medyauzmani.com
Kurumlar Vergisi Zarar İndirimi – Muhasebe Haberleri – Özgün Fikirler

Kurumlar Vergisi Zarar İndirimi – Muhasebe Haberleri

İçindekiler

hasar indirimi

(1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, her yıl için kurumlar vergisi beyannamesinde ayrı ayrı gösterilmesi şartıyla aşağıdaki zararlar indirime tabi tutulur:

a) Beş yılı geçmemek kaydıyla geçmiş yıllara ait beyannamelerde yer alan zararlar.

Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde devir tarihi itibariyle edinilen işletmelerin özsermayesini aşmayan zararlar ile devredilen tutarı aşmayan zararların mahsubunda da aşağıdaki şartlar aranır: bölünen işletmenin özsermayesi 20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında gerçekleştirilen ve elde edilen değerle orantılı olan bölünme işleminin tamamı için:

1) Son beş yıla ait kurumlar vergisi beyannameleri yasal süresi içinde verilmiştir.

2) Devredilen işletmenin faaliyetlerinin, devir veya bölünmenin gerçekleştiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl devam etmesi.

Bu şartların ihlali halinde, vergi ziyaı, zarar mahsupları nedeniyle zamanında ödenmeyen vergilerden doğmuş sayılır.

b) Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara ilişkin olanlar hariç olmak üzere, beş yılı aşkın bir süredir ödenmemiş olması kaydıyla yurt dışı faaliyetlerden kaynaklanan zararlar;

1) Zarar dahil faaliyetin yürütüldüğü ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının o ülke mevzuatına göre denetim yapmaya yetkili kuruluşlarca raporlanması.

2) Bu raporun aslını ve tercümesini Türkiye’deki ilgili vergi dairesine ibraz etmek,

indirim durumunda.

Denetim kuruluşları tarafından hazırlanacak rapora ekli vergi beyannameleri, bilanço ve gelir tablosunun o ülkenin yetkili mali makamlarınca onaylanması gerekir. Bulunulan ülkede bir denetim kuruluşunun bulunmaması durumunda, her yıl için vergi beyannamesinin aslı ve tercüme edilmiş bir örneğinin ilgili vergi dairesine sunulması ve her yıl vergi beyannamesinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmış bir örneğinin ilgili vergi dairesine sunulması yeterlidir. bölgedeki büyükelçilik ve konsolosluklar veya oradaki Türk çıkarlarını koruyan ülke ile aynı nitelikteki temsilciler tarafından.

Türkiye’de indirime tabi yabancı zararın ilgili ülkede mahsup edilmesi veya mahsup edilmesi halinde, Türkiye’de beyana dahil edilecek yabancı geliri, mahsup veya gider öncesi tutardır.
(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.


Kaynak: Kurumlar Vergisi Kanunu
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Vergi ara dönemlerinde mahsup etmediğimiz geçmiş yıl zararlarını kurumlar vergisinden mahsup edebilir miyiz?

Kurumlar vergisi beyannamesinde dönem içinde beyan edilen kar veya zararda artış veya azalış olabilir.

Geçici vergi olarak beyan etmediğimiz geçmiş yıl zararlarını kurumlar vergisi beyannamemizde beyan edebilir miyiz?

Şirketin ilgili dönemde beyannamesinde yer almayan geçmiş yıl zararları, izleyen dönemlerde mahsup edilebilir.

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın