https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Nakdi ücret desteğinden yararlanma koşulları - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Nakdi ücret desteğinden yararlanma koşulları

Nakdi ücret desteğinden yararlanma koşulları

Tanılama

4447 Sayılı Kanunun Geçici 24 üncü maddesi kapsamında, kişilere Korona Virüs (COVID-19) etkilerini azaltmak amacıyla ücretsiz izinde kaldıkları veya işsiz kaldıkları süre boyunca İşsizlik Sigortası Fonu ve İŞKUR tarafından ödenen tutardır. ) ekonomik ve sosyal yaşamda pandemi.

Nakdi ücret desteğinden yararlanacak kişiler

22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10. maddesi uyarınca iş sözleşmesi imzalanan işveren tarafından 17.04.2020 tarihinden itibaren ücretsiz izne ayrılan ve bu haklardan yararlanamayan işçiler kısa çalışma ödeneği ile 15/3/2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen işçiler Kanunun 3 üncü maddesi kapsamına giren ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlar herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ücretsiz izne ayrıldığı veya işsiz kaldığı süre.

Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için gerekenler

Çalışan

 • 4/17/2020 tarihinden itibaren iş sözleşmesi akdedilen işverenin 4857 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılması,
 • Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı almamak,
 • İşsizlik sigortası kapsamında çalışmak,

Şartlarını bir arada tutmalısınız.

İşsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere nakdi ücret desteğinden yararlanma koşulları

 • 4447 sayılı Kanun’un 51. maddesi kapsamında iş akdini 15.03.2020 tarihinden sonra feshederek,
 • Uygunluk şartlarını yerine getirememe nedeniyle işsizlik ödeneğinden yararlanamama,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı almamak.

Nakdi ücret destek süresi

İlgili kişilerin kanunla belirlenen diğer şartları yerine getirmeleri halinde parasal ücret sübvansiyonu;

 • 4857 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrılanların 17/4/2020 – 17/01/2021 tarihleri ​​arasında ücretsiz izin süresi,
 • 3/15/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş akdi feshedilen ve aynı kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için işsizlik süresi 4/17/2020-17/ 01/2021.

içerir.

4857 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesinde sonlandırılamayan süreyi Cumhurbaşkanımızın uzatması halinde nakdi ücret desteği aynı süre için uzatılacaktır.

Nakit ücret desteği başvuruları

 • Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için nakdi ücret desteği başvuruları işveren tarafından internet adresi üzerinden yapılır.
 • işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için;
  • Nakdi ücret desteği, 03/15/2020 tarihinden sonra iş akdinin feshi nedeniyle İŞKUR’a işsizlik ödeneği başvurusunda bulunan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan işsizlere ayrıca bir başvuruya gerek olmaksızın İŞKUR tarafından re’sen ödenir. ödenek.
  • 03/15/2020 tarihinden sonra iş akdinin feshi nedeniyle İŞKUR’a işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işsizlerin “web adresi” veya e-devlet üzerinden işsizlik maaşı başvurusunda bulunmaları yeterlidir.

Nakdi ücret desteğinden yararlanabilmek için, aylık olarak ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin olarak, ilgili ay içinde ücretsiz izne ayrılan kişi sayısına ve gün sayısına ilişkin bildirimler, işverenler tarafından ayın 3’üne kadar gönderilir. verildiği ayı takip eden ay ücretsiz izindir.

4857 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi kapsamında sağlanan ücretsiz izin bilgilerine ilişkin işverenler tarafından yapılan talep ve güncellemelerin, ücretsiz iznin uygulandığı ayı takip eden ay sonuna kadar SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

Nakdi ücret desteği ödemeleri ve genel sağlık sigortası primlerinin miktarı ve süresi

parasal ücret sübvansiyonuna hak kazanan her bir kişiye yapılacak ödeme miktarı; 39,24 TL olarak tanımlanan günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısının çarpılması sonucu elde edilen tutara karşılık gelmektedir.

Nakdi ücret desteği ayda en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenir. Nakdi ücret desteği ödemeleri ücretsiz izne ayrılan ayı takip eden ayın sekizinci gününden itibaren yapılacaktır.

Nakdi ücret desteğinden yararlananların kamu sağlık sigortası primleri, destekten yararlandıkları süre boyunca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak.

Nakdi ücret desteğinin kesileceği haller


Nakdi ücret desteğinin kullanıldığı dönemde aynı veya başka bir işyerinde çalışmaya başlamanız ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı almanız durumunda nakdi ücret desteği kesilir.

Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçiye fiilen çalıştığının tespiti hâlinde, çalışma ve İş Kurumu bölge müdürlüklerince işlem tarihindeki asgari brüt aylık ücret tutarında idari para cezası verilir. bu şekilde çalışan her çalışan ve işin her ayı için ayrı ayrı ödenir.

Fazla ve haksız ödemeye neden olan işverenlerden, ödeme tarihinden itibaren işlemesi gereken yasal faize ek olarak nakdi ücret desteği alınır.


Kaynak: İŞKUR
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın