https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Hisse affı kapsamında sermaye hesabına kaydedilen tutar için nakit faiz indiriminden yararlanabilir miyiz? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Hisse affı kapsamında sermaye hesabına kaydedilen tutar için nakit faiz indiriminden yararlanabilir miyiz?

Hisse affı kapsamında sermaye hesabına kaydedilen tutar için nakit faiz indiriminden yararlanabilir miyiz?

7326 sayılı Kanun kapsamında stok artırımı yapan mükellef, özsermaye grubuna kaydedilir. 7326 sayılı Kanun, ortaklar arasında dağıtılması halinde bu tutarı sermayenin bir unsuru olarak saymakta ve vergi uygulanmamasını şart koşmaktadır. Sorum şu, dağıtılan bu miktar para sermayeyi artırmak için kullanılıyorsa, para sermaye faizi azaltmak için kullanılabilir mi?

Nakit kelime anlamı ile (TDK sözlük) “nakit; para birikmiş, kullanıma hazır ve etkin.

Söz konusu fonun sermayeye eklenmesi nakit sermaye artırımı sayılmaz. Hangi sermaye artırımları iskonto hesabında dikkate alınmaz.

Aşağıdaki sermaye artırımları, nakdi sermaye artırımından doğan faiz indiriminin hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.
-Girişim sermayesi şirketlerine gayrinakdi varlıkların devrinden kaynaklanan sermaye artırımları,
Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünmelere katılmasından kaynaklanan sermaye artırımları.
– Bütçede yer alan ayni hak kalemlerinin sermayeye ilave edilmesinden kaynaklanan sermaye artırımları,
– Ortakların veya ortaklarla ilişkili kişilerin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12 nci maddesi kapsamında borç veya borçlanma yoluyla yaptıkları sermaye artırımları,
– Şirketin nakit sermayesinden başka hisse senedi, tahvil veya kambiyo senedi gibi menkul kıymetlerin eklenmesi suretiyle sağlanan sermaye artırımı,
– Bilanço kalemleri arasında mahsup şeklinde yapılan sermaye artırımları.

7326 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisinden matrahın artırılması istenmektedir. Defterler hâlihazırda mükellef tarafından bilanço hesabına göre tutulmaktadır. Ancak gelir vergisi açısından vergi matrahının artırılacağı dönem olan 2018 yılında şirket ikinci sınıf defter tutmaktadır. Vergi matrahı son duruma göre mi artırılır yoksa artırılacak yıl içindeki duruma göre mi?

Vergi matrahının artırılacağı yılda kategoriye göre işlem yapılır.

TC

Gelir Yönetimi Başkanı

Balıkesir Vergi Dairesi

Gelir Hukuku Grup Müdürlüğü

sayı : 46480499-125[2019/906]- E41915 16.06.2020
Tema : Nakit sermaye artırımı indirimi

Faizli muhakeme başvuru formunda şirketinizin halka açık sermayeli bir şirket olduğu belirtilmiş olup, 24.09.2018 ve 25.09.2018 tarihlerinde şirket hesabına 7.560.000,00 TL peşin olarak bazı kişiler tarafından yatırılmıştır. ortakların gelecekte sermayelerini artırmaları, yatırdıkları diğer sermayedir. Şirketin 20.10.2018 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararı ile 09.11.2018 tarihinde 32.250.000,00 TL olan ödenmiş sermayesinin 64.500.000,00 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiş ve söz konusu karar kamuyu aydınlatma platformuna bildirilir. 05.02.2019 ve 22.02.2019 tarihlerinde … ve … 000,00 TL tarih ve numaralı SPK izahnamesi ile başvuru ve izahname onaylandığında, sermaye artırımı 11.03.2019 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiştir. Ortakların 2018 yılında sermaye artırımı için sağladıkları tutarın, fon yönetim kurulu onayının gecikmesi ve talepte gecikme nedeniyle 2018 yılı hesap döneminde nakit sermayede indirime konu edilmediği belirtildi. sunulması gereken nakit sermayeyi azaltmak için. 2019 yılında 32.250.000.000 TL olan artırılan sermaye tutarının mı yoksa 2019 takvim yılındaki sermaye artırımı için yatırılan 24.690.000,00 TL’lik tutarın esas alınıp alınmayacağı sorulmuştur.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Diğer indirimler” başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde;

“Finans, bankacılık, sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu iktisadi kuruluşları hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin ilgili hesap döneminde veya bir kısmında ticaret siciline kayıtlı ödenmiş veya kaynak sermaye tutarındaki sermaye artırımları, sermaye şirketlerinde ödenmiş sermaye tutarı Türkiye’de yeni kurulan ve nakit olarak ifa edilen tutarın %50’si “TL cinsinden ticari kredilere uygulanan yıllık ağırlıklı ortalama faiz oranı” dikkate alınarak ilgili hesap dönemi sonuna kadar hesaplanır. Bankaların açtığı döviz” indiriminden yararlandığı yıl için Cumhuriyet Merkez Bankası.

Bu indirim, ilk kuruluş aşamasında sermaye artırımına veya esas sözleşmeye ilişkin kararın kaydedildiği hesap döneminden başlamak üzere takip eden her dönem için ayrı ayrı kullanılır. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması halinde indirim hesabında azaltılan sermaye tutarı dikkate alınmaz.

Bu fıkra hükümlerine göre hesaplanacak indirim tutarı, ayın nakdi sermayenin ödendiği kısmı tam ay olarak hesaplanarak hesap döneminin kalan ayı olarak hesaplanır. Yetersiz matrah nedeniyle ilgili dönemde indirilemeyen tutarlar sonraki hesap dönemlerine devredilir. Bu fıkranın uygulanmasında, sermaye şirketlerinin birleşme, dönüşüm ve bölünmelerinden doğan gayrinakdi varlıkların sermaye şirketlerine devrinden veya bilançoda yer alan özkaynak kalemlerinin sermayeye eklenmesinden veya ortaklar tarafından veya Bu Kanunun (12) nci maddesi kapsamındaki ortaklarla ilişkili kişiler ile borçlanma veya borçlanma suretiyle yapılan sermaye artırımları indirim hesabında dikkate alınmaz.

Bu fıkradaki oran, şirketlerin aktif büyüklüğüne, ortakların hukuki niteliklerine, çalışan sayısına ve yıllık net satış hasılatına veya sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen gelire göre hesaplanır. faiz olarak. , temettüler, kira, lisans ücretleri, menkul kıymet satışlarından elde edilen gelirler vb. pasif gelirden oluşmasına veya sermayenin kullanıldığı yatırımların teşvik belgesine sahip olmasına veya sermayenin makine ve teçhizat veya arsa ve arsa yatırımlarına kullanılıp kullanılmadığına göre sıfıra indirilmesi veya %100’e kadar artırılması veya bölge ve sektör iş kollarına göre; Halka açık sermaye şirketlerinde halka açık orana göre %150’ye kadar farklı uygulama yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Konuya ilişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No:1 “10.6.1.İndirim aralığı” başlıklı bölümde;

“Sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla bu Yönetmelik kapsamında indirime tabi tutulacak tutar hesaplanırken, 1/7/2015 tarihi itibarıyla ödenmiş veya çıkarılmış ve ticaret siciline tescil edilmiş sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artırımları, veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermaye bu tarihten itibaren nakden ödenir ve tutarı Kurumlar Vergisi’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi hükümlerine göre hesaplanır. İlgili hesap dönemi sonuna kadar dikkate alınır.

Bu indirim uygulamasında;

a) Nakdi sermaye artırımları, ilgili hesap döneminde sermaye şirketleri tarafından ödenen veya Ticaret Siciline tescil edilen sermaye tutarlarındaki nakit artışlar ve yeni kurulan sermaye şirketlerinde sermayenin nakden ödenen kısmı,

c) Dönem, sermaye artırımının nakden ödenen kısmının Ticaret Sicili’nde tescil edilen kısmının şirketin banka hesabına yatırıldığı aydır (sermayenin nakden taahhüt edilen kısmının tescil tarihi, Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescilinden önce şirketin banka hesabında bulunan ay sayısının süre sonuna kadar olan ay sayısının 12 aya oranı,

araç.

İndirilecek tutarın hesaplanmasında; Mevcut sermayeli şirketlerde nakdi sermayenin ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarındaki artışları, yeni kurulan sermayeli şirketlerde ise ödenmiş sermayenin nakden karşılanan kısmı dikkate alınacaktır. hesap.

Bununla;

-Girişim sermayesi şirketlerine gayrinakdi varlıkların devrinden kaynaklanan sermaye artırımları,

Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünmelere katılmasından kaynaklanan sermaye artırımları.

– Bütçede yer alan ayni hak kalemlerinin sermayeye ilave edilmesinden kaynaklanan sermaye artırımları,

– Ortakların veya ortaklarla ilişkili kişilerin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12 nci maddesi kapsamında borç veya borçlanma yoluyla yaptıkları sermaye artırımları,

– Şirketin nakit sermayesinden başka hisse senedi, tahvil veya kambiyo senedi gibi menkul kıymetlerin eklenmesi suretiyle sağlanan sermaye artırımı,

– Bilançonun dengeleyici kalemleri şeklinde gerçekleştirilen sermaye artırımları,

İndirim tutarı hesaplanırken dikkate alınmayacaktır.

…”

Yine aynı beyannamenin “10.6.3.1” başlıklı bölümünde “Sermaye artırımını tescil ettirin ve fazla tutarı şirketin banka hesabına yatırın.”

“Sermaye şirketleri, bu indirim talebinden, yetkili organların kısmen veya tamamen nakdi sermaye artırımına ilişkin kararlarının ticaret siciline işlendiği hesap döneminden itibaren yararlanmaya başlayabileceklerdir.

“Borçlandırma hesabına konu edilebilecek sermaye artırım tutarı, artırılan sermayenin ortaklar tarafından şirketin banka hesabına fiilen nakden yatırılan kısmı ile taahhüt edilen sermayenin fiilen şirket hesabına yatırılmayan kısmı ile sınırlıdır. indirim tutarı hesaplanırken ortaklar tarafından nakit banka hesabı dikkate alınmayacaktır.

nakit bağlantılı sermaye;

– Sermaye artırım kararının Ticaret Sicili’ne tescilinden önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmının tescil tarihi,

– Tescil tarihinden sonra şirketin banka hesabına yatırılan tutarlar için şirketin banka hesabına yatırıldığı tarih,

bu indirime göre.

…”

Öte yandan “Sermaye Durumu Avansları” başlıklı bölümde yer alan “10.6.3.1.

Gelecekte yapılacak sermaye artırımından doğan sermaye yükümlülüğünün yerine getirilmesinde kullanılmak üzere, sermaye artırımına karar verilmeden önce ortaklar tarafından şirketin banka hesabına sermaye avansı olarak yatırılan tutarlar;

a) Banka hesabına alacak kaydedildiği tarih itibarıyla şirket bilançosundaki özkaynak kalemlerinden “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında,

b) Bu tutarlara ilişkin sermaye artırım kararının banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren hesap dönemi sonuna kadar Ticaret Siciline kaydedilmesi.

Mahsup talebinin, söz konusu kararın Ticaret Siciline tescil tarihi esas alınarak değerlendirilmesi mümkündür.

Bu nedenle, sermaye artırımına konu edilmeyen sermaye avansı tutarı şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihteki hesap döneminde dikkate alınamaz. Ayrıca bilançoda yer alan özkaynak kalemlerinden “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında takip edilmeyen tutarlar için Şirket banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren mahsup talebinde bulunulamaz. ilgili hesap döneminde bu tutarlara ilişkin olarak sermaye artırımı yapılmıştır.

…”

Açıklamalar dahildir.

Bu hüküm ve yorumlara istinaden 24.09.2018 ve 25.09.2018 tarihlerinde ortaklarınız tarafından yapılacak sermaye artırım avansı olarak şirketinizin banka hesabına 7.560.000,00 TL yatırılmış ve “diğer sermaye yedeklerinde” izlenmiştir. Şirket bilançonuzdaki hesabınızda, yatırdığınız tarih içinde ve sermaye artırım kararı hesap dönemi sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmediğinden, söz konusu tutarın kesintisinden yararlanmanız mümkün değildir. Şirketler Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamındadır.

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın