medyauzmani.com
İki profesyonel aynı adreste çalışabilir mi? – Özgün Fikirler

İki profesyonel aynı adreste çalışabilir mi?

Aynı adreste iki profesyonel olarak mesleğini icra edebilir mi?

Aynı adreste iki profesyonel mesleklerini bireysel olarak icra edebilirler.

Meslek mensubu mükellefinin vergi ve sosyal sigorta borçlarından sorumlu mudur?

Meslek mensupları, VUK Md.227bis No.213’te belirtilen şartlarda sorumludur. Sorumluluk ile ilgili olarak lütfen aşağıdaki linkte yer alan 4 No’lu Beyan’a da bakınız.


kurt
Vergi beyannamelerini ve EBM raporlarını imzalayın

227. Maddenin Tekrarı

(Eq.: 24/6/1994-4008/6 Mod.)

Maliye Bakanlığı

1- Beyanname verme yükümlülüğünün, 3568 sayılı Kanun kapsamında ruhsatlandırılmış serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından imzalanması zorunluluğunun getirilmesi ve bu yükümlülüğün beyanname türleri, mükellef grupları ve faaliyet alanları itibarıyla ayrı ayrı uygulanabilir hale getirilmesi ,

2- Vergi kanunlarında yer alan istisna, muafiyet, yeniden değerlendirme, zarar indirimi ve benzeri hükümlerden yararlanılabilmesi için Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara göre yeminli mali müşavirlerce düzenlenen yeminli mali müşavir raporunun ibrazı şartı aranır.

3. (Ek: 23/7/2010-6009/10 md.) Vergi kanunları kapsamındaki yeminli mali müşavir tasdik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması ve onaya tabi işlemlerin mükellef grupları itibarıyla ayrı ayrı belirlenerek yürütülmesi, faaliyetler ve belgelendirme konuları,

Bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensupları, mükellefle birlikte, bu fiilden doğan vergi ziyaı nedeniyle tahsil edilecek vergi, ceza ve gecikme faizinden imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtlara dayanak oluşturan belgelere uymadığını ve müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını beyan ederler.

Tasdik raporunu süresinde ibraz etmeyen mükellefler, 2 nci maddeye göre yeminli mali müşavirlerce düzenlenen tasdik raporunun ibrazına tabi olan hususlarda tasdike konu haktan yararlanamazlar. Ancak, Maliye Bakanlığı süre uzatmaya yetkilidir. belgelendirme raporlarının sunulma süresi iki aya kadardır.

(Ek: 25/5/1995 – 4108/5 md.) Devletin iktisadi kurum ve kuruluşları ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi müesseseler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın