medyauzmani.com
Geçici ihracat kapsamında bedelsiz olarak yurt dışına kesilen fatura KDV beyannamesinde gösterilecek mi? – Özgün Fikirler

Geçici ihracat kapsamında bedelsiz olarak yurt dışına kesilen fatura KDV beyannamesinde gösterilecek mi?

Geçici ihracat olarak bedelsiz yurt dışına kesilen faturaların KDV beyanındaki yeri nedir? Matrahı 302 hizmet ihracatında veya herhangi bir kodda beyan edilecek mi?

301 Kodla beyan edilmesi gerekiyor.  (301- 11/1-a Mal İhracatı)


Geçici ihracat ne demektir?

Gönderildiği ülkede geçici bir süre kaldıktan sonra ve bu süre zarfında herhangi bir değişikliğe uğramaksızın Türkiye’ye getirilecek olan eşyanızın gümrük işlemleri “geçici ihracat” olarak adlandırılır.

Geçici olarak ihraç edilebilecek eşya türleri nelerdir?

Geçici olarak yurt dışına göndereceğiniz eşya

Geçici olarak yurt dışına göndereceğiniz eşya ile ilgili bilgileri, eşyanın türüne göre aşağıda bulabilirsiniz:

Ticari Nitelikte Olmayan Eşya

Geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkardığınız ticari nitelikte olmayan eşyanızı üç yıl içerisinde değiştirilmeksizin geri getirmeniz gereklidir. Doğal afet, abluka, savaş hali gibi belirli koşullarda bu sürenin uzatılması mümkündür.

Taşıtlar

Geçici çıkış yapan aracınızı üç yıl içerisinde Türkiye’ye geri getirmelisiniz.

Ancak bu süre içerisinde, yurtdışında ağır hasar görmesi, getirildiği ya da geçtiği ülkelerin adli makamlarınca el konulması, arızalanması, sürücünün tutuklanması veya hastalanması ya da doğal afet, getirildiği veya geçtiği ülkedeki iç karışıklık gibi beklenmeyen haller veya zorunlu sebeplerle Türkiye’ye geri getirilememesi durumunda, süre uzatımı yapılabilir. Süre uzatma talebi ilgili gümrük müdürlüğüne yapılır, süre uzatmaya ilişkin dilekçeye ispat edici belgeler eklenir.

Yurtdışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanmış bir devlet memuruysanız ve yurtdışına götürdüğünüz taşıtınızı, kanuni süresinden sonra geri getirmeniz halinde, görev sürenizin üç yıldan fazla olduğuna veya uzatıldığına ilişkin Dışişleri Bakanlığı veya bağlı olduğu kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi halinde, ilgili gümrük müdürlüğünce gerekli süre değişimi yapılarak, taşıtın Türkiye’ye girmesine izin verilir.

Sinema-televizyon filmleri ve ses bantları

Sinema-televizyon filmleri ile ses bantlarını stüdyo banyo işlemleri veya post-prodüksiyon gibi işlemler için geçici olarak ihraç etmek isteyebilirsiniz. Buna ilişkin başvurunuzu doğrudan gümrük müdürlüklerine yapmalısınız. Gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname hariçte işleme izni hükmündedir. Geri gelen sinema-televizyon filmleri ve ses bantlarının ithalat vergileri, gümrük kıymeti olarak beyan edilen işçilik veya işleme masraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak hesaplanır.

Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamındaki eşya

Yurt dışında üstlenilen inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi işlerle ilgili her türlü makine, teçhizat ve ekipmanın geçici ihracı ile üstlenilen projede kullanılacak inşaat malzemeleri ve işçilerin ihtiyacı olan tüketim maddelerinin geçici ihracatına ilişkin başvurular Ticaret Bakanlığına yapılır.
Bu eşyanın yurt dışında kalma süresi azami 3 yıldır, ancak bu süre Ticaret Bakanlığı’nca 3 yılı aşacak şekilde uzatılabilir.

Ticari kiralama kapsamındaki eşya

Ticari kiralama eşyanın kira bedeli karşılığı belirli bir süre kullanılmak üzere geçici olarak Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasıdır. Gerekli belgelerle gümrük idaresine başvurulur. Gümrük idaresinin onayladığı beyanname izin hükmündedir, ayrıca bir belge düzenlenmez.
Süre, 3 yıllık süreyi aşamaz. Ancak bu süre, bitiminden önce başvurulmak kaydıyla, ilgili gümrük müdürlüğünce ticari kiralama sözleşmesinde belirlenen süre kadar uzatılabilir.

Finansal kiralama kapsamındaki eşya

Finansal kiralama yoluyla yapılacak ihracat talepleri, kiracı firma veya kuruluşla yapılan sözleşmenin aslı veya noter tasdikli örneği ile sözleşmenin yeminli tercümanca yapılmış olan Türkçe tercümesi ile birlikte çıkış işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlüğüne yapılır. Gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname izin hükmündedir.
Finansal kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre, azami 3 yıldır. Ancak bu süre, bitiminden önce başvurulmak kaydıyla, ilgili gümrük müdürlüğünce finansal kiralama sözleşmesinde belirlenen süre kadar uzatılır.

Sergi ve fuar eşyası

Yurtdışında düzenlenen sergi ve fuarlarda gösterilmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılacak eşya gümrük müdürlüğüne gümrük beyannamesi ile beyan edilerek, gümrük işlemleri tamamlanır.

Geçici İhracat işlemlerinde süre sınırı var mıdır?

Geçici ihracat işlemlerinde süre azami 3 yıldır. Ancak bu sürenin bitiminden önce başvurulmak kaydıyla, ilgili gümrük müdürlüğünce yeteri kadar ek süre verilebilir. Bunun için mücbir sebep veya beklenmeyen hali gösterir belgenin noter veya yurtdışı temsilciliğimizden onaylı Türkçe tercümesinin de dilekçeye eklenmesi gerekir.

Geçici ihracatta hangi durumlarda vergi alınır? Para cezası uygulanır mı?

Ek süre dâhil verilen sürelerden sonra geri getirilen eşya veya taşıtın vergileri serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre tahsil edilir ve usulsüzlük cezası uygulanır. Ancak, 3 yıllık azami süre aşılmaksızın gümrük idaresince verilen sürenin aşılması durumunda vergiler tahsil edilmeksizin yalnızca usulsüzlük cezası uygulanır.

Geçici ihracat kesin ihracat dönüştürülebilir mi?

Geçici ihraç ettiğiniz eşyanızı kesin ihracata dönüştürmek istemeniz durumunda, kesin ihracata ilişkin gümrük beyannamesi düzenlemeniz ve ihracat rejimine ilişkin tüm işlemlerin yerine getirmeniz gereklidir.


İLİNTİLİ İÇERİK

Geçici ithalat ne demektir?

Serbest dolaşımda olmayan eşyanızı ithalat vergilerinden tam veya kısmen muaf olarak ve ticaret politika önlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesine getirebilmeniz ve Türkiye Gümrük Bölgesinde belli bir süre kullandıktan sonra tekrar ihraç etmeniz mümkündür. Bu işlemler, gümrük mevzuatında “Geçici İthalat Rejimi” olarak adlandırılır.
Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya, rejime tabi tutulduğu süre içinde giriş ayniyetine ve tahsis amacına uygun olarak tahsis edildiği yerde kullanılmak zorundadır. Gümrük idarelerinin rejim süresi içerisinde değişik aralıklarla eşyanın tahsis yerinde, tahsis amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetleme hakkı vardır.
Geçici ithalat rejimine tabi tutularak Türkiye’ye getirdiğiniz  eşyanızı kesin olarak ithal etmek isterseniz, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, alınması gereken vergilerin ödenmesi  ve eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması gerekir.

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın