https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
İhaleye konu işlerde yer alan SGK dosyası üzerinden sigorta işlemleri devam edebilir mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » İhaleye konu işlerde yer alan SGK dosyası üzerinden sigorta işlemleri devam edebilir mi?

İhaleye konu işlerde yer alan SGK dosyası üzerinden sigorta işlemleri devam edebilir mi?

Özel sektör tarafından mükerrer teklif edilen veya ihale konusu işlerde işyeri dosyası tescil edilmeksizin aynı dosyadan işlem yapılmasına ilişkin usul ve esaslar.

Bilindiği üzere Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 27. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde;

“İşverenin talebi üzerine aynı iş alanında aynı işverene işin bitiminden itibaren bir ay içinde yapılan veya mükerrer yapılan güvenlik, temizlik, ulaşım ve benzeri hizmet alımları için işlem yapılabilir. bu işlerin yürütüldüğü işyerinin dosyasında, işyerinden yeni bir bildirim yapılmaksızın yürütülür.Kurum bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirler.

Öğe dahil.

Yapılan düzenleme ile önceki işin tekrarı olan sözleşme veya ihale konusu yeni iş için işyeri dosyasını açmadan iş ve işlemlerin mevcut işyeri dosyasından yürütülmesi amaçlanmaktadır.

İlgili hüküm kapsamında işyeri dosyasının yeniden tesciline gerek olmaksızın mevcut işyeri dosyasından işlem yapılabilmesi için;

A) Aralarında sözleşme ile sağlanan veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunları dahil olmak üzere sağlanan güvenlik, temizlik, nakliye ve benzeri satın alma hizmetlerinin verildiği işyeri dosyasına sahip olmak,

B) İşverenin yazılı talebi varsa,

c) İşin aynı işverene verilmesi,

ç) Mevcut dosyadan yapılan işler ile söz konusu dosyadan yapılmaya devam edilecek işler için iş satırı simgesi,

Doktor) Yeni işin aynı işverene defalarca sözleşme yapılmış veya teklif edilmiş olması ve eski işin bitiminden itibaren en geç bir ay içinde yeni işe başlanacak olması,

H) Mevcut dosyadan yapılan çalışma ile tekrar teslim edilen veya teslim edilen işin personel istihdamına dayalı olarak belirli kişi/gün sayısı olan bir hizmet işi olması,

Koşullar karşılanmalıdır.

1.1- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunları dahil olmak üzere aralarında akdedilen sözleşme ile sunulan veya temin edilen güvenlik, temizlik, ulaşım ve benzeri hizmet alımı işlerinin yapıldığı işyeri dosyasının varlığı

Daha önce bu konuda açılmış geçici işyeri dosyası olmadıkça, işveren tarafından geri alınan veya ihale yoluyla yapılan işler için işyeri dosyası tescil edilmeden iş yapılamaz.

2 – İşverenin yazılı talebi var

İşveren tarafından veya ihale yoluyla defalarca devralınan işlerde, işyeri dosyasının tescilinden önce açılmış olan mevcut işyeri dosyası üzerinden işlem yapılmasında işverenin konuya ilişkin yazılı talebi aranır.

Bu hususta, işveren veya yetkili kişilerin bu konudaki başvurularını içeren bu izahnamenin Ek 3’ünde yer alan başvuru formu ile birlikte, yeni çalışma tarihi arasında işyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik/Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğüne iş sözleşmesi ve yeni atanma tarihi (bu tarih dahil) ve güvenlik merkezi ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Öte yandan, söz konusu uygulamadan yararlanmak için işverenden yazılı talepte bulunulması halinde, işverenin söz konusu uygulamadan yararlanmak için yazılı talebi olmaksızın mevcut işyeri dosyasından birimine bildirimde bulunmaya devam etmesi, İhalenin bitimini takip eden ay itibariyle, bu genelgenin bu yöndeki arzusunu dile getirdiği kabul edilmektedir. – İhale konusu veya özel sektör tarafından mükerrer olarak sunulan işlerde, işyeri dosyası kaydedilmeden aynı dosyadan işlem yapılmasına ilişkin usul ve esaslar, işyeri dosyasına kaydedilmeden aynı dosyadan işlem yapmasına imkan verecek. diğer şartları taşımak kaydıyla, ihale konusu veya özel sektör tarafından mükerrer olarak verilen işlere 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında idari para cezası uygulanmayacaktır. .

Uzun süredir devam eden işin yeniden başlaması ve bir ay sonra işe/sigortalı çalışmaya başlanması halinde, yeni işyeri dosyasına 6599 sayılı Kanunun 11 inci maddesi hükümlerine göre kayıt yapılır. .

Örnek 1: (X) Şirketi tarafından (A) Şirketine 31.12.2017 tarihine kadar verilmiştir. 2018 yılında temizlik işi yine aynı firmaya verilmiştir. Söz konusu iş sözleşmesi 14/12/2017 tarihinde imzalanmış olup, 2/1/2018 tarihi itibariyle A Şirketi faaliyete geçmiştir. A Şirketine teslim alınan temizlik işi ile ilgili işlemlerin işyeri dosyası tescil edilmeden daha önce açılmış olan mevcut işyeri dosyası üzerinden yapılmasının istenmesi durumunda ilgili firma yetkililerine ibraz edilecektir. Bu amaçla 31/12/2017 ile işin sona erdiği tarih olan 31/1/2018 tarihleri ​​arasında yapılacaktır. Ek Genelge Ek 3’te yer alan başvuru formu ile SGK/Sosyal Güvenlik Müdürlüğü iş yerinin işlendiği yer. Merkez gereklidir.

31.01.2018 tarihi itibariyle örnekte (X) Şirketi tarafından yazılı bir talep bulunmamakla birlikte, aylık prim, hizmet belgesi/brigo ve DSC’de sigortalının Ocak 2018’de yeniden atanan işte çalıştığının belirtilmesi halinde kuruluş, işverenin güncel işyeri dosyasından bildirim almasını sağlayacaktır. Yazılı talepte bulunulmaması nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında idari para cezası uygulanmaz.

Söz konusu Ek 3 başvuru formunun ekinde ayrıca işi veren/veren kurum ve kuruluş tarafından düzenlenen ve işin ilgili işverene teklif edildiğine/teklif edildiğine dair belge bulunacaktır.

3- İşin aynı işverene verilmesi

Sosyal Güvenlik İşlemleri Yönetmeliği’nin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan düzenlemeye göre, cari dönemden işlem yapılabilmesi için işin aynı işverene verilmiş olması şartı aranacak. işyeri dosyasını yeniden kaydetmeden işyeri dosyası.

Örnek 2- (a) Bir kamu kurumu tarafından ihale edilerek ve 2017 yılı için, (b) İşyeri sahibine 2018 yılı için B İşverenine temizlik işi teslim edilmesi halinde mevcut işyeri dosyasından tebligatlar yeni işyeri dosyasına kaydedilmeksizin devam edecektir.

Örnek 3- (a) Bir kamu kurumu tarafından ihale usulü ile ve 2017 yılı için, (b) İşveren için İlgili birimin onayı ile İşveren (C)’ye verilen temizlik işi Mayıs 2017’de devredilmiş ve İşveren (C) adına işyeri dosyası açılmıştır. Söz konusu işin 2018 yılı İşveren (C)’ye devredilmesi halinde, İşveren (C) adına kayıtlı işyeri dosyasından işlem yapmasına izin verilecektir.

4- Mevcut dosyadan yapılan iş ile söz konusu dosyadan yapılmaya devam edilecek işin iş satırı kodu aynıdır.

İşyeri dosyasını yeniden kaydetmeden mevcut işyeri dosyasından işlem yapabilmek için, geri alınan iş ile birimde mevcut dosya üzerinde yapılan işin iş kol kodunun aynı olması gerekir.

Bu doğrultuda, Ek 3’teki başvuru formu ve yayın ekinde yer alan belgeler, görevi mükerrer olarak üstlenen işveren tarafından ibraz edildikten sonra, mevcut işyeri dosyasındaki bilgi ve belgeler ile işveren tarafından sunulan belgelerde yer alan bilgiler ilgili birim karşılaştırılacaktır.Bildirim yapılacak iş satırı kodları farklı ise mevcut dosyadan bildirim gönderilmesine izin verilmeyecektir.

Örnek 4- (B) 2017 yılı Genel Teşkilatının temizlik işleri (a) Ltd. ti. ile 8121-Binaların Genel Temizliği ile ilgili işle ilgili geçici işyeri dosyası tescil edilmiştir. Bir kamu kuruluşunun (b) özel güvenlik işinin 2018 yılı için aynı şirket tarafından yapılması halinde, söz konusu işin özel güvenlik faaliyet kodu 8010 olacak ve mevcut işyeri dosyasından bildirim yapılmasına izin verilmeyecektir.

5- Aynı işverene yeni işin sözleşmeye bağlanması veya tekrar tekrar teklif edilmesi ve eski işin bitimini takip eden aya ait yeni işe ait aylık taksit, hizmet belgesi/özet ve özel hizmet beyannamesi verilmesi.

İşyeri dosyasına yeniden kayıt yapılmadan mevcut işyeri dosyasından işlem yapılabilmesi için yeni iş sözleşmesi yapılmış veya aynı işverene tekrar tekrar teklif edilmiş ve yeni iş için aylık taksit ve hizmet belgesi /brief ve Eski iş bitişini takip eden aya ait Üstün Hizmet Beyannamesi ibraz edilmelidir.

Ancak, eski işin bitimini takip eden ay için aylık taksit ve hizmet belgesi/üstün hizmet ilanı ve özeti gönderilmezse mevcut dosyadan tebligat gönderilmez.

Öte yandan, mevcut dosyadan eski işin bitimini takip eden aya ait aylık taksit, hizmet belgesi/brihaber ve prim hizmet duyurusunun yasal süre dışında iletilmesi durumunda, mevcut dosyadan yapılan işlemler geçersiz sayılacaktır. 102 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki idari harçlar uygulanmaya devam edilir. kısa ve belirgin hizmet sertifikası / reklamı.

Örnek 5- (A Şirketinin temizlik işi 2017 yılı için bir yıllığına B Şirketine devredilecektir. Bu iş 2017 yılı sonunda tamamlanacaktır. Kasım 2017’de A Firması ile B Firması arasında sözleşmenin imzalanması ile söz konusu temizlik işi tekrar B Firmasına verilmiştir. 31/12/2017 tarihi itibariyle yukarıdaki dosyadan bildirilen iş tamamlanmış olup, işyeri dosyası olmadan mevcut dosyadan tebligatın yapılabilmesi için aylık taksit ve hizmet belgesi / Ocak 2018 tarihli kısaltılmış ve muafiyetli hizmet beyannamesi ibraz edilmiştir. yine firma tarafından alınan işin kayıt altına alınması (b) zorunludur.

6- Mevcut dosyadan yapılan iş ile tekrar verilen veya verilen iş, kişi çalıştırma esasına göre güvenlik, temizlik, ulaşım ve benzeri hizmetlerin satın alınması niteliğindeki işlerdir.

İşyeri dosyasına yeniden kayıt yapılmadan mevcut işyeri dosyasından işlem yapılabilmesi için yapılacak veya yapılacak iş, personel istihdamına dayalı sigorta, temizlik, nakliye ve benzeri hizmet alımı ve inşaat çalışmalar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

7- Yukarıdaki şartları taşımadığı halde tekrar tekrar teslim edilen (Bölüm 4.2’de belirtilen şart hariç) işlerin yeni işyeri dosyasına kaydedilmeden tamamlandığı sonradan anlaşılır.

Tekrar teslim edilen eserlerin (Bölüm 4.2’de belirtilen koşul hariç) yukarıdaki koşulları taşımadığı halde yeni bir iş yeri dosyası kaydı yapılmadan tamamlandığının sonradan anlaşılması durumunda ayrı bir çalışma yeri Sözleşme veya ihale kapsamında sunulan her iş için, söz konusu iş tamamlanmış olsa bile, sigortalının sigortalı olmaması nedeniyle kuruluş ve işverenler arasında gereksiz emek ve zaman kaybına yol açmaması için tescil ettirilmesi zorunludur. yaralananlar için işyeri dosyası her işyerine kaydedilmeyecek. Uygulanacak.


Kaynak: SGK – İşveren İşlemleri Genelgesi 18/06/2020 – 51592363-010.06.01-E.7156781
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın