https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Ücret garanti fonu yönetmeliğinde değişiklik - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Ücret garanti fonu yönetmeliğinde değişiklik

Ücret garanti fonu yönetmeliğinde değişiklik

Türkiye İş Kurumu’ndan:

Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1 – 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) İflas tarihi: İflas tarihini, iflasın ertelenmesini ve acz belgesi olması halinde uyum kararı veya belge tarihini,

“g) Temel ücret: İşçinin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’nın 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca sigorta primi üzerinden kazancı üzerinden hesaplanan net ücretini, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanun, “

Makale 2 – Aynı yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya “işletme birimine” ibaresinden sonra “mücbir sebepler dışında şahsen” ibaresi eklenmiştir.

“ç) İşverene ilişkin iş sözleşmesinin ilanı halinde, mahkemece verilen mühlet kararı veya kesinleşmiş kararın İcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesine göre ilan edildiğini gösteren belge ile onaylanan personel hakları belgesi Konkordato Komiseri tarafından,

Madde 3 – Aynı yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Şekli işletme tarafından belirlenecek olan işçi alacak belgesi, işverenin ödeme yapamayacağı tarihten önceki ücret tahakkuklarına ilişkindir. İşçilerde net ücretin beyan edilmesi zorunludur. Ücretin tespitinde işverene ulaşılamaması halinde, ücretin süre ve tutar yönünden kesinleşmiş mahkeme kararı veya icra dairesi tarafından düzenlenen ödeme emri, işçinin alacağının yerine geçer. başvuru sahipleri tarafından kuruluşa sunulması halinde belge.

(2) İşçinin, işverenin iflasından önceki son yıl içinde aynı işyerinde 4447 sayılı Kanun kapsamında en az bir gün çalışmış olması şarttır. Aciz halinin tespit edildiği hallerde ve harcın tespit edildiği hallerde davanın açıldığı tarih ile kararın verildiği tarih arasındaki süreler son yıl hesabında dikkate alınmaz.

(6) Aynı işveren ile olan iş ilişkilerinde, 2004 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında aciz belgesi niteliğindeki haciz tutanağına istinaden fon bir kez kullanılabilir.

(vii) Başvuruya konu aciz tarihinden önceki bir yıl içinde fon kapsamında farklı bir başvuru için ücret ödenmiş olduğu, ödenmesi gereken tazminatın ödendiği bilgisi işveren tarafından ödenmesi veya talep edilen ücretin aylık tutarının bir önceki döneme ait ücretlerden önemli ölçüde yüksek olması. Şüpheli durumlarda başvuruya ilişkin işlemler, Kanunun 52 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen müfettişler tarafından yapılacak incelemeden sonra tamamlanır. 4447 Sayılı Kanun.

(8) Primi sosyal güvenlik kurumuna bildirilmiş olan ve çalışmadan elde edilen ulusal bayram, resmi tatil, hafta sonu, ücretli izin ve fazla mesai ücret alacaklarının tutarı fon kapsamında kabul edilir.

(9) Hizmet sözleşmesinde ücretlerin döviz olarak belirtilmesi hâlinde, işçinin çalıştığı sürenin son gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen fiili döviz satış kuru üzerinden ödeme yapılır. ödenecek.

(10) İflasa dayanak karar veya belgenin kesin mahkeme kararı ile feshi veya iptali halinde ödenen meblağlar kanuni faizi ile birlikte işletme sahibinden tahsil edilir.

(11) İşçinin veya işverenin irade veya kusurundan kaynaklandığı tespit edilen fazla veya haksız ödemeler, ilgililerden kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

(12) Son ödeme tarihine veya geçici erteleme kararına istinaden yapılan ödemeler, erteleme kararının herhangi bir nedenle gündeme gelmesi/iptal edilmesi halinde bu maddenin onuncu fıkrası kapsamında bu fıkranın yürürlük tarihinden önce tahsil edilir. sözleşmenin onaylanması veya iflas kararı dışında. İflas kararına uygunluk başvurusunun sonuçlandığı hallerde, iflas kararının tarihi iflas tarihi olarak alınır ve aynı kişiye kesin konkordato ve iflas esasına göre en geç 90 gün içinde azami tutar ödenir. karar. Konkordato projesinin mahkemece uygun görülmesi halinde fon kapsamında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.”

Madde 4 – Aynı yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işverene ve” ve “veya konkordato tasfiye memurlarına” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 5 – Aynı yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici erteleme kararlarına ilişkin geçiş maddesi

Geçici Kural 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce işletme birimine yapılan başvurularda, işverenin iflas etmesi halinde ödemelerde mahkemece verilen geçici tehir kararı esas alınır.

Madde 6 – Aynı yönetmeliğin Ek 1’i yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin yayımlandığı Resmi Gazete
tarih sayı
28.06.2009 27272

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın