https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Mirasçı çalışmaya devam ederse ne gibi işlemler yapmalıdır? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Mirasçı çalışmaya devam ederse ne gibi işlemler yapmalıdır?

Mirasçı çalışmaya devam ederse ne gibi işlemler yapmalıdır?

TC
Gelir Yönetimi Başkanı
Antalya Vergi Dairesi
Vergi mükellefi hizmetleri gelir tahsilatını yönetin

sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK-2010 / 129-366

24.11.2011

Tema

:

Mirasçının çalışmaya devam etmesi halinde yapacağı işlemler

TC kimlik numarası ile kayıtlı vergi mükellefi iseniz… Vergi Dairesi Müdürlüğü, kocanızın öldüğünü, iki kızınızın yasal varisi olduğunuzu, kızlarınızın haklarını kaybederek mirasın tamamını size devrettiklerini, miras kalan iş için sizin adınıza sorumluluk tesis ettiğinizi, devam edip edemeyeceğinizi bilanço değeri ile işletmeye mirasçı olduğu, döneme ilişkin indirilecek KDV tutarının indirilebilir KDV olarak indirilip indirilemeyeceği ve vefat edenin defter ve belgelerini 2010 hesap dönemi için kullanmaya devam edip edemeyeceğiniz . Özel bir istekte bulunduğunuz anlaşıldı.

Gelir vergisi kanunu açısından:

Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinde; “Her türlü ticari ve sınai faaliyetten elde edilen gelirin ticari kazanç olduğu” belirtilmektedir.

Aynı kanunda tekrarlanan 80 inci maddenin son fıkrasında ise, işletmeye devam eden bir ticari projenin kısmen veya tamamen satışından veya ticari projede yer alan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan kazançlar ile yazılı haklar belirtilmektedir. birinci fıkrasında ticari kazanç olarak kabul edilmekte olup, işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançların sermaye iratları olarak vergilendirileceği belirtilmektedir.

Anılan kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasında. Bireysel işletme sahibinin ölümü halinde yasal mirasçıları işletmeyi yönetmeye devam eder ve mirasçılar işletmeye dahil olan ekonomik varlıkların kayıtlı değerlerini (bilanço esasına göre defter tutuluyorsa, (varlık ve yükümlülüklerle bir bütün olarak bilanço)), değer artışı muhasebeleştirilmemek şartıyla.

Bu nedenle, işletmenin devri nedeniyle değer artış kazancının kesin olarak hesaplanmaması doğaldır.

Bu hükümler uyarınca, şahıs şirketi sahibinin ölümü halinde, ölüm tarihi itibariyle işletmenin faaliyetinin durdurulması kabul edilebilir. Bu nedenle, mirasçılarının ölümü nedeniyle faaliyeti sona eren bir şirkette pay devri ticari bir işlem olmayıp, sermaye iradı olarak elde edilecek kazançların vergilendirilmesi gerekir.

Bu yorumlara göre, eşinizin vefatı nedeniyle devredilen işi devam ettirmenizden dolayı ticari kazançlardan sorumlu olduğunuz anlaşılmaktadır.Aşan kısım gelir olarak vergilendirilmelidir.

Katma değer vergisi kanunu açısından:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1 maddesi uyarınca ticari, sınai, tarımsal ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabidir.

Aynı Kanun’un 17/4-C maddesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. maddesinde belirtilen işlemler katma değer vergisinden istisna tutularak; mükerrer kesintilere yol açmayacak şekilde devir ve bölünmeden sonra işe başlayan işletmeler.)

Buna göre, tek mirasçıya intikal eden ticari işletmenin işleyişinin, mirasçılardan bir kısmının Gelir Vergisi Kanunu’nun 81/1. maddesi kapsamındaki haklarının temliki yoluyla değerlendirilmesi halinde, KDV kapsamında hesaplanmayacaktır Devir Vergisi Kanunu’nun 17/4-c maddesi hükmünün devrine eklenen ve bir sonraki dönem için geçerli olacaktır.Devrolunan KDV, borç yaratarak işi devam ettiren mirasçı tarafından indirime tabi tutulabilir.

Öte yandan, diğer mirasçıların haklarının temliki, gelir vergisi kanunu açısından ticari işlem sayılmıyorsa, o zaman tabii ki KDV’ye tabi değildir.

Vergi prosedürü açısından:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu;

12. maddede, “Ölüm halinde vergi mükellefinin görevleri kanuni mirasçılara ve mirası reddetmeyen üyelere geçer. Ancak mirasçılardan her biri, ölenin vergi borçlarından payları oranında sorumludur.” mirasta.

16. maddede “Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde, ölüm nedeniyle mirasçılara verilen görevlerin yerine getirilmesinde beyan ve kabul sürelerine üç ay eklenir.”

164. maddede, “Ölüm işten ayrılma şartıdır. Ölüm, mükellefin mirası reddetmeyen varisleri tarafından vergi dairesine bildirilir. Mirasçılardan birinin ölümünün bildirilmesi, diğer mirasçıları bu durumdan kurtarır.” görev.” Hükümler dahildir.

1/2001 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun dahili yayınında; “…ölen kişinin ölümünden sonra mirasçılar kesintisiz çalışmaya devam ederlerse, çalışmaya devam edecek mirasçıların süresi içinde ihbarda bulunmaları halinde, ölüm tarihi ölen için işten ayrılış ve mirasçılar için çalışmaya başlama olarak kabul edilir. Ölüm tarihinden 1 ay sonra bildirimin zamanında yapıldığı kabul edilir, mirasçıların borçlarının vasiyet edenin ölüm tarihinden itibaren ispatlanması gerekir.

Öte yandan, Vergi Usul Kanunu’nun 257. maddesinde yer alan yetkiye dayanarak, ölenin cari defter ve belgelerinin, çalışmaya devam eden mirasçıları tarafından, ilgili hesap döneminin sonuna kadar kullanılması uygun görülmüştür. Ölüm tarihi.

Bu durumda ölenin hesapları ölüm tarihi itibariyle kapatılır ve faaliyetine devam eden mirasçıların hesapları yeniden açılır.

Ayrıca çalışmaya devam eden mirasçıların yeni hesap dönemine ait defterlerini söz konusu hesap döneminin son ayında tasdik ettirmeleri ve belgelerini anlaşmalı matbaalarda bastırarak veya noter tasdik ettirerek usulüne uygun kullanmaları doğaldır. ” isminde.

Buna göre, miras kalan işyerinde çalışmaya devam ettiğiniz için, vefat tarihini içeren hesap dönemi sonuna kadar mevcut olan defter ve belgeleri kullanmanız mümkündür.


Kaynak: GİB Özel
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın