https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Kooperatif tüzel kişiliğinin kurumlar vergisi ve diğer yükümlülüklere ilişkin yükümlülüğü – 24.05.2019 – Özgün Fikirler

Kooperatif tüzel kişiliğinin kurumlar vergisi ve diğer yükümlülüklere ilişkin yükümlülüğü – 24.05.2019

Gelir İdaresi Başkanlığı, Birliğimize gönderdiği yazıda, Birleşik Kooperatifler Tüzüğü ile Ticaret Sicili Yönetmeliğine göre kooperatifler tarafından iktisadi işletme kurulmasına ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmaması ve Ticaret siciline kayıtlı olmayan bir kuruluş için noter onayı alınmasında karşılaşılan sorunlar.

özet

  1. Kooperatiflerin ortak olmayan işlemlerinden kurumlar vergisinden muaf olan kazançları, bu işlemlerden dolayı muaccel olan iktisadi teşebbüsün kurumlar vergisine tabi olacak ve bu kazançlar üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi kooperatif kanuni adına alınacaktır. kurumlar vergisi mükellefleri arasında hesaplanan kurumdur.
  2. Farklı alan veya konularda kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerin ortak olmayan tüm işlemleri dikkate alındığında, bir iktisadi teşebbüsün kurumlar vergisi yükümlülüğü bölge veya konu gözetmeksizin kooperatifin tüzel kişiliğine göre belirlenecek ve bu iktisadi işletme, Şirket vergi beyannamesi dahil olmak üzere vergi yükümlülüğüne tabi olacaktır. Tüm ücretlerin karşılanmasından kooperatif tüzel kişiliğinin sorumlu olacağı,
  3. Kurumlar vergisi yükümlülüğü kooperatif tüzel kişiliğinin ayrı bir iktisadi teşebbüsünde, kooperatifler tarafından gerçekleştirilen ortak dışı işlemlere ilişkin olarak belirlenir.

Kooperatife üye olmayanların kurumlar vergisinden muaf olan işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı sayılan iktisadi işletmelerin kooperatif adına defter tutması zorunlu değildir. Ancak, ortak dışı işlemlerden doğan gelir ve kurumlar vergisi matrahının belirlenebilmesi için, ortaksız ve ortaksız işlemler kapsamındaki gelir, gider ve gider kalemlerinin ayrı ayrı izlenmesi ve ortaklar tarafından tutulacak defterlere kaydedilmesi gerekmektedir. kooperatifi başka işlemlerle ilişkilendirilmeden bu ayrımı sağlayacak şekilde gerçekleştirilir.

1/1/2018 tarihinden önce oluşturulan kooperatiflerin kurumlar vergisi mükellefiyet kayıtları, muafiyete ilişkin diğer şartları da sağlamaları halinde 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırılacaktır. 1/1/2018 tarihinden itibaren bu kooperatiflerin üye olmayan işlemlerine ilişkin olarak, bu işlemlerden elde edilen gelirler, bağlı ortaklığı sayılan ayrı bir iktisadi işletmede kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmek suretiyle tespit ve vergilendirilecektir. tüzel kişilik olarak kooperatif. Söz konusu sorumluluğun oluşturulması, kooperatiflere herhangi bir işlem yapılmaksızın ilgili vergi dairesi müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir.

5 Aralık 2017 tarihli ve 7061 sayılı bazı vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun Kooperatiflerin ortak olmayan işlemler nedeniyle muafiyetlerini kaybetmemeleri ve bu işlemlerden elde edilen gelirlerin Kooperatifin gerekli usul ve esasları çerçevesinde kooperatif tüzel kişiliğinin ayrı bir iktisadi işletmesi olarak vergilendirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Maliye Bakanlığı.

Bu değişikliğe bağlı olarak 14 No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan değişikliğe ilişkin 14 No’lu Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile açıklamalar ve düzenlemeler yapılmıştır. Açıklamada aşağıdaki düzenlemelere yer verildi.

– Kooperatiflerin 1/1/2018 tarihinden itibaren yapacakları ortak dışı işlemler nedeniyle muafiyetleri etkilenmeyecek; Ancak bu işlemlerden elde edilen kazançlar, kooperatif tüzel kişiliğinin ayrı bir iktisadi işletmesinde kurumlar vergisine tabi olacaktır.

– Kooperatiflerin 1/1/2018 tarihinden itibaren yapacakları ortak dışı işlemler nedeniyle muafiyetleri etkilenmeyecek; Ancak bu işlemlerden elde edilen kazançlar, kooperatif tüzel kişiliğinin ayrı bir iktisadi işletmesinde kurumlar vergisine tabi olacaktır.

Ortaklık dışı işlemleri nedeniyle 1/1/2018 tarihinden önce kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilen şirketler, istisnanın diğer şartlarını da sağlamaları halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren sona erecektir.

Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatifler, ortak olmayanların hesaplarını ve işlem kayıtlarını kooperatif hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin iktisadi işletme adına tasdik edilecek ayrı defterlerde tutacaklardır.15 ŞUBAT 2019 TARİHLİ VE 30687 SAYILI (SERİ NO: 17) RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN KURUMLAR VERGİSİ GENEL TABLOSUNDA (SERİ NO: 1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Ve Kurumlar Vergisi Genel Tablosu (Seri No:1)”4.13.3. Kooperatife üye olmayanların işlemlerinden alınan vergiler kurumlar vergisinden muaftır.“i” başlıklı bölümünün beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatifler, ortak dışı işlemler kapsamında yer alan gelir, gider ve gider unsurlarını, ortak dışı işlemler kapsamında olmayan gelir, gider ve gider unsurlarını ayrı ayrı takip ederek, ortak dışı işlemlerden elde edilen gelirin tespitini yapmak zorundadırlar. üye işlemleri ile kurumlar vergisi matrahının, gelir, gider ve gider unsurları ile ilişkilendirilmemesi Ortaklık dışı diğer işlemler ve kooperatif işlemleri için, bunu sağlayacak şekilde şirket tarafından tutulan defterlere kaydedilmesi gerekir. ayrım.”

7061 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerden biri de Şirketler Hukuku Vergi Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yapılan değişiklik ile meslek mensuplarımızdan derneğimize bazı vergi kanunları ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasıdır. 23.12.2017 tarih ve 5520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği değişikliğine ilişkin 14 No’lu Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin uygulanmasında aşağıdaki sorunlar gözlenmiştir.

  • Çeşitli bakanlıklar tarafından hazırlanarak uygulamaya konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği ve Birleşik Kooperatifler Tüzüğü’ne göre kooperatiflerin iktisadi işletme açabileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır.
  • Ticaret siciline kayıtlı olmayan bir kuruluşun noter tasdikli defter alması mümkün görünmemektedir.
  • Kooperatiflerde yönetim kurulu, genel kurulun izni olmaksızın şube açamaz.
  • Kooperatifin sahip olduğu demirbaş, ruhsat, çalışma izni, kapasite tespiti ve benzeri kazançların iktisadi işletmeye ne şekilde intikal ettiğine ilişkin bir açıklama bulunmamaktadır.
  • İşçilerin kooperatifte yıllarca kazandıkları haklar, ücret ödenmeden iktisadi işletmeye devredilemez.

Bu nedenlerle kooperatiflere büyük bir yük getirecek ve uygulanmasındaki zorluklar nedeniyle vergi idaresi ile çatışma yaratacaktır. Bu düzenlemelere açıklık getirilmesi gerektiği düşünülerek 8 Mart 2019 tarih ve 2288 sayılı yazımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü istenmiştir.

Bu bilgi talep yazısı ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı 20.05.2019 tarih ve 27238360-125.04.02-E..72955 sayılı yazısı ile aşağıdaki görüşlerde bulunmuştur.

Bu hükümler ve açıklamalar uyarınca;

1- Ortak olmayanların işlemlerinden kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerin kazançları, bu işlemlerden dolayı muaccel olan iktisadi teşebbüsün kurumlar vergisine tabi olacak ve bu kazançlar üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi kendi adına alınacaktır. kurumlar vergisi mükellefleri üzerinden hesaplanan kooperatif tüzel kişiliğinin.

2- Farklı alan veya konularda kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerin ortak olmayan tüm işlemlerinde, bölge veya bölge gözetmeksizin kooperatifin tüzel kişiliğine bağlı olarak bir iktisadi işletme için kurumlar vergisi yükümlülüğü yaratılacaktır. Bu Ekonomik proje için konu ve şirketin vergi beyannamesi dahil edilecektir. Kooperatif tüzel kişiliğinin sözleşme ile ilgili tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu olacağını,

3- Kooperatiflerin ortak olmayan işlemlerine ilişkin kurumlar vergisi yükümlülüğü, kooperatif tüzel kişiliğinin ayrı bir iktisadi işletmesinde oluşturulacaktır.

4- Kooperatife üye olmayanların kurumlar vergisinden muaf olan işlemlerinden dolayı kooperatif tüzel kişiliğine bağlı sayılan iktisadi işletmelerin onlar adına defter tutma zorunluluğu yoktur.

Ancak, ortak dışı işlemlerden doğan gelir ve kurumlar vergisi matrahının belirlenebilmesi için, ortaksız ve ortaksız işlemler kapsamındaki gelir, gider ve gider kalemlerinin ayrı ayrı izlenmesi ve ortaklar tarafından tutulacak defterlere kaydedilmesi gerekmektedir. kooperatifi başka işlemlerle ilişkilendirilmeden bu ayrımı sağlayacak şekilde gerçekleştirilir.

5- Kurumlar vergisi mükellefiyeti 1/1/2018 tarihinden önce kurulmuş olan kooperatifler, diğer muafiyet şartlarını da sağlamak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden itibaren kurumlar vergisi mükellefiyeti kaydına tabi olacaklardır. Bu kooperatiflerin 1/1/2018 tarihinden itibaren ortak olmayan işlemlerine ilişkin olarak, kooperatif tüzel kişiliğine bağlı sayılan ayrı bir iktisadi işletmede kurumlar vergisi yükümlülüğü tesis edilerek bu işlemlerden elde edilen kazançlar tespit edilerek, vergi dairesi müdürlüklerince yapılır.

Öte yandan, 1/1/2018 tarihinden önce muaf olan kooperatiflerin bu tarihten sonra ortak olmayan işlemlerde bulunmaları halinde, faaliyete başlamak için ilgili vergi dairesine dilekçe ile başvurmaları yeterlidir.

6- Kooperatiflerin ortak olmayan işlemlerinden dolayı kooperatif tüzel kişiliğine ait ayrı bir iktisadi işletme kurulmuş olması kurumlar vergisi açısından geçerli olup, iktisadi işletmenin tescilini zorunlu kılan bir düzenleme yapılmamıştır. Ticaret Siciline. Öte yandan diğer mevzuatta tereddüt olması da bakanlığımızın görev ve yetkisi dahilinde değildir.

İlgili makaleler ektedir.


Kaynak: Türmob – 24.05.2019-103-1 Mevzuat yayınından
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın