https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Gümrük Yönetmeliği Değişiklikleri 30.09.2020 - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Gümrük Yönetmeliği Değişiklikleri 30.09.2020

Gümrük Yönetmeliği Değişiklikleri 30.09.2020

Ticaret Bakanlığından:

Gümrük Yönetmeliği Değişiklik Yönetmeliği

Madde 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Kanununun 493 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(5) Kimler toptan teminat istedi;

a) Yetkilendirilmiş taahhüt belgesine veya yetkili kişi durum belgesine sahip olan yükümlüler,

b) 527 nci madde gereğince ambar işleticileri,

faydası olabilir.”

Makale 2 – Aynı yönetmeliğin 494 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Antrepo işleticileri tarafından verilecek götürü teminat ve birleşik götürü teminat 527 nci maddeye göre belirlenir.”

Madde 3 – Aynı yönetmeliğin 526 ncı maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

garanti

Madde 526 (1) Antrepo işleticileri ve kullanıcıları tarafından Kanunun 96 ncı ve 97 nci maddelerinde belirtilen sorumlulukları çerçevesinde bundan doğabilecek gümrük vergilerini karşılamak üzere teminat verilir.

(2) Teminat, ambara alınan eşyadan ayrı olarak veya 493 üncü maddenin birinci fıkrasına göre toplu teminat veya 527 nci maddeye göre antrepo işleticileri tarafından götürü veya genel teminat olarak verilebilir. akaryakıt depoları ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1) numaralı listesinde yer alan mallara 527 nci madde hükümleri uygulanmaz.

(3) İkinci fıkrada belirtilen teminat türlerine ek olarak, yetkili işletmeci belgesi veya yetkili kişi durum belgesi bulunan borçlular tarafından 494 üncü maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan götürü teminat kullanılabilir. C ve E tipi antrepolarda gerçekleştirilen işlemlerde.

(4) Antrepo işleticilerinin götürü veya 527 nci maddeye göre hesaplanan götürü teminatı vermemesi halinde, 527 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla ambara giren eşya için ayrı veya toplu teminat verilir. üçüncü paragraf. paragraf.

(5) Cumhurbaşkanı kararına göre kısmi teminatın uygulanacağı hallerde teminatın uygulanmasına ilişkin hükümler saklıdır.

(6) Türk lirası, döviz, hazine bonosu ve tahvilleri ile Bakanlıkça belirlenen bankalardan alınan teminat mektupları dışında teminat kabul edilmez.

(7) Kanunun 98 inci maddesine göre fuarlara konulan, ithalat vergilerinden muaf tutulan veya ihraç edilmek üzere antrepolara konulan eşya için teminat aranmaz.”

Madde 4 – Aynı yönetmeliğin iptal edilen 527 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Depo işletmecileri tarafından kullanılacak götürü teminatlar

Madde 527 (1) Antrepo işletmecileri, antrepo sisteminde kullanılmak üzere götürü teminat verebilirler. Depoya konulan ve götürü teminat verilen mallar için ayrıca teminat aranmaz.

(ii) Her bir depo için antrepo işletmecileri tarafından verilen götürü teminat tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) 1.000 m2’ye veya 2.000 m3’e kadar olanlar için 1.000.000 TL.

b) 1.000 metrekareden sonra her 1.000 metrekareye 500.000 TL (1.000 metrekarenin altındaki artışlar 1.000 metrekareye yuvarlanır).

c) 2.000 m3’ten sonra 2.000 m3 başına 500.000 TL (2.000 m3’e kadar tamamlanan 2.000 m3’ün altındaki artışlar).

ç) Depo için hesaplanan toplam teminat tutarının 20.000.000 TL’yi aşması durumunda fazlalık dikkate alınmaz.

(3) Ek 77/A’ya göre ve ikinci fıkraya göre hesaplanan tutar için depo işletmecileri tarafından deponun bağlı olduğu bölge müdürlüğüne teminat mektubu verilir. İşlemler Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlanır.

(4) Birden fazla deposu bulunan depo işletmecileri, birden fazla depoyu kapsayacak şekilde genel likidite garantisi verebilirler. Müşterek götürü teminat verildiği için antrepolara konulan mallar için ayrıca teminat aranmaz.

(5) Antrepo işletmecilerinin müşterek götürü bedel kullanacakları antrepo sayısının 5 veya daha fazla olması halinde, ikinci fıkraya göre hesaplanan müşterek götürü toplam tutarın %75’ine kadar olan teminatların müşterek götürü tutarı, verildi.

(6) Götürü teminat başvurusu ilgili İl Müdürlüğüne yapılır. Müşterek götürü teminat kullanması gereken antrepoların birden fazla bölge müdürlüğüne bağlı bir Gümrük Müdürlüğü’nün kontrolünde olması durumunda, talep antrepo işleticisinin o bölgedeki antrepoların çoğuna sahip olduğu bölge müdürlüğüne yapılır. kapsamına girer ve bu tespit yapılamıyorsa, bulunduğu valiliğin bölge müdürlüğüne antrepo işletmecisinin merkezini haizdir. İşlemler ilgili bölge müdürlüğü tarafından tamamlanır.

(vii) Götürü teminat veya götürü teminat verilen depolarda alan ve/veya hacim değişikliği nedeniyle mevcut teminat tutarının yetersiz kalması durumunda, mevcut teminatı aşan tutar için ek teminat mektubu ya da toplam tutarı kapsayan bir teminat mektubu, önceki teminat bölge müdürlüğüne sunulduğundan değişiklikten sonraki bir ay içinde gönderilir. Aksi takdirde götürü teminatlar veya müşterek götürü teminatlardan yararlanılamaz.

(8) 498 inci maddenin ikinci fıkrasına göre Bakanlık, bu maddede düzenlenen teminatların miktar ve oranlarında değişiklik yapmaya yetkilidir.

Madde 5 – Aynı yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Depolara uygulanan mevcut garanti sistemi

Geçici Madde 18 (1) Antrepolara uygulanan mevcut güvenlik sistemi, bu maddeyi oluşturan yönetmeliklerde yapılan değişikliklere ilişkin hükümler yürürlüğe girene kadar devam eder.”

Madde 6 – Bu sistem 1/11/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Madde 7 – Bu Kanun hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin yayımlandığı Resmi Gazete
tarih sayı
7/10/2009 27369 (yinelenen)
Yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğin yayımlandığı resmi gazete.
tarih sayı
1- 31.03.2010 27538
2- 2/7/2010 27629
3- 2/12/2010 27773
4- 31.12.2010 27802
5- 26.3.2011 27886
6- 30.4.2011 27920
7- 23.05.2011 27942
8- 16.07.2011 27996
9- 2/11/2011 28103
10- 28.12.2011 28156
11- 31.03.2012 28250
12- 12.06.2012 28321
13- 20.11.2012 28473
14- 10/1/2013 28524
15- 2/7/2013 28552
16- 5/4/2013 28609
17- 15/5/2013 28648
18- 12.06.2013 28675
19- 3/8/2013 28727
20- 21.11.2013 28828 (yinelenen)
21- 21/5/2014 29006
22- 2/12/2014 29193
23- 31/1/2015 29253
24- 2/18/2015 29271
25- 3/13/2015 29294
26- 13/5/2015 29354
27- 30.06.2015 29402
28- 20.08.2015 29451
29- 22/1/2016 29601
30- 2/13/2016 29623
31- 29.3.2016 29668
32- 10.07.2016 29850
33- 12/1/2017 29946
34- 1/8/2017 30141
35- 03/22/2018 30368
36- 1/3/2019 30644
37- 2/5/2019 30762
38- 24/5/2019 30783
39- 4/1/2020 31086
40- 11/8/2020 31210

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın