https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
SGK gelirlerinden %5 kesinti hangi durumlarda uygulanmaz? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » SGK gelirlerinden %5 kesinti hangi durumlarda uygulanmaz?

SGK gelirlerinden %5 kesinti hangi durumlarda uygulanmaz?

05510 kanun numarası seçilerek SGK’ya verilecek beyannameden %5 kesintinin hangi koşullarda geçerliliğini yitirdiği hakkında bilgi alabilir miyim??

Bilindiği üzere 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde; İşveren hissesi primlerinin hazine tarafından karşılanabilmesi için, işverenlerin aylık sigorta primlerini ve hizmet belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumuna, özet ve ayrıcalıklı hizmet beyannamelerini bu Kanuna göre Maliye Bakanlığına ibraz etmeleri zorunludur. bu yasa. Bu kanuna göre sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin hazinenin ödemekle yükümlü olduğu sigortalı payına düşen miktarı. İşverenin ödenmeyen hisse senedi tutarının yasal süresi içinde ödenmesi gerekir, ödenmez. Sigorta primleri, idari para cezaları, gecikme cezaları ve ilgili gecikme zamlarını Sosyal Güvenlik Kurumu’na borçlusunuz.

Ancak, 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanunun 48 inci maddesi gereğince kuruma olan taksit, idarî para cezası, gecikme cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı borçlarını tecil ve erteleyen işverenler, ödeyip iade edenler muaf tutulur Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Sosyal Güvenlik Taksitlendirmelerinin Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ve 22/2/2006 tarihli ve 5458 sayılı bazı kanunlarda yapılan değişiklik ile diğer taksitlendirme ve yeniden yapılandırma kanunları hükümlerine göre yeniden yapılandırma, bu fıkra, bu erteleme, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece.

bu fıkra hükümleri; 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile okullarda okul aile birliklerince kurulan yükseköğretim kurumlarında çalışanlar hariç, ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yürütülen ihale ve yapım işleri ile uluslararası sözleşmelerin ve işyerlerinin ihale ve inşaata ilişkin hükümleri uygulanmaz. 4734 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan inşaat işleri, sosyal güvenlik teşvik primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar.

Hazine tarafından karşılanan sigorta primleri, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirilmez. Bu fıkrada öngörülen sigorta primi desteği ile ilgili diğer mevzuatın aynı süre için birlikte uygulanması halinde, önce bu teşvik uygulanır.” hükmü yer almaktadır.


Kaynak: ismmmo, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası yasası
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın