medyauzmani.com
Kurumlar vergisinden muaf mükelleflerden alınan eğitim faturaları gelir vergisi matrahından indirilebilir mi? – Özgün Fikirler

Kurumlar vergisinden muaf mükelleflerden alınan eğitim faturaları gelir vergisi matrahından indirilebilir mi?

Kurumlar vergisinden muaf mükelleflerden alınan eğitim faturaları gelir vergisi matrahından indirilebilir mi?

Genel Veri Koruma Yönetmeliği 89/2. Madde uyarınca; Beyan edilen gelirin %10’unu geçmemek kaydıyla mükellefin kendisinin, eşinin ve reşit olmayan çocuklarının eğitim ve sağlık giderlerinin Türkiye’de yapılmış olması ve gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle belgelenmesi .Gelirden düşülebilir. İndirime tabi tutulacak tutarın hesaplanmasında, yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerindeki toplam gelirden giderler düşülmeden önceki net dönem kârı tutarı, bir önceki yılın zararları ve kesintileri esas alınacaktır. Bir önceki bölümde belirtildiği gibi, “çocuk” veya “küçük çocuk” terimi, bir vergi mükellefi ile birlikte yaşayan veya onun tarafından bakılan, okula giden ve 25 yaşın altındaki 18 yaşında veya daha küçük çocukları kapsar.

Özel bir üniversitede öğrenim gören küçük çocuklar için ödenen eğitim giderlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesine indirilmesi:

GVK’dan 89/2. Beyan edilen gelirin %10’unu geçmemek üzere Türkiye’de elde edildiği ve mükellefin kendisine, eşine ait gelir veya kurumlar, eğitim ve sağlık giderleri üzerinden vergi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tasdik edilmesi şartıyla. ve küçük çocuklar, gelir vergisi matrahı belirlenirken, beyan edilen gelir vergisi beyannamesinden indirilebileceği belirlenir.

3708 sayılı Kanunla değiştirilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56/b maddesinde üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyet, istisna ve diğer mali imkanlardan aynen yararlanacak; Ek VII’de, kurumlarca kurulan yükseköğretim kurumlarının bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklar ile muafiyet ve istisnalardan yararlandırılacağı düzenlenmiştir.

Bu hükümlere göre çocuğun eğitim giderleri, izin verilen gelirin %10’unu geçemez; Çocuğun yaşının 25’i geçmemesi, Türkiye’de bulunması, harcamanın yapıldığı eğitim kurumunun gerçek veya tüzel kişiden olması şartıyla yıllık beyanname ile beyan edilecek gelirden indirilebilir. gelir vergisi veya kurumlar vergisine uygunluğu ve bu kurumlardan alınan belgelerle belgelenmesi. Ayrıca, indirilecek tutarın hesaplanmasında, yıllık gelir vergisi beyannamesi, kesinti ve geçmiş yıl zararları üzerinden toplam gelirden giderler düşülmeden önceki safi kazanç tutarı esas alınacaktır. Ancak vakıflar tarafından kurulan üniversiteler kurumlar vergisinden muaf olduğundan bu vakıflara çocuklar için yapılan ödemeler dahil edilmemiştir. Gelir vergisi beyannamesinde indirim yapılması mümkün değildir..

benzer içerikler

Şirket ortakları ile müdürlerin mezuniyet veya diğer eğitim giderleri şirket tarafından karşılanır.

Kendi hesabına çalışanlar sağlık ve eğitim giderlerini gider olarak kullanabilir mi?


Kaynak: ismmo
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın