https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
İhale yoluyla alınan santral varlıkları hangi oranda amortismana tabi tutulacak? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » İhale yoluyla alınan santral varlıkları hangi oranda amortismana tabi tutulacak?

İhale yoluyla alınan santral varlıkları hangi oranda amortismana tabi tutulacak?

İhale sonucunda … idaresinden satın aldığım … termik santrale ait her bir ekonomik varlığın, çeşitli taşınır ve taşınmazlarla birlikte toplam değeri dikkate alınarak kıymet takdir heyetleri tarafından belirlenecektir. teklif fiyatının tutarı ve bu fiyatlara etkisi.

TC
Gelir Yönetimi Başkanı
Denizli Vergi Dairesi
TAKELLEF hizmet paketini yönetin

sayı

:

95133703-105[269-315-2015/12]-99

05/15/2015

Tema

:

termik santral değerlemesi

Tescilli Menfaat Başvuru Formu’ndan … İdare’den …/…/.20.. tarihinde … Termik Santrali çok sayıda taşınır ve sabit taşınmazlar ile satın aldığınız belirtilmektedir. …/ …/.20.. tarihinde yapılan ihale sonucunda defterlerinize yazacağınız hususlar ile ilgili iktisadi kıymetlerin amortisman oranları hakkında Başkanlığımızın görüşünün istendiği anlaşılmaktadır. amortisman.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu;

– 72. maddede değerlendirme komitelerinin oluşturulması,

– 74 üncü maddesinde, Değerlendirme Kurullarının Görevleri (Yetkili makamlarca gerekli görülen matrah ve servet takdirini yapmak ve vergi kanunlarında yazılı olan fiyat, ücret veya diğer her türlü esas ve değerleri belirlemek),

– 75 inci maddede, Takdir Kurullarının Yetkileri (görevleri gereği inceleme yapma ve servet, sınai haklar, telif hakları, imtiyazlar, madenler, ziynet eşyası, eski eser ve sanat eserlerinin değerlendirilmesinde bilirkişiye başvurma yetkisi),

– 267 nci maddede önceki değer, gerçek, bilinmeyen veya kesin değeri olmayan bir taşınmazın değerleme gününde satılması halinde öncekine göre sahip olacağı değerdir. ilgililerin talebi üzerine değerleme komitesi tarafından eskisi belirlenecek ve yapılan değerlendirmelerde ekonomik değeri belirlenecek.varlığın maliyet değeri ve piyasa değerlerine bakılacak ve ayrıca yıpranma derecesi alınacak kullanılan mallar dikkate alınarak,

– 269. madde, ekonomik kuruluşlar kapsamındaki tüm gayrimenkullerin ve gayrimenkuller gibi yerleşik ekonomik varlıkların (gayrimenkullerin tüm parça ve detayları, tesisler, makineler, gemiler, diğer araçlar ve gayrimaddi hak bedelleri) maliyet bedeli üzerinden tahmin edilmesini öngörmektedir.

Yargılandı.

Yukarıdaki hükümler uyarınca … yönetimi tarafından satın alınan … termik santrale ait ekonomik varlıkların her birinin değeri ile ihale sonucu çeşitli taşınır ve taşınmazların değeri, değerleme kurulları tarafından dikkate alınarak belirlenir. teklif bedelinin toplam tutarını dikkate alır ve bu fiyatlar üzerinden gerçekleşir.

Öte yandan, iktisadi kıymetler mali varlık olmadığı için, değerlendirme komitesi tarafından yapılacak değerlendirme işlemlerinde, şirketiniz tarafından yetkilendirilmiş denetçiler tarafından düzenlenebilecek “değerleme raporunda” yer alan bilgilerden de yararlanmanız mümkündür. ihale yoluyla satın alınan termik santral için değerlendirilecek tip ve miktar olarak yüksek ve teknik bilgi gerektirmektedir.

Öte yandan, Vergi Usul Kanunu’nun 313. maddesinin birinci fıkrasında, işletmede bir yıldan fazla kullanılmış ve yıpranmaya, yıpranmaya veya yıpranmaya tabi olan gayrimenkuller ile kullanımdan kaldırılan ekonomik varlıklar, 269 ​​uncu maddeye göre gayrimenkul olarak değerlendirilen araç, gereç, mefruşat, mefruşat ve sinema filmleri birinci bölümde yer alır. Esaslara uygun olarak belirlenen değerin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortismana tabi tutulmasına karar verilmiştir. .

Aynı kanunun 315 inci maddesinde, “Mükellefler, amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek oranlarda amorti ederler. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır. Hüküm; Bu madde kapsamında Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetlere uygulanacak “faydalı ömür ve amortisman oranları” belirlenmiş ve bu oranlar belirlenmiş ve bu oranlar Genel Vergi Usulleri ile değiştirilmiştir. 339, 365, 389, 399, 406, 418 ve 439 Sayılı Kanun Hükümleri. Usul Kanunu Basın Açıklaması’nda açıklanmıştır.

Buna göre satın aldığınız… termik santralin ekonomik varlıklarını amorti etmeniz gerekmektedir.


Kaynak: GİB Özel
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın