medyauzmani.com
SGK bildirimlerini elektronik ortamda yapacak – Özgün Fikirler

SGK bildirimlerini elektronik ortamda yapacak

mide bulantısı

Kanuni Genelge 24.09.2021 / 183

SGK bildirimlerini elektronik ortamda yapacak

özet

Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılması Zorunlu Bildirimler Hakkında Yönetmeliğe göre;

⎯ İşverenler 10/1/2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadır. 1/10/2021 tarihinden itibaren işveren olanlar, sigortalının çalışmaya başladığı aydan/dönemden itibaren üç ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadır.
⎯ İşveren dışındaki kişilerin elektronik tebligat adresine sahip olması isteğe bağlıdır. Ancak, talep üzerine elektronik tebligat almak isteyenler, elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda kalacak ve daha sonra bu alandan çıkamayacaklardır.
Elektronik imzalı belgenin, işverenin veya sigortalının elektronik ortamda adrese ulaştığı tarihi takip eden beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş olduğu kabul edilir.
Ticaret sicil kaydının (tür değişikliği ve birleşme dahil) tüzel kişiliklere silindiği tarih itibarıyla ilgilinin öldüğünün veya yokluğunun tespiti halinde elektronik tebligat adresi kullanımdan kaldırılır.

SGK tarafından yapılacak elektronik tebligat işlemlerine ilişkin usul ve esaslar:

Mevzuatın ilgili bölümünde belirtilen düzenlemelere uygun olarak SGK, mevzuat gereği yapması gereken bildirimleri e-posta yoluyla gönderebilecektir. Böylece ;

1) Devlet Güvenlik Soruşturması mevzuatı gereği tebliğ edilmesi gereken tüm belgeleri elektronik ortamda adrese teslim edebilecektir. Ancak, elektronik tebligatın zorunlu bir nedenle gönderilememesi hâlinde, elektronik tebligatın gönderilmesi gereken kişilere başka yollarla da tebligat gönderilebilir.

2) İşverenler elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmakla yükümlüdür. Öte yandan, işveren dışındaki kişiler de isteğe bağlı olarak elektronik tebligat talebinde bulunabilir. Talep üzerine elektronik tebligat almak isteyen kişiler bu sistemi kullanmakla yükümlüdür ve daha sonra bu kapsamdan çıkarılamazlar.

3) Elektronik tebligat adresi almakla yükümlü işverenler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten (10/1/2021) itibaren üç ay içinde başvurmak zorundadır. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler, sigortalı çalıştırmaya başladıkları ay/dönemi takip eden üç ay içinde SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmak zorundadır.

4) Sosyal Güvenlik Kurumu/Sosyal Güvenlik Merkezi/Merkez Teşkilatı tarafından bildirilen belgeler elektronik ortamda imzalanarak SGK tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine gönderilir. İmzalı belge elektronik ortamda muhatabının adresine ulaştığı tarihten itibaren beşinci günün sonunda teslim edilmiş sayılır. Ulaşılabilen olay logları, işlem zamanı bilgileri eklenerek arşivde saklanır. Ancak elektronik tebligat kayıtları, ilgili mevzuat hükümlerine göre belge imhasından sonra da silinebilir. Talep edilmesi halinde elektronik tebligatın kayıtları muhatabına veya ilgili makamlara verilir. Olay kayıtları, aksi ispat edilmedikçe kesin delildir.

5) Zorunlu veya isteğe bağlı elektronik tebligat sistemi kapsamında olanlar;

a) Tüzel kişilerin ticaret sicilinin silindiği tarih itibariyle (tür değişikliği ve birleşme halleri dahil),
b) SGK tarafından ilgilinin gerçek kişilerde ölümüne veya yokluğuna karar verildiğinin tespit edildiği hallerde ölüm/karar tarihi itibariyle,
c) E-posta adresleri kullanıma kapatılmıştır.

6) SGK tarafından; İşlem süresi bilgilerine ve olay günlüklerine erişilebilir, bunların güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanır,

a) SGK ve sevk memurları tarafından sağlanan işlem süresi bilgilerinin kayıtları on yıllıktır.
b) Elektronik tebligat sisteminde, ticari faaliyetlerin devamlılığını veya bilgi güvenliğini tehdit eden öngörülemeyen durumlar için on yıl süre ile işlem süresi bilgi kayıtları.
c) Alıcının elektronik tebligat sistemine erişim tarihinden itibaren on yıl.
d) otuz yıllık kaza kayıtları.

Süre boyunca arşivde tutulurlar:

7) Elektronik ortamda tebligatın yapıldığı muhatap
a) Başvuruyu zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde yapmakla,
a) Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişikliklerin bildirilmesi,
b) Bu sistemde belirtilen tüm koşullara uymak.
c) Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle yükümlüdür.

Belirtilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçların sorumluluğu alıcıya aittir.

8) SGK, elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin her türlü teknik altyapıyı kurabilir ve işletebilir veya elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kuruluşlarla yapacağı protokol hükümleri çerçevesinde elektronik tebligatlar yapabilir, ilgili mevzuat gereğince elektronik ortamda yapılacak bildirimlere ilişkin diğer kurumlarca oluşturulan teknik altyapıyı kullanabilir.

SGK, 8. Madde uyarınca hangi sistemi kullanacağını henüz açıklamadı. Açıklama yapılırken ayrıca gerekli bilgilendirme yapılacaktır.


Kaynak: TÜRMOB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın