https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Şirket karının dağıtılması yasak mı? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Şirket karının dağıtılması yasak mı?

Şirket karının dağıtılması yasak mı?

İçindekiler

Kapitalist şirketlerde 31.12.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının ancak yüzde yirmi beşine kadar dağıtılmasına karar verilebilir ve geçmiş yıl kârları ile serbest yedek akçeler dağıtılamaz ve genel kurul yapamamak. Yönetim Kurulu’na kâr avansı dağıtılmasına izin verilmesi. Devletin, bölge özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve diğer kamu tüzel kişilerinin ve kamu sandıklarının yüzde elliden fazlasının doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde elliden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay kadar uzatmaya veya kısaltmaya Başkan yetkilidir. (1)

(2) Genel Kurul tarafından 2019 yılı hesap dönemi için temettü dağıtılmasına karar verildiği halde ortaklara henüz ödeme yapılmamış veya kısmen ödenmiş ise, 2019 yılı net karının yüzde yirmibeşini aşan kısmı, süresi birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir.

(3) Bu madde kapsamındaki sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Ticaret Bakanlığı yetkilidir.


Temettü Kalemi Günlüğü ve Hesap Örneği

_________________________________________________________________________

1- LTD.ŞTİ.’ye temettü dağıtımı nasıl yapılır?

Sadece temettüler net dönem kârı Ve bunun için Ayrılmış yedeklerden dağıtılabilir.. Kâr dağıtımına ancak ayrılacak kanuni yedek akçelerin kanuna ve esas sözleşmeye uygun olarak ayrılması ve esas sözleşmede öngörülen yedek akçeler ayrılması halinde karar verilir.

2- LTD.ŞTİ.’de kâr dağıtımı nasıl hesaplanır?

Şirket sözleşmesi aksini öngörmedikçe, Temettüler, esas sermayenin nominal değeri ile orantılı olarak hesaplanır.; Ayrıca, yerine getirilen ek ödeme yükümlülükleri tutarı, kar payı hesaplamasında nominal değere eklenir.

3- Şirket genel kurulu yedek akçelerin nereye ayrılmasına karar verebilir?

Şirket genel kurul toplantılarında kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülmemiş veya aşılmamış miktarlarda yedek akçe ayrılır;

3.1- Zararları karşılamak için gerekirse,

3.2- Şirketin gelişmesi için yatırım ihtiyacı ciddi olarak ortaya konmuşsa, tüm ortakların çıkarları bu yedek akçeyi haklı gösteriyorsa ve bu hususlar şirket sözleşmesinde açıkça belirtilmişse,

karar verebilir.


Şirket her yıl kâr ediyorsa genel kanuni yedek akçe ayrılması gerekir mi?

Cari dönem ödenmiş sermayesinin %20’si daha önce elde edilen karlardan ayrılmamış yedek akçeler için ayrılabilir mi?

Ayrılan fonlar ödenmiş sermayenin %20’sine ulaştıktan sonra sermayeye ilave edilebilir mi?

Yedek akçe ayrılmasının ve sermayeye eklenmesinin konusu Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesidir. 523. maddeler düzenlenmiştir ve bu düzenlemelere uyulması zorunludur.


Kaynak: Türk Ticaret Kanunu Geçici 13. Maddesi ve 2948 Sayılı SPK Kararı
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın