medyauzmani.com
Kimler e-kitap tutmalı? – Özgün Fikirler

Kimler e-kitap tutmalı?

Elektronik deftere geçmek için gerekli şartlar nelerdir?

elektronik defter tutma yükümlülüğü altında kalan mükellefler;

1- Elektronik fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler.

2- Türk Ticaret Kanunu’nun 397. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi şirketler.

* Başkanlık, yapacağı analiz veya inceleme çalışmaları sonucunda mükellef veya grupların faaliyet, sektör ve ciro miktarına bakılmaksızın yazılı bildirimde bulunarak ve geçişe hazırlanmak için en az 3 ay süre vererek elektronik defterin kullanılmasından sorumludur. Riskli olarak tanımlanan veya Vergi uyum düzeyi düşük olan mükelleflerin oranı. Yazılı tebligat gönderilen mükelleflerin tebligatta belirtilen süreler içinde e-Defter Uygulamasına dahil edilmesi zorunludur.

*5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli tablolarda yer alan kamu iktisadi daireleri, kurum, kuruluş ve kuruluşlar elektronik defter uygulamasından yararlanmakla yükümlü olmamakla birlikte isteğe bağlı olarak uygulamaya dahil edilebilirler.

* 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu (Seri No:486) Hakkında Tebliğ’de usul ve esasları belirlenen defter beyan sistemi kapsamı dışında kalan mükellefler dilerlerse e-Defter uygulamasına da dahil edilebilirler.

İsteğe bağlı olarak e-Defter uygulamasına dahil olanlar, başvurularını takip eden ay başından itibaren defterlerini e-Defter olarak tutabilirler.

* e-Defter Uygulamasına geçiş yapmak zorunda olduğu beyan edilen mükellefler; Tam bölünme, birleşme (devralma yoluyla birleşme ve yeni bir kuruluş olarak birleşme) veya tür (Tür) değişikliği halinde devredilen veya birleştirilen tüzel kişilerin vergi mükellefleri ve tam bölünme veya tür değişikliğinden kaynaklanan yeni bir tüzel kişinin vergi mükellefleri (Tür) e-kitap Uygulamaya konulmalıdır. Uygulama süresi hiçbir şekilde işlemin Ticaret Siciline tescilini takip eden ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

* mükellefler e-Defter Uygulamasına katılmakla yükümlü mü;

1- Elektronik fatura uygulamasına geçiş döneminde elektronik fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler (Elektronik fatura uygulamasına geçiş yapmak zorunda olan mükellefler için takip eden yılın başından itibaren) yıl),

2- Türk Ticaret Kanunu’nun 397. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi şirketler 1/1/2020 tarihinden itibaren elektronik deftere kaydedilecek olup, 2020 yılında bağımsız denetimden geçme şartlarını sağlayan mükellefler ve sonraki yıllarda, şartların sağlandığı yıl için bir sonraki yılın başından itibaren geçmek zorundadır.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Elektronik fatura mükellefleri birbirlerine elektronik arşiv faturası düzenleyebilir mi? Elektronik arşiv faturasını sevk belgesi olarak kullanabilir miyiz?

Düzenlemiş olduğumuz elektronik fatura ve elektronik arşiv faturasını sevk irsaliyesi olarak kullanabilir miyiz?

Geçici vergi beyannamesine kağıt fatura bilgileri ile elektronik arşiv aynı anda yazılmalı mı?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın