https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Net maaşlı çalışanlar için maluliyet ödeneği nasıl hesaplanır? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Net maaşlı çalışanlar için maluliyet ödeneği nasıl hesaplanır?

Net maaşlı çalışanlar için maluliyet ödeneği nasıl hesaplanır?

TC
Gelir Yönetimi Başkanı
istanbul vergi dairesi
Mükellef hizmetleri için gelir vergisi tahsilat yönetimi

sayı

:

62030549-120[31-2017/256]-488.576

23.11.2017

Tema

:

Net maaşını alan çalışanlar için maluliyet indirimi uygulaması hakkında.

Faiz ile birlikte kaydedilen menfaat başvuru formunda, Şirketinizin sendika ile toplu iş sözleşmesi kapsamında net ücret konusunda anlaşmaya vardığı, şirketinizde gelir vergisi kanunu uyarınca maluliyet indiriminden yararlanan işçilerin bulunduğu ve vergi avantajının olmadığı veya Net ücret sözleşmesi nedeniyle işçilerin maaşlarına yansıyan asgari geçim indirimi dışındaki dezavantaj, sendikalara yapılan vergi kesintilerinin işçilerin net maaşlarına yansıtılmadığı ve eklenmesi gereken görüşlerin olduğu belirtilmediği sürece , bu konuda Başkanlığımızın görüşüne ihtiyaç duyulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinde; İşgücü kayıp oranı en az %40 ve üzerinde olanların ücret ve/veya kazançlarına, engellerine göre kanunla belirlenen miktarda maluliyet indirimi yapılacağı açıklandı.

Aynı kanunun 61. maddesinde ücretler; Para ile sağlanan menfaatler ile çalışanlara hizmet karşılığında sağlanan, işverene bağlı ve belirli bir iş yeri ile ilgili, para ile temsil edilebilecek menfaatler olarak tanımlanır ve kalan tutar belirtilir.

Anılan Kanunun 94 üncü maddesinde, kimlerin yapmış oldukları ödemelerden vergi kesintisi yapacakları düzenlenmekte olup, aynı maddenin birinci fıkrasında da stopajın işçiye ödenen ücretlerden yapılacağı belirtilmektedir. hizmet memurları ve yapılan ödemeler 61 inci maddede yazılı 103 üncü ve 104 üncü maddelere göre ücret sayılır.

Öte yandan, aynı kanunun 32. maddesinde,Reel ücret vergilerinde asgari geçim indirimi uygulanmaktadır.

asgari yaşam ödeneği; Sanayi sektöründe çalıştırılan 16 yaşını dolduran işçiler için ücretin kazanıldığı takvim yılı başından itibaren geçerli olan asgari ücretin yıllık toplam tutarı; aynı vergi mükellefi için %50, çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10, çocukların her biri için ayrı ayrı; İlk iki çocuk için %7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için %5’tir. Gelir kısmi döneme ait ise ayların kesirleri tam ay olarak sayılır ve bu süreye tekabül eden kesinti tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutarın, hesaplanan verginin 103 üncü maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranı ile çarpılması suretiyle bulunan tutarın düşülmesi suretiyle uygulanır. Kesilecek tutarın fazla olması durumunda geri ödeme yapılmayacaktır.

Ücret vergisinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra varsa diğer teşvik ve muafiyetler dikkate alınır.

…” dahil.

Konuyla ilgili olarak 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tablosu’nun “Asgari Geçim İndiriminin Hesaplanması” başlıklı V. Bölümünde; “Çalışanlar ayrıca net ücret üzerinde anlaşmak suretiyle asgari geçim indiriminden de yararlanacak ve hesaplanan vergiden düşülen asgari geçim indirimi, maaşlıya net ücreti ile birlikte ödenecektir.Net ücret üzerinden anlaşma ile asgari geçim indiriminden yararlanan çalışanların durumu bir örnekle açıklanmıştır.

Öte yandan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 8. maddesinde “Vergi kanunlarının kabul ettiği durumlar dışında; Sorumluluk veya vergi yükümlülüğüne ilişkin özel anlaşmalar vergi dairesini bağlamaz.Yargı dahildir.

Vergi esas olarak hak sahibinden talep edilmekte olup, özel anlaşmalar vergi idaresini zorunlu kılmamaktadır. Eğer tevkif edilecek vergi mükellefe ait ise, bu vergi fiilen ödenen tutar ile mükellefin tahsil ettiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır.

Bu nedenle, çalışanlara net ücret ödenmesine karar verilmesi halinde, ödenen net ücretin brüt ücrete çevrilmesi ve bu tutar üzerinden genel esaslara göre stopaj hesaplanması gerekir. Asgari geçim indirimi uygulaması sonucunda sağlanan vergi avantajı çalışana tahakkuk ettirildiği ve işletmenin katlandığı vergi tutarında bir değişikliğe neden olmadığı için ücretlinin net maaşına yansıtılmalıdır.

Yukarıdaki hüküm ve yorumlara göre; Engelli işçilere kesilen bordroda, maluliyet ödeneği tutarının toplam gelir vergisi matrahından, asgari geçim indirimi tutarının ise maluliyet düşüldükten sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından indirilmesi zorunludur. gelenek. Ancak indirilecek tutar, asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile ücretlinin maaşı üzerinden hesaplanan gelir vergisini aşamaz.

Buna göre, çalışanlarınıza toplu iş sözleşmesi kapsamında net ücret ödeniyorsa, engelliliğin azaltılmasından oluşan vergi avantajı, engelli çalışanlarınızın engelli çalışanlar için aldıkları ücrete yansıtılacaktır. Dolayısıyla maluliyet indirimi nedeniyle sağlanan vergi avantajı, çalışanın net ücret tutarını artıracaktır.


Kaynak: GİB Özel
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın