https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Hisse senedi affında beyan edilen KDV tutarı indirime tabi midir? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Hisse senedi affında beyan edilen KDV tutarı indirime tabi midir?

Hisse senedi affında beyan edilen KDV tutarı indirime tabi midir?

7326 Sayılı Kanun kapsamında serbest meslek sahibi mükellefler için vergi matrahını artıracağız. Ücret geliri ve kira geliri de bulunan bir mükellefin vergi matrahını toplam kazancı üzerinden mi artırması gerekiyor yoksa sadece matrahı mı artırıyor? serbest meslek gelirinde artış?

Serbest meslek sahibinin mesleki faaliyeti dışında kira, ücret, MSI ve diğer gelir kalemlerinin tahsil yoluyla beyan edilmesi halinde matrah artışı brüt getirisi üzerinden yapılır.

Mükelleflere sunduğumuz hisse senedi affında ödenen tutardan KDV’yi mi düşeceğiz yoksa tamamını mı keseceğiz?

“Ödenen miktar” tanımı yoktur. Beyan edilen ve ödenen tutarın tamamı mahsup edilir.

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin

7326 Sayılı Kanunun Kamuoyuna Duyurusu

(Seri No.: 1)

A- Tescilde yer almayan ancak işletmede bulunan mal, makine, teçhizat ve malzemelerin tescili

Örnek 1- Mükellef A, (A) kayıtlarında yer almayan eşya nedeniyle 12.07.2021 tarihinde envanteri açmıştır. A mükellefi, söz konusu beyannameye göre ödenmesi gereken vergiyi en geç Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen sürenin son günü olan 31/8/2021 tarihine kadar ödeyebilecektir.

Elektronik ortamda KDV beyannamesi vermekle yükümlü olan mükelleflerin, söz konusu beyanname ve envanter listesini 340 ve 346 sayılı Vergi Usul Kanunu genel hükümlerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda vermesi zorunludur.

B) 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca beyan edilecek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları KDV’ye esas rayiç değerin tespitinde dikkate alınacağından, (c) bendi uyarınca beyan edilecekler Aynı fıkradan, bu şekilde beyan edilen katma değer vergisi katma değer vergisine tabi olacak olup ayrıca matraha dahil edilemez.

C) KDV’den muaf olarak teslim edilen mal (basılı kitap ve süreli yayınlar hariç), makine, teçhizat ve sarf malzemeleri bu uygulamadan yararlanamaz.

ç) Beyan edilen eşya (basılı kitap ve süreli yayınlar dahil) için hesaplanan ve ödenen KDV, genel esaslar çerçevesinde 1 No’lu KDV Beyannamesi’nde indirime tabi tutulabilir.

Ancak, ödenen KDV, kayıtlarda yer almayan makine, teçhizat ve demirbaşların bugünkü değeri hesaplanarak mahsup edilemez ve bu tutar, verginin uygulandığı yıl için gelir veya kurumlar vergisi kurallarının tespitinde gider olarak dikkate alınabilir. ödenir.

Doktor) 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; Fiziki veya fiziki olmayan bir envanter sırasında evraksız eşyanın muhafaza edildiğinin tespiti halinde, bu tür alımlardan dolayı kaybedilen KDV’nin eşyası olan mükelleften talep edileceği ve vergi ziyaı cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu uygulama uyarınca yapılan değerlendirme için;

7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerine göre yukarıda (a) bendinde belirtilen kayıtlarda yer almayan mal, makine, teçhizat ve malzemeler hakkında. KDV beyan eden ve ödeyen mükellefler hakkında 6500 sayılı Kanun hükmü uygulanır.

Buna göre, anılan hüküm kapsamında beyanname veren mükellefler, Kanunun (9/2) maddesi hükmüne göre belgelenmemiş eşyaya sahip oldukları gerekçesiyle cezalı olarak durumlarına göre değerlendirilmeyeceklerdir. 3065 numara.


Kaynak: ismmmo, GİB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın