medyauzmani.com
İmza beyannameleri ve imza izahnamesinin düzenlenmesindeki gelişmeler – Özgün Fikirler

İmza beyannameleri ve imza izahnamesinin düzenlenmesindeki gelişmeler

Av. Yalçın Umut Talay | Av. Görkem Bilgin

3 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7263 Sayılı Kanun22. maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu’nun imza beyanlarına ilişkin 40. maddesi değiştirilmiştir.

Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında yer alan gerçek tacir ve şirketler adına imzaya yetkili kişilerin imza örneklerinin ortak bir merkezi veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedileceği düzenlenmiştir. Bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında imza örneği bulunması halinde imza beyannamesi düzenleme zorunluluğu kaldırılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında imza kaydı bulunmaması durumunda imza karşılığı isteneceği ve Ticaret Bakanlığının bu konuda düzenleme yapacağı teyit edildi.

Anılan hüküm, 10 Mart 2018 tarihinde değiştirilerek, imza tasdiknamelerinin yalnızca sicil müdürlükleri tarafından düzenlenebilmesi sağlanarak, noterlerin imza tasdik yetkisi sona ermiştir. 3 Şubat 2021 tarihinde yapılan değişiklikle, herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde yetkili çalışanlar huzurunda yazılı beyanda bulunularak imza beyannamesi verilmesi zorunluluğu kaldırıldı. Ancak, Ticaret Bakanlığının ikincil düzenleme yapma yetkisi, imza beyannamelerinin Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile 40 ıncı maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar ile sınırlıdır.

Anılan kanun metni uyarınca, 20 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından ticaret sicili müdürlüklerinde şirket kuruluş sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin resmi açıklamada (“fark etme“) bir ortalama.

İşte açıklamada yapılan önemli değişikliklerin bir özeti:

  • Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan gerçek tacirler ile tüzel kişilerin bayileri adına imzaya yetkili kişilerin imza bilgileri Sicil Müdürlüğü tarafından tescil işlemleri sırasında Merkezi Kayıt Sistemine (“Merkezi Kayıt Sistemi”) girilir. lisanslar.Teşekkür ederim”), elektronik ortamda elde edilmesi ve kaydedilmesi düzenlenmiştir.Bu kapsamda bu verilerin nasıl elde edileceği hususu Ticaret Bakanlığı ile ilgili kurum veya kuruluş arasında imzalanacak protokollerle kararlaştırılacaktır. Dolayısıyla, Genel bir kural olarak, ilgili veritabanlarının entegrasyonundan sonra İlgililik Bu protokoller kapsamında, protokole taraf bir kamu kurum ve kuruluşunda imza örneği bulunan kişi, başka herhangi bir şirket veya tacir adına imza atmaya yetkili olarak belirlenir. Bu gibi durumlarda ayrı bir imza beyannamesi düzenlenmesine gerek kalmayacaktır.
  • İlgili veri tabanında imza kaydının bulunmaması veya kaydın elde edilememesi halinde, limited şirket kuruluş işlemleri dışında imza taahhüdünün noter nezdinde fiziki olarak da düzenlenmesi zorunludur. Sicil müdürlüklerinin imza beyannamesi düzenleme görev ve yetkileri devam etmekle birlikte 7263 sayılı Kanun’da açıkça düzenlenmemiş olmakla birlikte noterlerin de yetkili olduğu yeniden düzenlenmiştir. Maddesine göre, fiziki imza beyannamelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza bilgilerinin Bakanlıkça elektronik ortamda sunulmasına kadar devam etmesi beklenmektedir. Ancak bu yazıda, süreçte fiziksel imza beyanları müdürlüğe verilmiş olacak. Bu nedenle, Ticaret Bakanlığı sürecin tamamlandığını ilan edene kadar, noterin bu geçiş hükmü uyarınca imza beyannamesi verme yetkisinin başlayıp başlamadığı tartışmalıdır. İmza beyannamelerinin 7263 sayılı Kanuna göre Genel Müdürlüğe sunulması temel ilke olduğundan, beyannamede yapılan değişiklikler dar yorumlanabilir. Kanaatimizce devir sürecinde noterlerin yetkilendirilmesi en uygun çözüm olacaktır. , ve uygulama bu yönde olacaktır. Çünkü noterlerde düzenlenen imza beyannamelerinin geçerli olup olmayacağı sorusu, kamu kurum ve kuruluşları ile Ticaret Bakanlığı arasındaki veri paylaşım süreci ile doğrudan ilgili değildir. Bu belirsizlik ortamında, uygulamanın yakından izlenmesi önemli olacaktır.
  • LLC kuruluşlarda, imza kaydının elektronik ortamda alınamadığı durumlarda, fiziki imza alındı ​​belgelerinin sadece sicil dairelerinde düzenlenmesi zorunludur. Bununla birlikte, LLC’ler için bu istisnanın yalnızca kuruluş prosedürleriyle sınırlı olduğuna inanılmaktadır ve noter tasdikli imza tasdiklerinin, mevcut LLC’lerde yapılabilecek müteakip atamalara dayandırılabileceği düşünülmektedir.
  • Yabancı bir ülkede imzaya yetkili kişilerin imza beyannamesinin o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya o ülke mevzuatına göre yetkili makamlarca verilebileceği konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yabancı makamlarca düzenlenen imza beyannamelerinin Türk Konsolosluğu tarafından veya yabancı resmi belgelerin tasdik zorunluluğunu kaldıran anlaşma hükümlerine göre onaylanması ve noter tasdikli Türkçe tercümesi ile Başkanlığa sunulması gerekir.
  • Bir kişinin bir ticaret şirketi ile bir şubeye veya aynı ticaret şirketinin birden fazla şubesine imzaya yetkili olarak atanması halinde, ticaret şirketi veya şubeleri yetki alanı içinde olmak kaydıyla ayrı bir imza beyannamesi ibraz edilemeyeceği düzenlenmiştir. aynı kayıt. Ancak bu maddeden farklı kayıt ortamlarında bulunan şubelere ayrı ayrı imza beyannamesi verileceği anlaşılmaktadır. Kanaatimizce, diğer kurum ve kuruluşların veri tabanlarından imza kayıtları almak için protokoller imzalayan ve fiziki imza beyannamesi düzenlenmesinden kaynaklanan sorunları en aza indirmeye çalışan Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’nin herhangi bir yerindeki bir sicile ibraz edilen imza beyannamesi diğer kurum ve kuruluşların veri tabanlarından yararlanılarak, diğer kayıtlarda bulunabilir. Elektronik erişimin şirket tarafından sağlanması ve her kayıt alanı için ayrı imza beyannamesi gerektirmeyen bir çözüm olması daha doğru bir yaklaşım olabilirdi. Açıklamanın amacı göz önüne alındığında, farklı kayıt bölgelerindeki şubeler için ayrı imza beyannamesi gerekmeyecek şekilde bu maddenin değiştirilmesi daha uygun olacaktır.

İmza yayınına ilişkin gelişmeler ve tartışmalar

7263 sayılı Kanun’un 23. maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerde temsil yetkisine ilişkin 373. maddesine hüküm eklenmiştir. Eklenen fıkraya göre, temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekillerinin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ticaret siciline tescil ettirilmesinde ticaret sicil kayıtları esas alınır ve ticaret sicili tarafından düzenlenen belgeler dışında herhangi bir belge bulunmaz. Bu kayıtlara ilişkin Sicil Müdürlükleri ve Türk Ticaret Sicili’nin Resmi Gazete’de yayımlanan beyanı şirketten talep edilebilir. Bu hüküm, sıkça karşılaştığımız şekliyle, halihazırda Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmeyen “” hükmüdür.imza sirküleriUygulamanın sonu olarak yorumlandı.

Ancak yönetmeliğe göre yukarıdaki materyal kamu kurum ve kuruluşlarından gelen belge taleplerine yöneliktir. Bilindiği gibi imzaların genelleştirilmesi, kişilerin imza örneklerinin ve imza yetkilerinin tek bir belgede doğrulanmasına olanak sağladığı için uygulamada tercih edilmektedir. Bu nedenle, yetkililerin imza örnekleri, kamuya açık ve işlemlerin çeşitli tarafları tarafından erişilebilen bir veri tabanında olmadığı sürece (ve böyle bir uygulama, Verilerin Korunması açısından açıkça ayrı bir konu olacaktır). Şahıslar Kanunu), özel hukuk kişileri arasındaki işlemlerde işlemin güvenliği açısından imzanın genelleştirilmesi tercih edilmeyecektir.

İmza sirküleri, imza yetkilerinin kapsamı bakımından kesin ve kesin bir belge sayılmaz. İmzanın genelleştirilmesine esas teşkil eden (Sicil tarafından kaydedilen) kararlar ışığında, ilgili kişinin yetkisini sadece imza örneğinin belgelendiği tarihte mevcut olan kararlar kapsamında gösterir. Dolayısıyla gerçek şirket ve tacirlerin sadece imza sirkülasyonu üzerinden işlem yapmaları, basiretli iş adamı olma yükümlülüklerini yerine getirdikleri anlamına gelmemektedir. Gerçek şirket ve tacirlerin, ruhsatların yeniliğini Türkiye Ticaret Sicili Resmi Gazetesi’nde kendilerine verilen imza sirkülerinde teyit etmeleri zorunludur. 7263 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler özel hukuk tüzel kişileri arasındaki ilişkileri hedef almamakla birlikte, temsil yetkileri ve Türkiye Ticaret Sicili Resmi Gazetesi’nde yayımlanan beyannameler bakımından ticaret sicil kayıtlarının önemi bir kez daha vurgulanmıştır. İmza uygulaması yaygınlaşmaya devam ederken, şirketlerin ve diğer tacirlerin öncelikle MERSİS ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilen hususlara göre işlem yapmaları ve bu kapsamdaki kişilerin imza yetkilerini teyit etmeleri gerekmektedir. Bu, her şeyden önce basiretli bir iş adamı gibi davranma zorunluluğudur. İmza örneğine ilişkin olarak, yetki kapsamını belirlemeyen ancak imzanın noter veya sicil dairesince tasdik edildiği her türlü belgeyi kullanmaları ve bunlara dayanmaları mümkündür. Her iki tarafın da hazır bulunduğu işlemlerde, sicil kayıtlarına göre yetki kapsamı onaylandıktan sonra imza veya başka bir imza formu belgesinin dolaştırılmasına gerek yoktur.

26 Şubat 2021

Tüm makaleleri adresinde bulabilirsiniz.


Kaynak: Bu içerik Gün + Patners Hukuk Bürosu’nun özel izni ile yayınlanmaktadır. Makalenin tüm hak ve sorumlulukları yazarlarına aittir.
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın