medyauzmani.com
Resmi tatiller ve resmi tatiller yıllık izin süresinden düşülür mü? – Özgün Fikirler

Resmi tatiller ve resmi tatiller yıllık izin süresinden düşülür mü?

Bazı durumlarda çalışanlarımız ücretsiz izin talebinde bulunabilir. Bu izinler ücretlerinden kesilirken, normal iş günlerinde işe gelmedikleri (ücretsiz izin) günleri ise ücretlerinden kesilecektir. Ancak, hafta sonları, resmi tatiller ile dini ve resmi tatillerdeki ücretsiz izin günleri ücretlerinden kesilebilir mi?

İşçinin 6 iş günü için işten sonra bir hafta izin hakkı olup olmadığı şüphelidir.

Kanuna göre, tatil dönemine denk gelen ulusal bayramlar, hafta içi günler ve resmi tatil günleri yıllık ücretli izin günlerinin hesaplanmasında tatil süresinden sayılmaz.


iş kuralları

Kanun No: 4857

Kabul tarihi: 22/5/2003

Yıllık ücretli izin ve tatil süreleri hakkı

Madde 53 Deneme süresi dahil en az bir yıl çalışmış olan çalışanlara, işyerinde çalışmaya başladıkları günden itibaren yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izin hakkından feragat edilemez.

Nitelikleri gereği bir yıldan az süreli mevsimlik işlerde veya kampanyalı işlerde çalışanlar hakkında bu Kanunun yıllık ücretli izne ilişkin hükümleri uygulanmaz.

– işçilere verilen yıllık ücretli izin süresi ve hizmet süresi;

a) Bir yaşından beş yaşına (beş yaş dahil) kadar olanlara ondört gün,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlar için yirmi gün,

c) Onbeş (dahil) yıl ve üzeri olanlara yirmialtı gün,

Daha az olamaz. (Ek cümle: 9/10/2014-6552/5 md.) Yeraltı işçilerinin yıllık ücretli izin süreleri dört gün artırılarak uygulanır.

Ancak, onsekiz yaşını doldurmamış işçiler ile elli yaşını doldurmuş işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

Yıllık ücretli izne hak kazanma ve kullanma süresi

Madde 54 – Yıllık ücretli izne hak kazanabilmek için gerekli süre hesaplanırken, işçilerin aynı işverene ait bir veya birkaç işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınır. Şu ana kadar, işçilerin bu Kanun kapsamına giren işverenin işyerinde geçirdikleri süre ile bu Kanun kapsamına girmeyen aynı işverene ait işyerlerinde geçirdikleri süreler de dikkate alınır.

İşçinin bir yıllık süre içinde 55 inci maddede sayılan sebeplerden başka bir nedenle işine ara verilmesi halinde, bu boşlukları kapatacak kadar hizmet süresi ve bu süreyi alması için gerekli olan bir yıllık hizmet süresinin sona erme tarihi, eklenecek Ayrılma hakkı bir sonraki hizmet yılına devredilir.

İşçinin gelecekteki izin hakları için gerekli olan bir yıllık hizmet süresi, önceki izin hakkının doğduğu günden sonraki hizmet yılına kadar yukarıdaki fıkra ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanır.

İşçi, yukarıdaki fıkralara ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanan her hizmet yılı için bir sonraki hizmet yılında yıllık iznini kullanır.

Aynı Bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı Bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçirilen süreler ile kamu iktisadi teşebbüslerinde veya özel kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan banka ve kuruluşlarda veya bunların işyerlerinde geçirilen süreler, izin hakkının hesaplanmasında dikkate alınır Çalışana ödenen yıllık ücret.

Yıllık izin bakımından çalışmış sayılan haller

Madde 55 – Yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında aşağıdaki süreler çalışma olarak kabul edilir:

a) İşçinin kaza veya hastalık nedeniyle işe gidemediği günler (ancak 25 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen süreyi geçmemek üzere) sayılır.

b) 74 üncü maddeye göre kadın işçinin doğumdan önce ve sonra çalışmadığı günler.

c) İşçinin tayini sırasında mutad askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanun nedeniyle işe gidemediği günler (yılda 90 günden fazla olmamak üzere bu süreden sayılır).

d) İşçinin işyerinde mücbir sebeplerle bir haftadan fazla işe ara vermesi sonucu (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla) işsiz geçirdiği sürenin onbeş günü.

e) 66 ncı maddede belirtilen süreler.

f) Hafta sonları, Milli Bayramlar ve Resmi Tatiller.

g) 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliğe göre radyoloji kliniklerinde çalışanlara market dışında yarım gün izin verilmesi zorunludur. (Bir)

h) İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem heyetlerinde yer almaları, bu kurullarda işçi temsilcisi olarak görev yapmaları, çalışma hayatıyla ilgili mevzuata göre kurulmuş dernek, kurul, kurul ve toplantılara işçi veya meslek sahibi sıfatıyla katılmaları, sendika temsilcisi. İşgücü meseleleriyle ilgili uluslararası kuruluşların konferanslarında, konferanslarında veya konseylerinde. i) nedeniyle işlerine devam edemedikleri günler (Değişik: 4/4/2015-6645/35 m.) Ek-2’de sayılan izin süreleri,

j) İşveren tarafından verilen diğer izinler ve 65 inci maddede belirtilen kısa çalışma süreleri.

K – Bu Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda işçiye tanınan yıllık ücretli izin süresi.

Ücretli yıllık izin uygulaması

Madde 56 İşveren yıllık ücretli izni bölüştüremez.

İşveren bu izni 53 üncü maddede belirtilen sürelerde sürekli olarak vermek zorundadır.

(Değişik üçüncü fıkra: 14/4/2016-6704/16 md.) Ancak 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir kısmı on günden az olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir. Yıl içinde işveren tarafından verilen diğer ücretli ve ücretsiz izinler ile dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izinden mahsup edilemez.

Yıllık ücretli izin günlerinin hesaplanmasında, izin süresine denk gelen resmi tatiller, hafta içi günler ve resmi tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Yıllık ücretli iznini işyerinin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlar, başvuruda bulunmaları ve bunu belgelemeleri şartıyla, işveren tarafından işyerine giderken geçirdikleri süreyi karşılamak üzere dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. ve dan. İşveren, işyerinde çalışan işçiler için yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi bulundurmak zorundadır.

(Ek fıkra: 9/10/2014-6552/6 md.) Alt işveren değişikliğine rağmen aynı işyerinde çalışmaya devam eden taşeron işçilerinin yıllık ücretli izin süreleri aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. iş yeri. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak sahibi oldukları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve bunların ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise bu izinlerin bir örneğini vermekle yükümlüdür. altıncı fıkra gereğince saklanacak izin kayıt belgesi.


Kaynak: İSMMMO, İş Kanunu
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın