https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Müşavirlik hizmeti alımı ihalelerine ilişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. 30.9.2020 - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Müşavirlik hizmeti alımı ihalelerine ilişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. 30.9.2020

Müşavirlik hizmeti alımı ihalelerine ilişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. 30.9.2020

Kamu İhale Kurumundan:

Müşavirlik hizmeti alımı ihalelerine ilişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik

Madde 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmeti Alımına İlişkin İhalelerin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve aynı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. .

“Yerli isteklilerin katılımını engelleyen düzenlemeler bu şartnamede yer alamaz.”

“(4) İhale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, gereç, makine ve teçhizatın teknik özellikleri öncelikle yerli malı kullanılmasını sağlayacak şekilde belirlenir.”

Makale 2 – Aynı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiyi yönetmekle yükümlü olanları gösteren son halini gösteren Ticaret Sicili Resmi Gazetesi Yönetmelik, Sicil Gazetesi Ticaret Sicil Gazetesi’nde tüm bu bilgilerin bulunmadığı takdirde, tüm bu bilgilerin görüntülenmesi. Bu Yönetmeliğin Ekinde yer alan “İlgili Ticaret Sicil Gazetesi veya Bu Hususları Gösteren Belgeler” ibaresi “Tüzel Kişiler ve Yönetimdeki Yetkililerdeki Ortaklık Bilgilerinin Son Durumunu Gösteren Belge” olarak değiştirilmiştir.

Madde 3 – Aynı yönetmeliğin 58 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İstekli veya yüklenici tarafından teminat olarak banka teminat mektubu ibraz edilmesi halinde bu teminat mektupları” ibaresi “Teminat mektupları” olarak değiştirilmiş ve Aynı maddenin dokuzuncu fıkrası ise aşağıdaki gibidir.

“(9) Teminat mektupları, gerektiğinde ilgili bankanın birimleri, genel müdürlükleri veya şubeleri, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlükleri veya yetkili merkezi kuruluşların internet siteleri aracılığıyla teyit edilebilir. yazışmalar banka veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasını içerir.

Madde 4 – Aynı yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

ihaleler başladı

Geçici Madde 21 (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilan edilen veya ilan edilen ihalelerin, ilan veya ilan tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılması zorunludur.

Madde 5 – Aynı yönetmeliğin Ek 1’inde yer alan KİK027.0/D numaralı geçici teminat mektubunun son fıkrasında “4734 sayılı Kanunun 34. maddesine göre bu teminat mektubuna haciz konulamaz veya hakkında tedbir kararı konulabilir. her koşulda.” Cümle eklendi.

Madde 6 – Aynı yönetmeliğin EK-1’inde yer alan KİK028.0/D numaralı kesin teminat mektubunun son fıkrasında “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre bu teminat mektubuna hiçbir şekilde haciz konulamaz ve tedbir alınamaz. ” Cümle eklendi.

Madde 7 – Aynı yönetmeliğin Ek 1’inde yer alan KİK029.0/D numaralı ön teminat mektubunun son fıkrasında “4734 sayılı Kanunun 34. maddesine göre bu teminat mektubuna hiçbir şekilde haciz konulamaz ve haczedilemez. geçici bir tedbir.” Cümle eklendi.

Madde 8 – Aynı yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan KİK029.1/D numaralı geçici kefaletnamenin son fıkrasında “4734 sayılı Kanunun 34. üzerine koydu.” Cümle eklendi.

Madde 9- Aynı yönetmeliğin Ek 1’inde yer alan KIK029.2/D numaralı kesin kefaletnamenin son fıkrasında “4734 sayılı Kanunun 34. geçici tedbir.” Cümle eklendi.

Madde 10- Aynı yönetmeliğin EK-1’inde yer alan KIK029.3/D numaralı kefaletnamenin son fıkrasında “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi gereğince bu kefalet senedine hiçbir şekilde el konulamaz ve ihtiyati tedbir konulamaz. üstünde.” Cümle eklendi.

Madde 11 – Bu Yönetmeliğin Ek 1’inde yer alan KIK042.0/D numaralı standart form, aynı Yönetmeliğin Ek 1’ine eklenmiştir.

Madde 12 – Aynı Yönetmelik Ek 2’de yer alan Danışmanlık Hizmeti Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlilik Şartnamesi’nin 7.1 maddesinin (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde, “Son söz ortakları, tüzel kişiliğin üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetim görevlilerinin menfaatlerine göre durumu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, ilgili Ticaret Sicil Gazetesi tüm bu bilgileri veya bu hususları gösteren belgeleri göstermek için “İbare” En son durumunu gösteren belge, ortaklık bilgilerine ilişkin olarak bu şartnamenin ekinde sayılan dairenin tüzel kişi ve görevlilerine ilişkin bilgiler “” olarak değiştirilmiştir.

Madde 13 – İdari şartnamenin 6.1 inci maddesinin (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetiminden sorumlu olanları gösteren son durum. aynı yönetmeliğin eki Ek 3’te yer alan müşavirlik hizmetlerinin alımı. Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Gazetesi’nde bu bilgilerin tamamı yoksa, ilgili Ticaret Sicil Gazetesi veya tüm bu bilgileri göstermek için bu hususları açıklayan belgeler “İbare” tüzel kişi ve resmi kurumlardaki ortaklık bilgilerine ilişkin son durumu gösteren bir belgedir. Bölümde Sonuç olarak, 6.1 maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, şartnamenin 26.1 maddesinin aşağıdaki (b) bendi aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

h) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gereken teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

…”

“1) Bu şartname ve (h) bendinde sayılanlar dışındaki belgeler, tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlilik kriteri olarak değerlendirilmez.”

b) Teminat mektupları.

Madde 14 – Aynı yönetmeliğin Ek 4’ünde yer alan danışmanlık hizmeti alımına ilişkin sözleşme türünün 12.4.3. maddesinin birinci cümlesindeki “bankaya” ibaresinden sonra “veya sigorta şirketine” ibaresi eklenmiştir.

Madde 15 Bu Yönetmelik yayımından 20 gün sonra yürürlüğe girer.

Madde 16 Bu sistemin hükümlerini Kamu Alım Kurumu başkanı yürütür.

Yönetmeliğin yayımlandığı Resmi Gazete
tarih sayı
3/4/2009 27159 (tekrarlanan)
Yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğin yayımlandığı resmi gazete.
tarih sayı
1- 3/7/2009 27277
2- 10/1/2010 27458
3- 3/4/2010 27511
4- 16.3.2011 27876
5- 20.4.2011 27911
6- 16.07.2011 27996
7- 15.07.2012 28354
8- 13.04.2013 28617
9- 24.9.2013 28775
10- 28.11.2013 28835
11- 6/7/2014 29023
12- 12.06.2015 29384
13- 27.06.2015 29399
14- 29.11.2016 29903
15- 25/1/2017 29959
16- 29.06.2017 30109
17- 30.12.2017 30286 (tekrarlanan)
18- 19.06.2018 30453 (yinelenen)
19- 13.08.2018 30508
20- 16.3.2019 30716
21- 13.06.2019 30800
22- 13.09.2019 30887

ek için tıklayın

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın