medyauzmani.com
Kurumlar vergisi kanununda indirim kabul edilemez. – Özgün Fikirler

Kurumlar vergisi kanununda indirim kabul edilemez.

(1) Şirket kazancının tespitinde aşağıdaki indirimler kabul edilmez:

a) Özkaynak üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz.

b) Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkı ve benzeri giderler.

c) Transfer fiyatlandırması yoluyla elde edilen örtülü kazançlar.

ç) Her ne surette ve her ne isim altında olursa olsun ayrılan yedek akçeler (Türk Ticaret Kanunu, İşletme Kuruluş Kanunları,(Yürürlük tarihi 09.07.2018 olan 700 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 173 üncü maddesine açıklama eklenmiştir)Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kanun ve yönetmelikler veya önemli sözleşmeler ile safi kardan ayrılan tüm yedek akçeler ve Bankacılık Kanununa göre bankalarca ayrılan genel hükümler dahil).

d) Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi, her türlü para cezası, vergi cezaları, cezalar, gecikme zamları ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen faizler ile 7/21/1953 tarihli ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizi.

e) Menkul kıymetlerin itibari değerinin altında ihraç edilmesinden doğan zararlar, bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler, kanunlarla belirlenen limitler saklı kalmak kaydıyla veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak.

f) kiralama veya bir işletmeye kaydolma yoluyla elde edilen; yat, tekne, sürat teknesi gibi motorlu taşıtlar ile işletmenin ana faaliyet konusu ile ilgili olmayan uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarının giderleri ve amortismanları.

G- Cezai şartlı sözleşmelerde öngörülen tazminat hariç, kurumun kendisi, ortakları, yöneticileri ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zararların tazmin giderleri.

h) Basın yoluyla yapılan işlemlerden veya radyo ve televizyon yayınlarından kaynaklanan maddi ve manevi zararlar için ödenen tazminat giderleri.

i) Her türlü alkollü ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamulleri reklam giderlerinin %50’si. (İbare 700 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 173 üncü maddesi ile değiştirilmiştir, yürürlük tarihi: 09.07.2018)başkan

Bu oranı %100’e kadar artırmaya veya sıfıra indirmeye yetkilidir. (Fıkra 6322 sayılı Kanun’un 37 nci maddesi ile eklenmiştir; 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerlidir) 1) Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri hariç, yabancı kaynakların öz kaynaklarından fazla kullanıldığı işletmelerde, işletmede kullanılan yabancı kaynaklarla ilgili faiz, komisyon, vade farkı, kar payı ve kur farkı hariç yatırım maliyetine eklenenler için, Münhasıran fazlaya, takım adları ve benzeri adlar altında yapılan toplam gider ve maliyet kalemlerinin %10’unu geçmemek üzere.(İbare 700 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 173 üncü maddesi ile değiştirilmiştir, yürürlük tarihi: 09.07.2018) Başkan tarafından karar verilen kısım (**).(İbare 700 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 173 üncü maddesi ile değiştirilmiştir, yürürlük tarihi: 09.07.2018)

başkan

Fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Değişiklikten önceki model:

Kabine (**) Değişiklikten önce: Bakanlar Kurulu tarafından
Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın