medyauzmani.com
Kanunla kurulan sandık, emeklilik ve sosyal güvenlik kurumları kurumlar vergisi öder mi? – Özgün Fikirler

Kanunla kurulan sandık, emeklilik ve sosyal güvenlik kurumları kurumlar vergisi öder mi?

Emeklilik ve sosyal yardım sandıkları ile kanunla kurulan sosyal güvenlik kuruluşları, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kurumlar vergisinden muaftır.

Anılan muafiyet, özel kanunla kurulan ve üyelerinden toplanan primleri üyelerine aylık ve diğer sosyal yardımların sağlanmasında kullanan sandıklar ile sosyal yardım ve sosyal güvenlik kurumlarına uygulanacaktır. Emekli sandığı veya sosyal yardım ve sosyal güvenlik kuruluşunun kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilmesi için tüzel kişiliğinin yanı sıra “kanunla kurulmuş” olma şartı da aranır.

20 Mayıs 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 26173 sayılı 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun geçici 1. maddesine göre TC, BAĞ-KUR Emekli Sandığı ve SGK Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Kurum Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlanacak olup, yukarıda belirtilen kanuna göre kurulan sosyal güvenlik kurumu da kurumlar vergisinden muaf olacaktır.

_______________________________________________________________________

TCN’de Hükümet
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı

sayı

:

43626428-130-E.24527

10.11.2020

Tema

:

Şirketin varlıklarında iki yıldan fazla bir daire karşılığında gayrimenkul devri

Uzun zamandır

:

A) 02/03/2020 tarihli ve… numaralı karar talep formu.

b) 21.02.2020 tarihli ve… numaralı karar talep formu.

Belgelerinizden faize kayıtlı talep formları, Niğde Vergi Dairesi Müdürlüğü vergi kimlik numarasına sahip… mükellefi olarak 28.12.2005 tarihinden itibaren sadece yazlık ve otelcilik faaliyetinde bulunmaktasınız. Taş ocağı yetimhane binasının yıkıldığı ve tapu kayıtlarının iade edildiği – 31.07.2012 tarihinde tapu kaydı yapılmış ve söz konusu arsa için 24.10.2016 tarihinde tapu kayıtlarınız arsa olarak güncellenmiş… San. bende tik var Ltd. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar. “Arsa payı karşılığında aranjman ve inşaat sözleşmesi şeklinde gayrimenkul satma vaadi” ile 28.12.2018 tarihinde tapu tescili ile arazinin %59’u Yüklenici firma, iki yılı aşkın süredir şirketin aktifinde bulunan söz konusu arsanın sözleşmeye dayalı nakit para havalesinin Katma Değer Vergisi’nden istisna edilip edilmediği konusunda görüş istendiği anlaşılmaktadır. (KDV) ve elde edilen karın kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı.

I- Kurumlar vergisi kanunu açısından:

İstisnaları düzenleyen 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde şirketlerin malvarlığında bulunan iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazançların en az %75’inin, iki tam yıl, kurucu payları, intifa senetleri ve imtiyaz haklarını aynı süre için ellerinde bulundururlar. Diğeri ile aynı dönemde mal varlığına dahil edilen taşınmazların satışından doğan kazançların %50’si. kısım, kurumlar vergisinden muaf; Bu istisna, satış döneminde uygulanacak ve istisnadan yararlanan satış karının bir kısmı satışın yapıldığı yılı takip eden beşinci yılın sonuna kadar atıl durumda özel bir fon hesabında tutulacak ve satış bedeli, satışın yapıldığı yılı takip eden ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmekte olup, istisnanın kaybolması nedeniyle zamanında tahsil edilmeyen vergiler; Aynı şekilde, istisna edilen kazançların sermayeye eklenmesi dışında başka bir hesaba aktarılan veya beş yıl içinde işletmeden çekilen kısmına uygulanan istisna nedeniyle zamanında ödenmeyen vergiler de Menkul kıymet veya gayrimenkul alım satımı veya kiralanması ile iştigal eden kuruluşlarca bu amaçla elde tutulan değerlerin satışından elde edilen kazançların istisna kapsamı dışında olduğuna karar verilmiştir.

Bu istisnanın amacı, işletmelerin sermaye yapılarını güçlendirmek, mali sorunları ortadan kaldırmak, ilgili değerlerin ekonomik faaliyetlerinde daha etkin kullanılmasını sağlamak ve işletmelerin mali yapılarını güçlendirmektir.

Kurumlar Vergisi Genel Tablosu, Seri No:1 “5.6. Söz konusu istisnanın uygulanmasına ilişkin detaylı açıklamalar “Taşınmaz Mal, İştirak Hissesi, Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri, Franchise Hakları ve Kamulaştırma Satışından Muafiyet” başlıklı bölümde yer almaktadır. alt bölümde;

İstisnanın uygulanabilmesi için taşınmaz mal ve iştirak hisselerinin satışı ve bu işlemden kazanç sağlanarak satılan işletmenin mali yapısının iyileştirilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu varlık kalemlerinin devri, temliki, takası gibi işlemler hariç tutma kapsamına girmez.

Daire karşılığı arsa devrinde olduğu gibi, bir mal veya hakkın başka bir mal veya hakla değişimini ifade eden takas işlemlerinde de anılan hariç tutma hükmü uygulanmayacaktır.

Bu varlıkların gönüllü veya icra yoluyla devri, işletmelerin finansman olanaklarını artıracağından, muafiyet talebi kapsamında mevcut borçlara ve haciz işlemlerine karşı değerlendirilmelidir.

Yukarıdaki şartlara ve açıklamalara göre İnşaat amacıyla kurduğunuz arsanın satış sözleşmesi vaadine dayalı olarak daire karşılığında devri, bir mal veya hakkın başka bir mal veya hakla değişimini ifade eden bir takas işlemi sayılacağından, Söz konusu arsanın devrinden elde edilen kazanç ile ilgili olarak Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası Kurumlar vergisi (e) bendinde öngörülen istisnadan yararlanılması mümkün değildir.

II- Katma Değer Vergisi Kanunu açısından:

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu;

1/1 maddesinde ticari, sınai, tarımsal ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir,

Madde 2/1’de teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının maliki veya temsilcisi tarafından alıcı veya temsilcisine devri,

– Madde 5/2, bu Kanunun uygulanmasında arsa karşılığı inşaat işlerinde takasın iki ayrı şekilde teslim edilmesini öngörmektedir. Arsa payının arsa sahibi tarafından konut veya iş yeri karşılığında müteahhite, konut veya işyerinin ise müteahhit tarafından arsa sahibine teslimi karşılığında teslim edildiği kabul edilir. arazi payı,

Madde 17/4-r’de, kurumların malvarlığında en az iki tam yıldan beri bulunan katılma payları ve gayrimenkullerin satışı suretiyle yapılan devir ve teslim işlemleri katma değer vergisinden müstesnadır. istisna kapsamındaki varlıkların alım satımını yapan kurumların malvarlığında sahip oldukları gayrimenkuller ve katılma payları istisnadan muaftır. menzil dışında

yasalaştı

KDV’nin genel uygulamasının beyanı;

– “İki Tam Yıl Boyunca Sahip Olunan Katılma Hisseleri ve Taşınmazların Satışı” başlıklı Bölüm (II/F-4.16.)’de

“3065 sayılı Kanunun (17/4-R) maddesine göre, kurumların malvarlığında en az iki tam yıl süreyle bulunan katılma payları ile gayrimenkullerin satışı suretiyle yapılan devir ve teslimler katma değerden istisna edilmiştir. – Hisse devri dışında menkul ve katılma kotaları istisna kapsamı dışındadır.

…”,

– “Gayrimenkul Satışında Muafiyet Talebi” başlıklı bölümde (II/F-4.16.1).

“Satışa konu taşınmaz (arsa, arsa, bina) ve katılma paylarının satışında istisnanın uygulanabilmesi için vakıfların malvarlığına en az iki tam yıl (730 gün) kaydedilmiş olması gerekir.

İstisna kapsamındaki varlık alım satımı yapan işletmelerin (gümrük ticareti veya taşınmaz kiralama) bu amaçla malvarlığında bulundurdukları taşınmazların tesliminde istisna hükmü uygulanmaz.

İstisna, satış yoluyla yapılan transferler ve teslimatlar için geçerlidir. Bağış ve yardım şeklinde yapılan devir ve teslimler istisna kapsamına girmez.

…”

Açıklamalar dahildir.

buna göre, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-R maddesi, şirketiniz tarafından en az iki tam yıl süreyle mal varlığınıza kayıtlı olduğu anlaşılan, tatil hanı faaliyetleri ve otelcilik faaliyetlerinde bulunan söz konusu arsanın, Daire aleyhine inşaat sözleşmesi kapsamında devredilmekte olup, arsa alım satımı düzenli ve sürekli bir faaliyet olarak devam etmemektedir. Kapsamda KDV’den muaf olunabilir


Kaynak: TÜRMOB Kurumlar Vergisi Rehberi – Nisan 2021
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın