https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Kira ödenmezse gelir vergisi stopajına gerek yoktur. - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Kira ödenmezse gelir vergisi stopajına gerek yoktur.

Kira ödenmezse gelir vergisi stopajına gerek yoktur.

TC
Düzce yönetişimi
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı

sayı

:

13334133-GVK-01-15

04/27/2012

Tema

:

Kira bedelinin ödenmediği dönemde kira bedelinin ödenip ödenmeyeceği

Kayıtlı ilgilenilen belge için başvuru formunda, … Firmanızın Vergi Dairesi vergi numarasında kayıtlı olduğu belirtilmiştir… 01.12.2011 tarihinde kurulmuş olup, 01.12.2011 tarihinde kiraladığınız işyerinin sahibi ile sözleşme imzalanmıştır.Kiraya başlama tarihi söz konusu sözleşmede ödeme tarihi 01.01.2012 olduğundan Aralık / 2011 tarihinde kira ödenmemiştir. Döneme ait kira vergisinin ödenip ödenmeyeceği konusunda Gelir İdaresi Başkanlığımızdan görüş alınmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Malik, tasarruf sahipleri, kat malikleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracılar tarafından gayrimenkul ve aşağıdaki hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler, gayrimenkul sermaye geliridir.” Yargı dahildir.

Anılan Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında stopaja tabi olanlar hesaplanmış olup, aynı fıkranın 5/a bendinde ise yapılan ödemelerin %20’si oranında gelir vergisi stopajı yapılması hükme bağlanmıştır. 70 inci maddede belirtilen mal ve hakların kiralanması karşılığında yapılır.

Anılan kanunun 73. maddesinin birinci fıkrasında, “Kiralanan mal ve hakların kira bedeli, emsal kira bedelinden az olamaz. Başkalarının ücretsiz kullanımına bırakılan mal ve hakların önceki kira bedeli, kira bedelidir.” yetkili özel merciler veya mahkemeler tarafından tarh olunan veya tespit edilen kira bedelinin bulunmaması ve kira bedelinin bulunmaması halinde bina ve arsanın önceki kira bedelinin Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergi değerinin %5’i oranındadır. böyle bir tahmin veya takdir yoktur. Belirlenen kira. Malların ve diğer hakların önceki kira bedelinin % 10’u kadardır. Servet Değerlemesine İlişkin Vergi Usul Kanunu. Yargı dahildir.

Bu yorumlara göre işyeri kirası, kira sözleşmesine istinaden (hesaplarda işyeri kirası olarak gösterilen giderler gibi mükellefleri ve hak sahiplerine borçlu olunan vergiye tabi geliri gösteren her türlü kayıt ve işlemler) nakden veya mahsuben ödenmemiştir. siz ve ev sahibiniz arasında girdi. Eğer öyleyse, gelir vergisini kesmeniz gerekmez.


Kaynak: GİB Özel
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın