medyauzmani.com
Örtülü sermaye kapsamına giren şirket ortaklarından alınan borçlardan doğan kur farkları gelir ve gider olarak dikkate alınmayacaktır. – Özgün Fikirler

Örtülü sermaye kapsamına giren şirket ortaklarından alınan borçlardan doğan kur farkları gelir ve gider olarak dikkate alınmayacaktır.

TC
Gelir Yönetimi Başkanı
Ankara Vergi Dairesi
Mükellef hizmetleri için gelir vergisi tahsilat yönetimi

sayı

:

38418978-125[8-17/11]-E.109200

16.04.2019

Tema

:

İlişkili taraftan alınan döviz avansları üzerinden oluşan kur farklarının şirket gelirlerinin tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı.

Başvuru formunda belgeniz faiziyle birlikte kaydedilir;

Tüm sermayenizin yabancı bir şirkete ait olması ve yabancı şirketin aynı zamanda şirketinizin ürettiği ürünler için ana müşteri olması,

– İlişkili taraf olan yabancı bir şirkete ihracat için, satışlarınız karşılığında anılan kuruluştan bir kısmı örtülü sermaye sayılan dolar bazında avans alınır ve bu tutarlar avans hesaplarında izlenir,

– Avansın alındığı tarih ile ihracat tarihi arasında pozitif veya negatif kur farklarının oluştuğu, pozitif kur farklarının gelir hesaplarına dahil edildiği, ancak negatif kur farklarının sağlanan kısma karşılık geldiği belirtilir. örtülü sermaye olarak kabul edilen, KKEG olarak kabul edilir.

Başkanlığımızın konuyla ilgili görüşünü sordu.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu;

– 6 ncı maddede, mükellefin bir hesap döneminde şirketin elde ettiği net kazanç üzerinden kurumlar vergisi hesaplanacak ve şirketin net kazancının tespitinde ticari kazanç üzerinden Gelir Vergisi Kanunu hükümleri uygulanacaktır,

– 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan örtülü sermayeye ödenen veya isnat edilen faiz, kur farkları ve benzeri giderlerin şirket kazancının tespitinde gider kaydedilemeyeceğine,

– 12 nci maddenin birinci fıkrasında, ortaklardan veya ortaklarla ilişkili kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen alacakların işletmede kullanılan kısmının, hesap dönemi içinde herhangi bir dönemde işletme öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için gizlenmiş sermaye olarak kabul edilir; yedinci paragrafta Gelir ve kurumlar vergisi kanunlarının uygulanmasında, dar mükelleflerin temettü payı veya genel müdürlüklerine havale edilen tutar, örtülü sermaye şartlarının sağlandığı hesap döneminin son günü itibarıyla hesaplanacaktır.Tam mükellef işletmeler nezdinde yapılacak düzeltmede, örtülü sermayeye ilişkin kur farkları da dahil olmak üzere, daha önce yapılmış vergi işlemlerinin taraf olan mükellefler tarafından düzeltileceğini ve örtülü sermaye kullanan işletme için bunlar adına alınan vergilerin, Bu değişikliğin gerçekleşmesi için doldurulmalı ve ödenmelidir.

yasalaştı

Kurumlar Vergisine İlişkin Genel Beyanname, Seri No. 1;

– “12.1.6. “Örtülü Sermaye Tutarı” başlıklı bölümde, maskeli sermaye uygulamasında elde edilen borcun tamamının değil, öz sermayenin üç katını aşan kısmının örtülü sermaye, faiz, faiz olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır. giderlerin bu kısmına ilişkin kur farkı ve benzeri giderler kurumlar vergisi kanunu uygulamasında dikkate alınmaz.

Öte yandan, ekonomik değerlerin üretiminde üretilen projeye finansman sağlamak amacıyla ileride teslim edilecek bazı mal ve hizmetler karşılığında peşin alınan veya verilen değerleri ifade eden avanslar da verilebilir. Malları sipariş yöntemine göre satın alan işletme tarafından satış fiyatını düşük tutmak veya satış garantisi sağlamak amacıyla sipariş edilir.Bu amaçla sunulabilir. Avans vermenin amacı ne olursa olsun, açıkça işletme finansmanı fırsatları sağlarlar. Dolayısıyla alınan avanslar da işletme açısından alınan borç olarak kabul edilecek ve örtülü sermaye hesabında dikkate alınacaktır…”

– “12.3. “Örtülü Sermaye Uygulamasında Döviz Kazancı Örneği” başlıklı bölümde,İşletmelerin kullandıkları borçların örtülü sermaye kapsamında değerlendirilmesi durumunda örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca gider yazılamaz. Şirketler Vergisi Kanunu ve şirketin değerinin artması sonucu ortaya çıkacak kambiyo kazançları sonucunda, söz konusu borç vergiye tabi kurum kazancının tespitinde irat olarak dikkate alınmayacaktır.

– “12.4.2.“Borç veren vergi mükellefi ise limited şirket, gerçek kişi, vergiden muaf veya vergiden muaf kişi ise”, “Kredi veren vergiden muaf kuruluş, gerçek kişi veya muaf kişi ise” başlıklı bölümde, Vergilerden, örtülü sermayeye ödenen faiz borç verene ait olmayıp, örtülü sermaye şartlarının sağlandığı hesap döneminin son günü itibarıyla temettü olarak kabul edilecektir. Bu şekilde dağıtılan temettüler, net kâr payı tutarı olarak kabul edilecek ve toplam tutara ilave edilerek belirlenen oranlarda vergi stopajına tabi tutulacaktır. Örtülü sermaye üzerinden yapılan kur farkı giderinin kar payı olarak kabul edilmesi ve dolayısıyla vergi indirimine tabi tutulması söz konusu değildir…”

Açıklamalar dahildir.

Bu hükümler ve açıklamalar uyarınca;

– Ortak veya ortak saydığınız bir şirketten almış olduğunuz avansların örtülü sermaye kapsamında değerlendirilmesi,

– Avansların alındığı tarihten değerleme ve/veya ihracat tarihine kadar oluşan ve örtülü sermayeye tekabül eden kur farkı giderleri şirket kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmaz; Avans karşılığında örtülü sermayeye tekabül eden kambiyo kazançları, firma gelirinin tespitinde gelir olarak dikkate alınmaz.

gerekli.


Kaynak: RA – Özel
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın