medyauzmani.com
Ortakların borçları sermayeye eklenir mi? – Özgün Fikirler

Ortakların borçları sermayeye eklenir mi?

Şirketin sermaye artırımları, sermayeye ilave edilinceye kadar, ortaklara borçlar hesabı olan ve serbest muhasebecinin müşterek alacakların (ortakların borçlarının) tespitine ilişkin mali müşavir raporunda uzun vadeli hesaplarda yer alan 431 numaralı hesaptan karşılanabilir mi?

Sermaye artırımında ortakların borçlarının kaydedildiği hesapları kullanabilirsiniz.

Diğer indirimler

Madde 10

(1) Kurumlar vergisi matrahının belirlenmesinde; Kurumların vergi beyannamelerinde ayrıca gösterilmek kaydıyla, kurum kazançlarından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:

i) (Ek: 27/3/2015-6637/8 md.) (8) Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu iktisadi kuruluşları hariç Sermaye şirketleri için ilgili hesap döneminde, ödenmiş veya çıkarılmış sermayelerinin ticaret siciline tescil edilen tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakdi olan kısmı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilir. kesintinin kullanıldığı son yıl, Tutarın %50’si ise kredilere uygulanan yıllık ağırlıklı ortalama faiz oranı dikkate alınarak ilgili hesap dönemi sonuna kadar hesaplanmıştır.

Bu indirim, ilk kuruluş aşamasında sermaye artırımına veya esas sözleşmeye ilişkin kararın kaydedildiği hesap döneminden başlamak üzere takip eden her dönem için ayrı ayrı kullanılır. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması halinde indirim hesabında azaltılan sermaye tutarı dikkate alınmaz.

Bu fıkra hükümlerine göre hesaplanacak indirim tutarı, ayın nakdi sermayenin ödendiği kısmı tam ay olarak hesaplanarak hesap döneminin kalan ayı olarak hesaplanır. Yetersiz matrah nedeniyle ilgili dönemde indirilemeyen tutarlar sonraki hesap dönemlerine devredilir. Bu fıkranın uygulanmasında, sermaye şirketlerinin birleşme, dönüşüm ve bölünmelerinden doğan gayrinakdi varlıkların sermaye şirketlerine devrinden veya bilançoda yer alan özkaynak kalemlerinin sermayeye eklenmesinden veya ortaklar tarafından veya Bu Kanunun (12) nci maddesi kapsamındaki ortaklarla ilişkili kişiler ile borçlanma veya borçlanma suretiyle yapılan sermaye artırımları indirim hesabında dikkate alınmaz.

Bu fıkradaki oran, şirketlerin aktif büyüklüğüne, ortakların hukuki niteliklerine, çalışan sayısına ve yıllık net satış hasılatına veya sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen gelire göre hesaplanır. faiz olarak. , Temettü, Kira, Lisans Harçları, Menkul Kıymet Satış Gelirleri vb. pasif gelirden oluşmasına veya sermayenin kullanıldığı yatırımların teşvik belgesine sahip olup olmamasına göre sıfıra indirilmesi veya %100’e kadar artırılması veya sermayenin makine teçhizat veya arsa ve arsa yatırımlarına mı yoksa bölge, sektör ve iş kolları itibarıyla ayrı ayrı mı kullanıldığı; Başkan, halka açık sermaye şirketlerinin halka açıklık oranlarına göre %150’ye kadar oran belirlemeye yetkilidir. (Bir)

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın