https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Köyler veya köy dernekleri tarafından işletilen işletmeler kurumlar vergisi öder mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Köyler veya köy dernekleri tarafından işletilen işletmeler kurumlar vergisi öder mi?

Köyler veya köy dernekleri tarafından işletilen işletmeler kurumlar vergisi öder mi?

Ait oldukları mahalle sınırları içinde faaliyet göstermek kaydıyla köy veya köy birliklerine ait hamam, çamaşırhane, değirmen, frigorifik depolar, yolcu gemileri ve tarım işletmeleri, köy veya köy derneklerinin umumi toplantı için idare ettikleri. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4. Bölümü uyarınca köylülerin ortak ihtiyaçları. Birinci fıkranın (1) numaralı bendi kapsamında Kurumlar vergisinden muaftır.

Yolcu taşımacılığı faaliyetinin valilik sınırlarını aşması halinde muafiyet uygulanmaz. Buna göre, köy ve birliklerine bağlı yolcu taşıma işletmelerinin muafiyetten yararlanabilmesi için bağlı oldukları valilik sınırları içinde faaliyet göstermeleri ve istisnalar dışında taşımanın münhasıran yolcu taşımacılığına yönelik olması gerekmektedir. mal ve ticari mallardan.

Mülga 5422 Sayılı Kanun’da kaymakamlıklar, belediyeler, özel köyler ve bunların federasyonları veya bağlı işletmelerince yürütülen soğuk hava depoları işletmeciliğine ilişkin muafiyet, 5520 Sayılı Kanun ile daraltılmış ve sadece köy ve köy birliklerince işletilen soğuk hava depoları işletmeciliğine konulmuştur. operasyon. seçildi.

_____________________________________________________________________

TC
Gelir Yönetimi Başkanı
Ankara Vergi Dairesi
Mükellef hizmetleri için gelir vergisi tahsilat yönetimi

sayı

:

38418978-2009-KVK-2-16/-836

08/14/2012

Tema

:

Sosyal tesislerin üyeler dışında kullanılması durumunda kurumlar vergisi muafiyeti

Taahhütlü referans mektubunuzda, bunu belirtebilirsiniz. Kamu tüzel kişiliği olan sandığınızın sosyal tesislerinde üyelerin barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılandığı, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinin barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik taleplerinin bulunduğu, Üyelerinize ek olarak, üyeleriniz dışında kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinin bulunması durumunda kurumlar vergisi ve KDV yönünden vergi yükümlülüğü olup olmayacağı Bu konularda başkanlığımızın görüşüne ihtiyaç vardır.

kurumlar vergisi açısından

5520 sayılı Şirketler Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile kamu iktisadi kuruluşları, (ç) bendi ile dernek veya kuruluşlara bağlı iktisadi işletmeler vergi yükümlülüğü kapsamına dahil edilmiştir. Belediyelere bağlı ticari, sınai ve tarımsal işletmeler ile sürekli faaliyet gösteren ve kooperatif statüsünde olmayan diğer kamu işletmeleri kamu iktisadi teşebbüsü; Aynı maddenin altıncı fıkrasında ise, bunların kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla kendilerine verilen görevler arasında yer alması, tüzel kişiliğe sahip olmaması, bağımsız hesaplarının bulunmaması yükümlülüklerini etkilemeyecektir. kendilerine tahsis edilmiş bir sermaye veya iş yeri bulunmadığını; Mal ve hizmetlerin maliyetinin ancak maliyeti karşılamaya yetmesi ve kâr elde edilmemesi veya kârın kuruluş amacına dağıtılmaması bunların ekonomik niteliğini değiştirmemesi şartı aranır.

Anılan Kanun’un uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı Seri 1 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin (2.3.1.) Bölümü’nde, Tebliğ’in (2.4.) Bölümü’nde yer alan açıklamaların zorunlu olduğu belirtilmiştir. Genel ekonomik teşebbüsün ticari, sınai veya tarımsal bir proje oluşturması durumunda dikkate alınmalıdır.

Söz konusu açıklamanın (2.4.) bölümünde, iktisadi işletmeyi tanımlarken işletmenin ayırt edici özelliği, işletmenin bağlılığı, devamlılığı ve faaliyetin yani iktisadi işletmenin unsurlarının ticari, sınai veya tarımsal nitelikte olmasıdır. Bunlar da bir piyasa ekonomisi içinde kuruluşa bağlı olarak ticari faaliyetin temel özellikleridir.Bir fiyata mal alıp satma, hizmet imal etme veya ifa etme gibi faaliyetler ve hukuk, dernek veya kuruluş tarafından yürütülen tüm ekonomik faaliyetleri içerir. piyasa ekonomisinde bu tür durumları tek tek saymak yerine, satılan mal veya hizmetin fiyatı ancak maliyeti karşılayacak kadardır. Kârın olmaması, kârın olmaması, kârın şirketleşme amacıyla ayrılmasının onların iktisadi işletme olma vasıflarını değiştirmeyeceğini belirtmektedir.

Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinin birinci fıkrası, her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazancın ticari kazanç olduğunu düzenlemektedir.

İş, bir tür işletme sermayesi organizasyonuna bağlıdır ve kar elde etme niyeti ve niyetinin olup olmadığı, böyle bir organizasyon tarafından üstlenilen bir ‘iş’ olma niteliğini etkilemez. Ancak bir faaliyetin “iş” sayılabilmesi için kar elde etme kastı ve kastının bulunmasını değil, faaliyeti yürüten kuruluşun tüm unsurları ile değerlendirildiğinde bu beceriye sahip olması gerektiği görülmektedir. gelir elde etmek için.

Ayrıca, Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yalnızca kamu görevlilerine hizmet veren, kar amacı gütmeyen ve üçüncü kişilere kiralanmayan kreş ve misafirhaneleri, ve kışlalarda bulunan kantinler kurumlar vergisinden muaftır.

Kurumlar Vergisi Genel Tablosu Seri 1’in (4.5.1.) bendinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait, sadece kamu görevlilerine konaklama hizmeti veren ve kahvaltı, yemek gibi temel ihtiyaçların karşılandığı misafirhaneler yer almaktadır. konaklamanın gerektirdiği yemeklerin karşılanması veya kurumlar vergisinden muafiyet. Çalışma kapsamındaki kamu idarelerinin misafirhanelerinin amacı dışında faaliyet göstermesi veya kamu görevlisi dışındaki kişi ve kuruluşlara hizmet vermesi ve bu durumun devam etmesi halinde bu faaliyetlerin kurumlar vergisine tabi olması gerektiğine değinilmiştir.

Öte yandan 4357 sayılı Kanun’un 11. maddesinde fonun gelirleri;

1-Üyelerden her ay genel kurulca belirlenecek miktarda kesilecek ücretler.

2 – Devlet bütçesinden hibe ve yardımlar.

3- Fon karları.

4- Fonun amacına uygun kaplıca, sağlık ocağı gibi tesislerin satın alınması veya kiraya verilmesi veya işletilmesi suretiyle elde edilebilecek kazançlar.

Ondördüncü maddede ayrıca, fon gelirlerinin her türlü vergi, harç ve ücrete tabi olmadığı, hatta haczedilemeyeceği ve devredilemeyeceği de düzenlenmiştir.

Bu hüküm ve yorumlara göre, fonunuzun yaptırdığı, kiraladığı veya işlettiği koruyucu bina, sağlık ocağı gibi sağlık tesislerini satın almak veya sahiplenmek suretiyle elde edeceğiniz kazançlar, fon gelirlerinden sayılacağından, fonunuzda herhangi bir iktisadi işletme oluşmayacaktır. Bu faaliyetler nedeniyle fon. 4357 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında elde edilen gelirlere ilişkin olarak tanınan muafiyet sadece ilgili faaliyet alanlarıyla sınırlı olup, takdirinize bağlı olarak elde edilen tüm gelirler muafiyet kapsamında değerlendirilemez.

Bu nedenle kamu idaresine ait olmayan konaklama, yemek vb. giderler genel yönetim kapsamında ödenir. Hizmet verilen fonunuza ait sosyal tesislerde üyelerinize ve/veya üyeleriniz dışındaki kişi ve kuruluşlara hizmet verildiği dikkate alındığında, kurumlar vergisi mükellefiyetinin vakıf kurulmadan önce tespit edilmiş olması gerekmektedir. fonunuz çerçevesinde ekonomik girişim.

KDV cinsinden

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinin birinci fıkrasında ticari, sınai ve tarımsal faaliyetler çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olacağı belirtilmektedir.

Aynı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (3/g) bendinde belirtilen genel ve bağlı bütçeli daireler, bölge özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların federasyonları, üniversiteler, dernek ve kuruluşları ile her türlü meslek kuruluşlarına, aittir, bağlı veya tabidir. gelir vergisi kanunu hükümleri; Gelir Vergisi Kanunu’nda bir açıklık bulunmayan hallerde ise Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit ve tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, … fonunuzun bir iktisadi işletme olarak, üyelerinize ve/veya üyeleriniz dışındaki kişi ve kuruluşlara sosyal tesislerde hizmet sağlanması, mal teslimi ve bunlarla ilgili hizmetlerin ifası nedeniyle oluşan bu faaliyetler genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabidir.


Kaynak: TÜRMOB Kurumlar Vergisi Rehberi – Nisan 2021 ve GİB Özel
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın