https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Şirketin zarara uğraması durumunda bağış ve yardımlar yine de kesintiye tabi midir? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Şirketin zarara uğraması durumunda bağış ve yardımlar yine de kesintiye tabi midir?

Şirketin zarara uğraması durumunda bağış ve yardımlar yine de kesintiye tabi midir?

Şirket 2020 yılını zararla kapattı. 2020 yılında gıda bankacılığı kapsamında envanterimize kayıtlı ürünleri bağışladık. Bağış yaptığımız kuruluştan bağış makbuzu alarak ürünlerin bedelini gider hesaplarına aldık. Genel olarak bağışlar reklamlarda indirimli olabiliyor, Gıda Bankası Vakfı kapsamında yapılan bağışları da reklam indirimi konusu yapabilir miyiz? Yoksa gider hesaplarına girerek sunduğumuz uygulama doğru mu?

Bağış ve yardımlar KKEG olarak kaydedilir. KKEG, KV beyanına eklenir.

KV beyannamesinde eksiltme yer alıyorsa bağış indirilir. Vergi matrahı yoksa sonraki yıllarda mahsup edilemez.

_________________________________________________________________________

TC

Gelir Yönetimi Başkanı

Bursa Vergi Dairesi

Takleef hizmetler grubunun gelir yönetimi

sayı : B.07.1.GB.4.16.16.02-300.11.134-343 17.08.2012
Tema : Bağış yapan üniversiteye yapılacak bağışın vergi kanunları karşısındaki durumu

Kaydedilmiş ilgi konusu belge için başvuru formunda; Kütüphane binasının inşası için yapılacak masrafların yeni kurulan kurucu üniversiteye bağışlanıp bağışlanmayacağı… Bursa’daki üniversitenin şirket gelirlerinden düşülebileceği, KDV’nin nasıl beyan edileceği, zamanında nasıl belgeleneceği teslim şekli, protokol ve sözleşmelerin damga vergisi karşısındaki durumu. Görüşler gereklidir.

Kurumlar vergisi kanunu açısından

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Diğer indirimler” başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; Kamu ve özel bütçeli kamu idarelerine, özel valilik idarelerine, belediye ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan kurumlara, kamu yararına çalışan derneklere, kurum ve kuruluşlara alınması karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamından %5, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar. parçadan yukarıya; (d) bendinde, en az 100 yatak kapasiteli (gelişimde öncelikli alanlarda 50 yatak) okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, kreş, yetimhane, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşaatından kaynaklanmaktadır. (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlar. Bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü gider veya yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile her türlü nakit ve iç kaynaklar için kurumlar vergisi matrahının belirlenmesinde. – Mevcut kuruluşlara faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yapılacak bağış ve ayni yardımlar; Şirketin vergi beyannamesinde ayrıca gösterilmesi şartıyla şirket kazancından indirilebileceği belirtilmektedir.

Öte yandan, 2018 tarihli (26) sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56 ncı maddesinin (b) bendinde, gelir vergisi mükellefleri veya şirketler tarafından üniversitelere ve yüksek teknolojiye yapılacak bağışların, kurumlar ve kurumlar vergisi hükümlerine göre yıllık beyannamede beyan edilecek gelir ve kurumlar kazancından bir makbuz karşılığı mahsup edilir. Kanunlar.

Aynı kanunun ek 7. maddesi, kurumlarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının da 56. maddede yer alan mali uygunluk, muafiyet ve istisnalardan yararlanacağını düzenlemektedir.

Kurumlar Vergisi Genel Tablosu, Seri No: 10.3.2.6 Konulu “10.3.2.6. 5904 Sayılı Kanun’da yapılan değişiklik ile “Yükseköğretim Kurumlarına Bağış ve Yardımlar” başlıklı bölümünde her türlü ayni ve nakdi bağış ve Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerine, Kanunun yayımı tarihinden (3/7/2009) itibaren kurumlar vergisi matrahının tespitinde ayrıca beyannamede yer almak ve indirim yapılabileceği belirtilmek kaydıyla yapılacak yardımlar yapılmış.

Yukarıdaki hüküm ve yorumlara göre; Şirketinizden Orhangazi Üniversitesi’ne bağışlanacak kütüphane binası ile ilgili tüm giderler, tüm giderlerin beyannamede ayrıca gösterilmesi şartıyla, şirket gelirlerinin tespitinde indirime tabi tutulabilir.

Ancak, faaliyetlerinizin zarara yol açması veya kütüphane binasının bağış amacıyla yapıldığı sırada şirketinizin gelirinin yetersiz olması nedeniyle sonraki yıllarda mahsup edilemeyen tutarlar, bağış amacıyla mahsup edilemez veya zarar olarak devredilemez. sonraki yıllar.

Vergi prosedürleri açısından

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Delil Belgeleri” başlıklı 227. maddesinde, bu Kanuna göre tutulan üçüncü kişilerle olan ilişki ve işlemlere ilişkin kayıtların, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, ispatlanması zorunludur. Emtia satan veya işi yapan tacir nezdinde vadesi gelen tutarı göstermek için müşteriye sunulan ticari bir belgedir.

Buna göre şirketinizin yaptıracağı ve üniversiteye bağışlayacağı kütüphanenin inşası için yapılan harcamaların ayrı hesaplarda (muhasebe) tutulması gerekmektedir. Ayrıca bina için yapılan harcamaların tamamı Üniversite adına fatura kesilebilir.

Katma değer vergisi kanunu açısından

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde; Ticari, sınai, tarımsal ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğuna karar verildi.

– Aynı kanunun 17/2-b maddesinde; Aynı maddenin 1/a bendinde sayılan genel bütçe ve ekleri daireleri, bölge özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların federasyonları, üniversiteler, yenilenebilir sandıklar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulmuş veya tüzel kişiliği haiz emeklilik sandık ve yardımlarına, kamu yararını gözeten derneklere, kooperatiflere ve tarım kuruluşlarına her türlü mal ve hizmet ifalarının bedelsiz olarak yapılması hükmü getirilmiştir. Konsey tarafından vergi muafiyeti için verilen Bakanlar KDV’den muaftır.

Buna göre, şirketiniz tarafından Orhangazi Üniversitesi’ne temin edilecek yerleşkenin bedelsiz teslimi KDV’den muaf olacak ve bu işlemle bağlantılı olarak yerleşkeye ödenen toplam masraf tutarı üzerinden kesilecek faturada KDV hesaplanmayacaktır. Öte yandan, bu vergiden muaf işlem nedeniyle oluşan KDV mahsup edilemeyeceğinden, daha önce indirim yapılmışsa, indirilecek tutarlar KDV Beyannamesi’nde “Ek KDV satırında beyan edilerek mahsup hesaplarından düşülecektir. stopaj hesaplarından düşülen ilgili KDV tutarlarının, tespitinde işin niteliğine göre yasal olarak kabul edilemez gider, masraf veya gider olarak kabul edilmesi doğaldır. kurumlar vergisi matrahı.

damga vergisi kanunu kapsamında

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1. maddesi, bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğunu düzenlemektedir. Madde 3, mührün kağıtları imzalayan kişi olduğunu belirtir.

492 sayılı Harç Kanununun Özel Kanunlarda Hükümler başlıklı 123 üncü maddesinde muaf tutulan özel kanun ve işlemler kapsamında harçtan muaf tutulanlardan harç alınmayacağı belirtilmiş olup, bu maddede harç muafiyetine ilişkin hükümler yer almaktadır. veya bu Kanun kapsamında (1) sayılı tarifede öngörülen diğer kanunlarda, “(a) mahkeme” “Ücretler” başlıklı bölümünün (V) bendinde “keşif ücreti” ile “sorumluluk, teslim ve satış bedelleri” yer alır. Aynı tarifenin “(B) İcra ve İflas Harçları” bölümünün (III) numaralı bendinde yer alan ”.

Öte yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Mali Olanaklar” başlıklı 56. maddesinin (a) bendinde ise yükseköğretim kurumları, yükseköğretim kurumları ve bağlı kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve vasiyetler vergiden muaftır. harçlar, damga vergileri ve harçlar; Ek Madde 7, kurumlarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının da 56 ncı maddede öngörülen mali uygunluk, muafiyet ve istisnalardan yararlanacağını düzenlemektedir.

Buna göre 2547 sayılı Kanunun Ek 7 ve 56 ncı maddelerinin (a) bendine göre Orhangazi Üniversitesine yapılacak kütüphane bağışına ilişkin anılan üniversite ile aranızda yapılacak bağışa ilişkin kağıt kaşeden muaftır. görev.

Ayrıca, bağışlanacak kütüphane binasının tapusu üzerinde yapılan bir bağış harçtan muaf olmalıdır. Ancak, bağış işlemi öncesinde bu taşınmazla ilgili olarak 492 sayılı Kanuna göre tahakkuk edecek ücretlere istisna uygulanamaz.


Kaynak: İSMMMO, GİB Özel
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın