https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Ticari tescil işlemlerinde ortaya çıkan hatalar, nedenleri ve çözümleri – Özgün Fikirler

Ticari tescil işlemlerinde ortaya çıkan hatalar, nedenleri ve çözümleri

Ticaret sicilinde iade nedenleri
(15 Nisan 2019)

1- Dilekçeler, temsile uygun olarak ad ve soyad yazılarak şirketi temsil edecek yetkililer tarafından imzalanmalıdır. Dilekçe vekaleten imzalanmış ise noter tasdikli vekaletname eklenmelidir.

2- Noter onaylı yönetim kurulu/yönetim kararının, tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi olarak seçilen gerçek kişinin temsilcisine verilmiş olması,

3- Yönetim kurulu üyesi/yöneticisi olan tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişiye gerçek kişi olarak farklı görev ve yetkiler verilmemiştir.

4- Bakanlık temsilcisinin bulunmadığı genel kurul toplantılarınıza vekaleten katılmanız halinde ilgililere noter tasdikli vekaletname ibraz edilmesi,

5- Bağımsız denetçi Genel Kurul tarafından bir hesap dönemi için seçilebilir,

6- Şirketin yetkilendirme kararlarında temsil edilme şekli, MERSİS’e girişte alınan kararla tutarlı olacaktır. Yetkileri sona erenlerin kararda isimleri belirtilerek geri alınması gerekirdi.

7- Anonim şirketlerde pay devri tescile tabi olmayıp, tek paya devir, tek hissedar değişikliği veya bir ortaktan birden fazla ortaklığa devir tescile tabidir. Bu kararları yazarken, hisse devirlerini belirtmeksizin ………. tek hissedar olduğunu yazacaktır.

8- Limited şirket payının devri kararında, ayrılan ortak ve kalan ortak/ortakların kararı imzalaması gerekir,

9- Yeni kurulan anonim şirketlerde yapılacak ilk genel kurulda “Genel Kurulun Toplanma Esaslarına İlişkin İç Yönerge”nin onaylanarak Genel Kurul eki olarak tescil ettirilmesi, (2500 kelime, bir ilan ödenerek) ücret)

10- Yeni atanan memurlar için Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde çalışan personelin huzurunda şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi verilmesi,

11- Hazır bulunanlar cetveline toplantıya katılmak için nisap yazılırken, katılım ve şirket mührüne göre yazılmalıdır,

12- En az bir Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul’a katılması ve tutanağı ve hazirun cetvelini imzalaması zorunludur.

13- Şahıs şirketlerinde genel kurul tutanaklarının tek hissedar veya temsilcisi tarafından imzalanması zorunludur.

14- Tasfiyeye son verme kararının, ana sözleşmeye göre alacaklılara yapılacak davetin üçüncü metninin yayımlanmasından 6 ay sonra alınmış olması,

15- Tasfiye memuru/ları tasfiye sonunda kesin bilançoyu ve tescil için başvuru dilekçesini imzalar,

16- Limited şirketlerde ortaklardan en az birinin yönetici olması ve şirketi her konuda temsile yetkili olması zorunludur. Ayrıca bir iç yönergeye göre yetkilendirme yapılamaz.

17- Yöneticilere başlama tarihi geçmiş tarih değil karar tarihi olmalıdır.

18- Bir kişiye birden fazla sıfat veya derecede yetki verilmemeli,

19- Sermaye artırımında, artırılan sermayenin tazminine ilişkin hükümler değişiklik metninde açıkça yer almalıdır (iç kaynaklardan alınan ifade ile değil).

20- Karar vekaleten imzalanmıştır, bu nedenle noter tarafından düzenlenen (genel kurula katılma ve oylamadan oluşan) vekaletnamenin aslının belgeye eklenmesi gerekir.

21- İktisadi işletmelerin kararlarının dernek/vakıf yönetim kurulları tarafından alınması zorunludur. (Yk’nin seçildiğini gösteren bir belge eklenmelidir)

22- Payların devrine ilişkin kararın, devir sözleşmesinin yapıldığı tarihte veya sonrasında verilmesi gerekir. Pay devir sözleşmesinin karara eklenmesi zorunludur,

23- İşlemlerin kapanması (tasfiyenin sona ermesi, şubelerin kapatılması, birleşme halinde şirket dönüşümü) ile birlikte Ticaret Odası harçlarının ödenmesi zorunludur.

24- Tasfiyeler bitmeden log dosyasındaki haciz(ler) kaldırılmalıdır,

25- Mahkeme kararları için fesih açıklamalı kararın aslının veya yetkili makamdan (noter mahkemesinden) aslının bir suretinin ibraz edilmesi,

26- kuruluş veya mülkiyet değişikliği işlemlerinde; Benzer adres kontrolü Log sayfasının adresini almak için www.tobb.org.tr adresinden Adres kontrolü yapılmalıdır, (14.02.2014 tarihinde yayınlanan adres duyurusu)

27- Şirket unvanında en az bir faaliyet Türkçe yazılmalı, (sadece faaliyet alanı olarak pazarlama, ticaret, sanayi, sanayi yazılmamalıdır)

28- Başlıkta noktalama işaretleri kullanmayın (nokta, virgül ve işaret gibi)

29- Başlık, konuda olmayan sektörü içermemeli,

30- Genel Kurul’da seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle boşalan üyeliğe yeni üye atanması zorunludur.

31- Birleşme sözleşmesi ve raporu yönetim kurulu/yönetim kurulu tarafından imzalanmalıdır.

32- Genel Kurul’da bağımsız denetçi seçimi olması halinde TTK 400’e göre düzenlenen beyannamede hizmet sözleşmesinin imzalandığı tarihin yer alması ve tescil edilmesi zorunludur.

33- Genel Kurul’da Yönetim Kurulu seçimleri Ana Sözleşme’de belirtilen sayılara göre yapılır ve bir üye veya farklı sayıda üye seçmek üzere Esas Sözleşme’nin ilgili Maddesi değiştirilir.

34- Tasfiye memurunun Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de yerleşik olması,

35- Sermayeye eklenen iç kaynağın tespitine ilişkin tavsiye raporu sunulmalı ve raporda iç kaynakların ne olduğu açıkça belirtilmelidir,

36- Mali müşavirlik faaliyet belgesinin 3 aydan eski olmaması ve orijinal, elektronik imzalı veya noter tasdikli olması,

37- Yabancı tüzel kişi için (A.Ş.’nin tek hissedarı ve yönetim kurulu üyesi, limited şirketlerde ortak veya yönetici ise) 1 yıldan eski olmayan Apostil tasdikli ve Noter tarafından tercüme edilmiş Sicil Sicil Özeti ve Vergi Kimlik Numarası Belgeleri ekli

38- Tasfiye kararınızdan sonra alacaklılara davet yazısı (3 beyanname) verilmemiş, tasfiye memuru tarafından alacaklılara davet yazısı verilmiş ve tasfiye kararının süresinden sonra verilmiş olması gerekir.

39- Sınırlı izin için ana sözleşmeye uygun olması ve sınırlı lisans için iç yönerge çıkarılması gerekir (TTK 371/7, 629)

40- Sınırlı yetkilerle yeni bir iç yönerge çıkarılmıştır ve kararda önceki iç yönergenin iptalinden söz edilmelidir.

Bu yönergede yetkili kişilerin isimleri yazılmamalıdır.

41- Tüzel kişi, yönetim kurulu üyeliğine/üyeliğine seçilmiştir. Buna göre temsil yetkisi gerçek temsilciye değil, tüzel kişiye verilmelidir.

42- Yönetim Kurulu kararlarının hissedarlar tarafından değil, Genel Kurul’da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanması zorunludur.

43- Görevden ayrılan yönetim kurulu üyesinin yerine yeni bir yönetim kurulu üyesi atanması.

44- Sermaye şirketlerinde her hesap dönemi sonunda genel kurulun yapılması ve noter onaylı örneğinin tescile tabi olmasa dahi dilekçe eki olarak Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne sunulması zorunludur.

45- Miras taksimi kararlarında, bölünmez payın ortaklardan birine devri veya noter tayini ve MERSİS’ten kayıt yaptırılması suretiyle Genel Kurul kararı alınması,

46- Bireysel firmaların faaliyetleri yazılırken, yapılacak işler, NACE kodunun genişletilmemesi ve nace kodu değişikliğinin ayrı bir dilekçe ile Oda Üyelik İşlemleri Daire Başkanlığına iletilmesi,

47- Şahıs şirketi iptal davalarında, davacı ve ek belgelerin aynı bayi tarafından imzalanmış olması ve tescil kayıtlarındakinden farklı bir imza kullanmamış olması,

15 Nisan 2019


Kaynak: ismmo
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın