı Kanun’un (30/c) maddesi hükmüne göre, mükellefin envanterinde bulunan malın iktisabı dolayısıyla katlanılan katma değer vergisi mahsup edilemez, ancak son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılamaz. başka bir sebep.

Söz konusu eşyanın ilgili mevzuata göre oluşturulmuş resmi heyetler veya takdir komisyonu huzurunda imha edilmesi halinde bu eşya üzerinden alınan KDV indirilemez.

Bu çerçevede, daha önce mahsup edilen kayıp eşya üzerinden kesilen katma değer vergisinin, imha tarihini kapsayan vergi dönemi için 1 no’lu KDV beyannamesinin “katma değer vergisi ek vergisi” satırına dahil edilmesi ve çıkarılması gerekmektedir. kesinti hesaplamalarından

Veri dahildir.

Öte yandan, bu konudaki açıklamalara Vergi Genelgesi 60 (8.1.3) sayılı Bölümde yer verilmiştir.

Bu kapsamda kuş gribi (tavuk vebası) nedeniyle zarar gören ve itlaf edilen canlı demirbaşlar (tavuk), üretimden çıkan yumurta, yem, yakıt, palet, şilin, yapışkan bant, ekmek, üretimde kullanılan etiket gibi emtia ve malzemelerin yükü ve pazarlama KDV indirimi yapamaz. İmha edilen ve hariç tutulan eşyanın daha önce mahsup edilen katma değer vergisi, söz konusu eşyanın imha edildiği vergi dönemi için 1 No’lu KDV beyannamesindeki “Katma değer vergisi” satırına dahil edilerek düzeltilmelidir. .


Kaynak: GİB Özel
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın