https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Gayrimenkul alım satımı yapmayan şirketler, gayrimenkul satışında özel değerlendirme uygulaması kapsamına girer mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Gayrimenkul alım satımı yapmayan şirketler, gayrimenkul satışında özel değerlendirme uygulaması kapsamına girer mi?

Gayrimenkul alım satımı yapmayan şirketler, gayrimenkul satışında özel değerlendirme uygulaması kapsamına girer mi?

2020 yılında 3.500.000 TL’ye şirketimize aldığımız arsayı 2021’de 4.000.000 TL’ye satacağız. Faturayı KDV dahil 500.000 TL mi keselim?

KDV dahil diye bir şey yok. Sanırım bir işlemin uygulanan özel bir kurala tabi olup olmadığını soruyorsunuz.

3065 Sayılı KDV’nin 23. maddesinin (f) bendi aşağıdaki gibidir. Madde 23: Özel kuralın şekilleri şunlardır; “f) Kullanılmış kara taşıtı veya taşınmaz alım satımı ile iştigal eden mükelleflerin katma değeri olmayan mükelleflerden (mükelleflerden muafiyet kapsamında yapılan alımlar dahil) satın aldıkları kullanılmış kara taşıtı veya taşınmazın tesliminde, alış fiyatı düşüldükten sonra kural belirlenir, kalan tutardır.” Şirketiniz menkul kıymet alım satımı yapan bir vergi mükellefi ise bu talimattan yararlanırsınız.

Bir önceki madde hükümlerine göre. 7104 sayılı Kanun ile değişik 3065 sayılı Kanunun (23/f) maddesine göre, mükellef olmayanlardan satın alınan taşınmaz mallar (gayrimenkul/bina-arsa-arsa) (mükelleflerden muafiyet kapsamında yapılan alımlar dahil) niteliklerinde esaslı bir değişiklik yapılmadan satılmaktadır. Vergi matrahı, satın alma fiyatı düşüldükten sonra kalan tutardır. Vergi mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödemeden alınan taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda yer alan alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. Bir mükelleften KDV ödeyerek satın alınan taşınmazın tesliminde özel matrah sistemi uygulanmaz.

sırayla; Vergi mükellefi olmayanlar tarafından alınan G. menkul kıymetlerin alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark (500.000) için %18 KDV uygulanacaktır.

Düzenlenecek faturada KDV’nin uygulanmadığı tutar (3.500.000) KDV beyannamesinin Özel Esas bölümünde beyan edilecek KDV’ye tabi kısım normal teslimatlara dahil edilecektir.

eğer; Firmanız gayrimenkul alan bir firma değilse; Satış tutarının tamamı (4.000.000 TL) üzerinden %18 KDV alınır.

TC

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Malatya Vergi Dairesi

Gelir Hukuku Grup Müdürlüğü

sayı : 37538499-120[113/2020-1]-E.30657 05.11.2020
Tema : Kâr-kazanç tablosunda önceki yıl zararlarının düşülüp düşülmeyeceği konusunda.
Uzun zamandır : 08/11/2020 tarihli ve 63706 kayıtlı belge talep formu.

Faiz adına kayıtlı belge başvuru formu incelendikten sonra; Özel halk otobüsü ile şehir içi yolcu taşıma işiyle uğraştığınızı ve 113 üncü maddede belirtilen şartları taşıyarak 1/1/2020 tarihi itibariyle hasıla esaslı kazanç tespiti başvurusunu kabul ettiğinizi beyan ederek, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Hasıla Esas Kazanç Tespiti” başlıklı vergiye tabi gelirinizi belirtebilirsiniz. Geçen yıl zararlarının mahsup edilip edilmemesine ilişkin görüş talep ettiğiniz anlaşılmış olup, konu ile ilgili Başkanlığımızın görüşü aşağıda yer almaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 113. maddesi;

Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan ve bu faaliyetlerden doğan tüm gelirlerini elektronik ücret tahsilat sistemlerinden elde eden mükelleflerin, söz konusu faaliyetlerden elde ettikleri toplam gelirler (Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 38. maddesi kapsamındaki gelirler üzerinden) 25/10/1984 ve 3065 Sayılı) Bu faaliyetlerle ilgili vergilendirilebilir gelirde vergi yöntemine göre vergiye tabi mükellefler için hesaplanan tutarın (katma değer vergisi dahil) %10’u esas alınır. Bu şekilde vergiye tabi kazanç tespitinde ilgili faaliyete ilişkin giderler dikkate alınmaz ve bu gelirlere herhangi bir indirim veya istisna uygulanmaz.

birinci fıkra kapsamında kazancı belirlenenler;

a) Bu faaliyetlerle ilgili giderler veya maliyetler, kar veya diğer vergiye tabi gelirlerin tespitinde dikkate alınmaz.

b) Bu madde hükümleri, bu kazançlar dışındaki tanımaya tabi kazançlar veya diğer kazançlar için uygulanmaz.

c) Aradan iki yıl geçmedikçe bu prosedürden vazgeçemezler.

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine göre bir takvim yılında iki defa cezaya çarptırılan mükellefler, elde ettikleri kazançlar için bu madde hükümlerinden yararlanamazlar. cezanın verildiği iki takvim yılı ve takip eden iki takvim yılı.

Bu madde hükümleri kurumlar vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.

Başkan, birinci fıkradaki oranı iki katına kadar artırmaya, yarıya indirmeye, kanuni orana getirmeye; Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

…”

Yargı dahildir.

Öte yandan aynı kanunun 88. maddesinde;

Gelirlerin tahsilinde bazı gelir kaynaklarından kaynaklanan zararlar (80 inci maddede yazılı kazanç ve diğer gelirlerden elde edilenler hariç), diğer kaynakların kazanç ve iratlarından mahsup edilir.

Bu kesinti sonucunda zararın karşılanmayan kısmı, izleyen yılların gelirlerinden mahsup edilir. Beş yıl üst üste mahsup edilmeyen zarar bakiyesi sonraki yıllara devredilemez.

Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, giderlerdeki artıştan kaynaklananlar hariç olmak üzere, sermayede meydana gelen azalma zarar sayılmaz.

…”

Yargı dahildir.

“Gelire Esas Gelir Tespit Usulü”ne ilişkin açıklamaların yer aldığı 309 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği. Vergiye tabi gelirin hesaplanması” başlıklı bir bölümde;

“…

(3) Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetine ilişkin vergilendirilebilir gelirin gelire dayalı kazanç tespit yöntemine göre hesaplanmasında bu faaliyete ilişkin giderler dikkate alınmayacak ve gelirden herhangi bir kesinti veya istisna uygulanmayacaktır. bu prosedüre göre.

(4) Kazanç esasına göre tespit usulünden geçmiş olan mükelleflerin, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetleri dışında vergiye tabi başka faaliyetleri, kazançları veya iratları bulunuyorsa, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin gider veya masraflar, kazançlarının tespitinde dikkate alınamaz veya diğer vergiye tabi gelirleri. Bu mükellefler, 6599 sayılı Kanunun 113 üncü maddesi hükümlerinden yararlanamayacaklardır.

Açıklamalar dahildir.

Yukarıdaki hükümler ve açıklamalar uyarınca; Otobüsler / halk otobüsleri ile şehir ve banliyölerde yolcu taşımacılığı“Faaliyet” dışında faaliyet göstermediğiniz ve gelire dayalı faaliyet-içi kazanç yönteminden yararlandığınız için geçmiş yıl zararları vergiye tabi kazanç tespitinde gelirinizden düşülemez.


Kaynak: ismmo
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın