https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Mali Suçları Araştırma Kurumu’nun 30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan genel açıklaması - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Mali Suçları Araştırma Kurumu’nun 30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan genel açıklaması

Mali Suçları Araştırma Kurumu’nun 30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan genel açıklaması

Hazine ve Maliye’den:

Mali Suçları Araştırma Komisyonu genel açıklaması (Sıra No:19)

birinci bölüm

Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/11/2001 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunun; Müşterinin kimliğinin doğrulanması amacıyla kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek.

kırmak

Makale 2 – (1) Bu açıklama, Danıştay ile birlikte yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Tedbirlere İlişkin Yönetmelik’in 6, 6/A ve 26/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Bakanlar. 10/12/2007 tarih ve 13012/2007 sayılı karar.

tanımlar

Madde 3 – (1) Bu açıklamada;

a) Elektronik kanal: Müşterilerin uzaktan kimlik tespiti yapabilecekleri mobil uygulama, web tabanlı uygulama, internet şubesi, telefon hizmeti gibi elektronik hizmet yöntemini,

b) Mali Kuruluş: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ila (h) ve (m) bentlerinde sayılan yükümlüler ile Bankacılıkta Posta ve Telgraf Kurumu Limited Şirketi anonim şirketini, faaliyetler.

c) Mali olmayan bazı iş ve meslekler: Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k), (n), (s), (), (r) ve (u) bentlerinde sayılan yükümlüleri,

ç) Müşteri: Türk uyruklu gerçek kişiyi veya kimliği uzaktan tespit edilebilen gerçek taciri,

d) Uzaktan teşhis: Müşteri kimlik bilgilerinin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmadan elde edilmesi ve bildirilen kimliğin gerçekten işlemi gerçekleştirmek isteyen kişiye ait olmasını sağlayacak önlemleri içeren yöntemlerle teyit edilmesi suretiyle kimlik tespiti yapılmasını,

e) Yönetmelik: 10/12/2007 tarihli ve 13012/2007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin tedbirlere ilişkin yönetmeliği,

f) Zorunlu: Sistemin (4) üncü maddesinde sayılanlar ile bunların şube, acente, temsilcilik, ticari acente ve benzeri bağlı birimlerini,

araç.

Bölüm iki

Uzaktan kimlik tespiti için usul ve esaslar

Uzaktan tanımlamanın genel ilkeleri

Madde 4 – (1) Yükümlüler, asıl faaliyet konularına ilişkin mevzuatın buna izin veren yöntemlerle sözleşme akdedilmesine izin vermesi kaydıyla, sürekli iş ilişkisinin kurulmasında müşterilerinin kimliğinin doğrulanması amacıyla uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini kullanabilir. müşterileriyle yüz yüze iletişim kurmadan kimliklerini doğrulayın. Bu yöntemler bağlayıcı taraflarca ayrı ayrı belirlenir.

(2) Uzaktan tanımlama ile sürekli iş ilişkisi kurulmasında, elektronik bir kanal üzerinden bilişim veya elektronik iletişim cihazları gibi uzaktan iletişim araçları bu bildirimde bağlı taraflar için belirlenen yöntemler dahilinde kullanılabilir. elektronik kanal üzerinden geliştirilecek yöntemler; Bu uygulamalar için gerekli organizasyon, teknik altyapı, kimlik doğrulama bileşenleri ve gizlilik ve güvenlik önlemlerini içerir.

(3) Uygulanacak yöntemin, yüz yüze kimlik tespiti için gerekli tüm bilgileri içerecek ve bilgilerin doğrulanmasında minimum risk içerecek şekilde tasarlanması gerekir. Uzaktan kimlik tespiti için imza örneği alınmasına gerek yoktur.

(4) Kalıcı bir iş ilişkisi kurulmadan önce uzaktan kimlik tespiti tamamlanır. Uzaktan kimlik tespitinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan bilgiler ile 17 nci maddesinde düzenlenen yazılı beyan, uzaktan kimlik tespitinde kullanılan yöntem ve yöntemle elde edilir. Bu bildirimin 6. maddesinin birinci fıkrası kapsamında elde edilmesi gereken bilgiler, internet sitesi, internet şubesi veya mobil uygulama gibi kanallar aracılığıyla elektronik ortamda doldurulan formlar kullanılarak da kimlik tespiti yapılarak iletilebilir. Bu bilgilerden 3/12/2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliğinde belirtilen kimlik kartı, Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında öngörülen tasdik işleminde kullanılır. Düzenleme. Kimlik tespiti kapsamında elde edilen adres ve kimlik bilgileri ayrıca İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı ve kimlik paylaşım sistemi üzerinden sorgulanarak teyit edilmektedir.

(5) Uzaktan tanımlama ile sürekli iş ilişkisi kurulurken, Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddelerinde yer alan müşteri ve hizmet riskleri ve tedbirler dikkate alınır. Bu kapsamda mevcut iş ilişkisine ilişkin risk bazlı bir yaklaşımla sıkı tedbirler uygulanmaktadır.

(6) Uzaktan kimlik tespitinde yer alan bilgiler, teyit için her türlü bilgi ve belgenin verilmesine ve talep edilmesi halinde her türlü ortamdaki kayıtların yetkili mercilere ibraz edilmesine imkan verecek şekilde saklanır.

(7) Bu maddede belirtilen esaslara uymak kaydıyla, bağlayıcı taraflarca belirlenen uzaktan tanımlama yöntemleri uygulanır.

üçüncü bölüm

Yükümlülüklerle uzaktan tanımlama

Bankacılık işlemlerinde uzaktan tanımlama

Madde 5 – (1) Bankalar, Resmî Gazete’de yayımlanan elektronik ortamda sözleşme ilişkisi kurmak ve bankaların kullanacakları uzaktan kimlik tespiti yöntemleri listesinde belirtilen usul ve tedbirler kapsamında müşterileri ile kalıcı iş ilişkisi kurulmasında uzaktan kimlik tespiti gerçekleştirir. 1/4/2021 tarihli ve 31441 sayılı .

dördüncü bölüm

Ortak terimler

Uzaktan kimlik tespitinde daha sıkı prosedürler uygulanacak

Madde 6 – (1) Müşteri başvurusu ile müşteri profili oluşturmak ve değerlendirmek amacıyla kişi hakkında risk değerlendirmesi yapılır. Bu kapsamda, Yönetmelik’in 6. maddesi kapsamında müşteriye ilişkin bilgilere ek olarak, en azından iş ilişkisinin amacı ve niteliği (hesap açma amacı, gerekli ürünler vb.), işleme konu varlıklar, müşteriye ait fonlar ve ortalama gelir bilgileri ile açılacak hesabın aylık tahmini, işlem hacmi ve işlem sayısı hakkında bilgi alınır.

(2) Sonraki işlemin borçlu ile yüz yüze mesafeli kimlik tespitiyle kurulan sürekli iş ilişkisi kapsamında gerçekleştirilmesi halinde, Teşhis Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen usule göre kimlik tespiti yapılır. Yönetmelik ve imza örneği alınır.

(3) Mali kuruluşlar ile mali olmayan bazı iş ve meslek sahipleri, uzaktan kimlik tespitine ilişkin işlemlerde, risk esaslı yaklaşım kapsamında tespit edilen risklerle orantılı olarak aşağıdaki tedbirlerden birini veya birkaçını veya tamamını uygular:

a) Müşteri hakkında ek bilgi edinmek ve müşteri ve lehdarın kimliğini sık sık güncellemek.

b) İş ilişkisine girmek, mevcut iş ilişkisini sürdürmek veya işlemi gerçekleştirmek için üst düzey yetkilinin onayına güvenilmesi.

c) Uygulanan kontrollerin sayısı ve sıklığı artırılarak ve ilave kontrol gerektiren işlem türleri belirlenerek iş ilişkisinin sıkı kontrol altında tutulması.

c) Kalıcı iş ilişkisi kurulmasında müşteriyi tanıma ilkelerinin uygulandığı ilk finansal işlemin başka bir finansal kuruluştan yapılması şartı.

d) Müşterinin finansal profili ve faaliyetleri ile orantılı olmayan veya faaliyetleri ile ilgili olmayan işlemlerin dikkatle izlenmesi.

e) İşlemlerin miktar ve sayısına sınırlamalar getirilmesi de dahil olmak üzere uygun ve etkin önlemler almak.

Bölüm V

Çeşitli ve Son Hükümler

Yükümlülüğe uymama cezası

Madde 7 – (1) Yükümlülerin kimlik tespiti ve uzaktan kimlik tespitine ilişkin bu beyannamede belirtilen hususlara uymaması halinde 5549 sayılı Kanunda öngörülen cezalar uygulanır.

güç

Madde 8 – (1) Bu Tebliğ 1/5/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

yönetici

Madde 9- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın