https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Şahıs İşletmeleri ve Ltd.Şti. Vasiyetçi, mirasın ve halefiyetin onaylanmasına nasıl izin verir? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Şahıs İşletmeleri ve Ltd.Şti. Vasiyetçi, mirasın ve halefiyetin onaylanmasına nasıl izin verir?

Şahıs İşletmeleri ve Ltd.Şti. Vasiyetçi, mirasın ve halefiyetin onaylanmasına nasıl izin verir?

TC
Gelir Yönetimi Başkanı
Muğla Vergi Dairesi
Gelir Hukuku Grup Müdürlüğü

Onlar

sayı

:

96620903-160-E.65085

12.08.2020

Tema

:

Şahıs İşletmeleri ve Ltd.Şti. Ortaklık halinde mirasçılara miras ve intikal beyannamesinin tebliğ şeklini bildirme hakkı.

…’nin 17.01.2020 tarihinde vefatı üzerine faizi tescil edilen belgeye ilişkin başvuru formunu inceledikten sonra, Defterleri miras kalan bilanço esasına göre tutulan bireysel girişimi ile … Ltd. Ti’nin hisselerinin %50’si hangi değerde açıklanacak? Miras ve hibe beyannamesinde? Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun birinci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilere ait mallar ile Türkiye’de bulunan malın bir kişiden diğerine miras yoluyla veya başka bir suretle intikalinin mümkün olmadığı belirtilmektedir. araç veraset ve intikal vergisine tabidir; 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen “eşya”; Mülkiyete konu olabilecek taşınır ve taşınmazların mülkiyetine dönüşebilecek diğer tüm hak ve yetkilerini belirtmesi zorunludur.

Aynı kanunun 10. maddesinde, “Veraset ve intikal vergisinin matrahı taşınır eşyanın Vergi Usul Kanununa göre değerleridir.(XII nci maddede yazılı borç ve giderlerin mahsup edilmesi gerekiyorsa matrah, yapıldıktan sonra kalan meblağdır.) yukarıda yazılan değerlerden bu kesintiler).

Mükellefin veraset ve intikal vergisi konusuna giren malları ilk tarhiyatta dikkate alınabilmesi için aşağıda belirtilen tarh usullerinden yararlanarak ve belirtilmeyenler için § 18’deki esaslara göre kıymet takdir etmesi zorunludur. Servetin Kıymetinin Bildirilmesi ve Beyannamesinde İspat Edilmesi Hakkında Vergi Usul Kanunu’nun III.

a) ticari sermaye. Bilanço esasına göre defter tutanlar için ölüm tarihinden önceki takvim yılının bilançosuna göre bulunabilen özsermaye işletme sermayesidir.

Mükellefler dilerlerse vefat tarihi itibariyle çıkaracakları bilançoya göre kendi sermayelerini belirleyebilirler.

Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde sermaye veya ticari malvarlığı, İktisadi işletmelere dahil varlıkların değerlendirilmesine ilişkin Vergi Usul Kanununun İkinci Bölümünde yer alan esaslara göre belirlenir. Hükümler dahildir.

Aynı kanunun 11. maddesinde, “Bu vergiye tabi olacak malın takdir günü, miras davasında mirasın açıldığı, devir halinde ise malın hukuka uygun olarak elde edildiği gündür.” o aradı.

Bu bağlamda merhum … 17.01.2020 tarihinde Devralınan Şahıs Şirketi ve … Ltd. Ti. ilk değerlendirmeye esas olacak şahıs ve limited şirket payları, ölüm tarihinden bir önceki takvim yılına ait bilançoya veya ölüm tarihinden itibaren çıkarılan bilançoya göre beyan edilir.


Kaynak: GİB Özel
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın