medyauzmani.com
Sosyal güvenlik açısından hangi durumlarda ve kimlerle geçici iş ilişkisi kurulabilir? – Özgün Fikirler

Sosyal güvenlik açısından hangi durumlarda ve kimlerle geçici iş ilişkisi kurulabilir?

Geçici iş ilişkisi kurulan işveren kavramı

4857 sayılı İş Kanunu’nun 7. maddesinde,

  • Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla veya holding bünyesinde görevlendirme yapılarak veya aynı şirketler grubuna ait başka bir işyerinde kurulabilir.

Özel istihdam büroları, iş ve işçi bulma kurumundan izin almak suretiyle geçici iş ilişkisi kurabilirler.

Türkiye İş Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici işçi sözleşmesi yapması ve işçiyi geçici olarak bu işverene devretmesi durumunda, özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi;

a) Bu Kanunun (13) üncü maddesinin beşinci fıkrası ile (74) üncü maddesinde belirtilen hâllerde, işçinin askerlik hizmeti sırasında ve iş sözleşmesinin askıya alındığı diğer hallerde.

b) Mevsimlik tarım işletmeciliğinde,

c) Ev hizmetlerinde,

d) İşletmenin günlük faaliyetleri arasında sayılmayan ve aralıklı olarak yürütülen işlerde,

e) İş sağlığı ve güvenliği açısından acil işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen mücbir sebeplerin varlığında,

f) Teşebbüsün ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinde geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek beklenmedik bir artış olması,

g) Mevsimlik iş dışında dönemsel iş artışlarında,

kurulabilir.

Geçici istihdam ilişkisinde süre kriterleri

Geçici işçi temin sözleşmesi, ikinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şartların süresi boyunca, (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde süre sınırlaması olmaksızın ve en fazla dört süreli olmak üzere akdedilebilir. diğer bentlerde belirtilen hallerde aylardır. Bu sözleşme, ikinci fıkranın bendi hariç olmak üzere toplam sekiz ayı geçmemek üzere en fazla iki kez yenilenebilir. Geçici işçi çalıştıran işveren, belirlenen süre sonunda aynı iş için altı ay geçmedikçe bir daha geçici işçi çalıştıramaz.

Kamu kurum ve kuruluşları ile bu Kanunun 29 uncu maddesi kapsamında toplu işçi çıkarılan işyerlerinde sekiz ay süreyle madencilik yapılan işyerlerinde bu maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki geçici iş ilişkisi kurulamaz. .

Grevin uygulanması ve kapatma sırasında geçici iş ilişkisi kurulabilir mi?

Geçici işçi çalıştıran bir işveren, 10/18/18/6356 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 65 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, grev ve kapatmanın uygulanması sırasında geçici iş ilişkisi içinde olan işçileri çalıştıramaz. 2012.

Geçici istihdam ilişkisinde tüm işçiler çalıştırılamaz!

İkinci fıkranın (f) bendi kapsamında geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı işyerinde çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini geçemez. Ancak, on veya daha az işçi çalıştıran işyerlerinde beş işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilir. İşçi sayısı belirlenirken kısmi süreli iş sözleşmesi kapsamında çalışanlar çalışma saatleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Geçici işçi temin etmek üzere sözleşmeli olarak çalışan işçi, 30 uncu maddenin uygulanmasında özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverenin işçi sayısına dahil edilmez.

İşten çıkarılan işçi ile geçici iş ilişkisi kurulabilir mi?

Geçici işçi çalıştıran işveren, iş sözleşmesi fesih tarihinden itibaren altı ay geçmeden geçici iş ilişkisi kapsamında feshedilen işçiyi işe alamaz.

Geçici işçi işverenden borç alabilir mi?

Geçici işçi, geçici işçi çalıştıran işverenden özel istihdam bürosunun hizmet bedeli mahsup edilmek üzere avans veya borç alamaz.

Geçici iş ilişkisinde işverenin yükümlülükleri nelerdir?

Geçici işçi çalıştıran bir işveren

a) Geçici işçi temin sözleşmesine göre ve işin gerektirdiği şekilde geçici işçiye talimat vermeye yetkilidir.

b) İşyerindeki boş kontenjanları geçici işçiye bildirmek ve Türkiye İş Kurumunca istenen belgeleri belirtilen süreler boyunca saklamakla yükümlüdür.

c) Geçici işçi, iş kazası ve meslek hastalığı hallerini, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13 üncü ve 14 üncü maddeleri gereğince derhal Özel İstihdam Bürosuna ve yetkili mercilere bildirmekle yükümlüdür. 31/5/2006.

d) Geçici işçilerin, çalıştıkları süre boyunca işyerindeki sosyal hizmetlerden eşit muamele ilkesine göre yararlandırılmasına izin verilir. Geçici işçiler, çalışmadıkları zamanlarda Özel İstihdam Bürosundaki eğitim ve çocuk bakım hizmetlerinden yararlanırlar.

e) İşyeri, geçici işçi çalıştırma durumunu varsa sendika temsilcisine bildirmekle yükümlüdür.

f) Geçici işçi de bu eğitimlere katılmak, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen eğitimleri vermek ve iş sağlığı açısından gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. ve Güvenlik.

Geçici işçinin, geçici işçiyi çalıştıran işverenin istihdamı sırasındaki temel çalışma koşulları, bu işçilerin aynı işveren tarafından aynı işe doğrudan çalıştırılmaları halinde sağlanacak şartlardan bağımsız olamaz.

Geçici iş ilişkisinde işveren özel istihdam bürosudur. Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla, geçici işçi ile iş sözleşmesi ve geçici işçi çalıştıran işveren ile geçici işçi temini için sözleşme akdedilerek yazılı olarak kurulur. Özel istihdam bürosu ile geçici işçi çalıştıran işveren arasında yapılan geçici iş sağlama sözleşmesinde; Sözleşmenin başlangıç ​​ve bitiş tarihi, işin niteliği, özel istihdam bürosunun hizmet bedelleri ve varsa geçici işçi çalıştıran işverenin ve özel istihdam bürosunun özel yükümlülükleri. Geçici işçinin, Türkiye İş Kurumundan veya diğer özel istihdam bürolarından hizmet almasına veya geçici işçi veya başka bir işveren olarak çalıştığı işverenin işyerinde geçici işçi olarak çalışmasını engelleyici hükümler konulamaz. iş. . Geçici işçi ile imzalanacak iş sözleşmesinde, işçinin süresi içinde işe çağrılmadığı takdirde iş sözleşmesini geçerli bir nedenle feshedebileceği belirtilir. Bu süre üç ayı aşamaz.

İkinci fıkranın (f) bendi kapsamında kurulan geçici iş ilişkisinde, geçici işçi çalıştıran işveren, bir aydan fazla çalışan geçici işçilerin ücretlerinin her ay işyerinde ödenip ödenmediğini, geçici işçi çalıştıran işverene aylık olarak ücret ödendiğini gösterir belgeyi özel istihdam bürosu sunar. Ödenmeyen ücretleri varsa, geçici işçi çalıştıran işveren, ödeninceye kadar Özel İstihdam Bürosu aidatlarını ödemez ve geçici işçilerin en fazla üç aylık ücretlerini, sağlanan işçilerin banka hesaplarına doğrudan yatırır. Özel İstihdam Bürosu alacaklarından mahsup edildiğini beyan eder. Kayıt dışı çalışanlar ve ödenmeyen ücretler, geçici işçi çalıştıran işveren tarafından Çalışma ve İş Kurumu Bölge Müdürlüğü’ne bildirilir.

Sürenin bitmesine rağmen geçici iş ilişkisi devam ederse, sözleşme süresiz hale gelir.

Sözleşmede belirtilen sürenin bitmesine rağmen geçici iş ilişkisinin devam etmesi halinde, fesih tarihi itibarıyla işveren ile geçici işçi çalıştıran işçi arasında belirsiz süreli iş sözleşmesi akdedilmiş sayılır. Sözleşme tarihi. Bu durumda özel istihdam bürosu, işçinin geçici iş ilişkisinden doğan ücretinden, işçinin gözetim borçlarından ve sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere sosyal sigorta primlerinden sorumludur.

Geçici işçi, sebep olduğu zararlardan işverene karşı sorumludur.

Geçici işçi, kusurundan doğan zarardan, iş yeri ve işle ilgili olmak kaydıyla, geçici işçiyi çalıştıran işverene karşı sorumludur.

Holding bünyesindeki başka bir şirket ile iş yapma fiilinin görülmesi halinde geçici iş ilişkisi kurulur.

İşverenin devir sırasında yazılı muvafakatini almak suretiyle işçisini holding bünyesindeki başka bir işyerine veya aynı şirketler grubuna ait başka bir işyerine geçici olarak nakletmesi halinde de geçici iş ilişkisi kurulur. Bu fıkra kapsamında süresi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak geçici iş ilişkisi kurulabilir ve en fazla iki kez yenilenebilir. İşçiyi geçici olarak devreden işveren, ücret ödemeye devam eder. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçiye ödenmeyen ücretlerden, işçiyi denetleme yükümlülüğünden ve sosyal sigorta primlerinden devreden işverenle birlikte sorumludur. Dördüncü, beşinci, onuncu ve ondördüncü fıkralar ile dokuzuncu fıkranın (a) ve (f) bentlerinde ve (d) bendinin birinci cümlesinde yer alan hak ve yükümlülükler, bu fıkra uyarınca kurulan geçici iş ilişkisi hakkında da uygulanır. bu paragraf.”

Hükümleri var.

Geçici iş ilişkisi kurulan işçiler için taşeron dosyası açılabilir mi?

5510 sayılı Kanun’un 12. maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu’nda tanımlandığı şekliyle geçici iş ilişkisi kurulan işverenin, bu Kanunda öngörülen yükümlülüklerden işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu belirtmektedir. Geçici iş ilişkisi çerçevesinde sigortalının sorumluluğunu üstlenen işveren, müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu edimlerini, sigortalının devredildiği işverenin iş yeri dosyası üzerinden, numarasını vermek kaydıyla yerine getirebilir. işverenle akdettiği sözleşmeyi sigortalının üstlendiği işi kuruma sunar ve işyeri dosyasının onun adına açılmaması beklenir.

Geçici iş ilişkisi çerçevesinde işçisini başka bir işverene devreden işverenin bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği ve geçici iş ilişkisine istinaden işçi çalıştıran işverenin müşterek ve müteselsilen sorumlu olduğu dikkate alınarak; sayılı Kanundan doğan yükümlülükler Devredildiği işverenin başvurusu halinde, işyeri dosyası işçiyi devralan işveren adına açılmayacak ve asıl işverenin yükümlülüklerini yerine getirdiği numara ile teyit edilecektir. alt işveren durumunda olduğu gibi işyeri dosyasında verilecektir.


Kaynak: SGK Genelgesi 2020/20 – 18.06.2020 – İşveren İşlemleri Genelgesi
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın