https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Engelliler miras kalan ÖTV muafiyetli araçtan sonra ikinci bir muafiyetli araç alabilir mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Engelliler miras kalan ÖTV muafiyetli araçtan sonra ikinci bir muafiyetli araç alabilir mi?

Engelliler miras kalan ÖTV muafiyetli araçtan sonra ikinci bir muafiyetli araç alabilir mi?

TC
Gelir Yönetimi Başkanı
Edinburg Vergi Departmanı
(Mükellef Hizmetleri Grup Yönetimi)

sayı

:

60938891-135-29

11.14.2016

Tema

:

Durumu ile ilgili olarak, %90’ın üzerinde engel puanına sahip olan kişi, miras kalan ÖTV muafiyetli araçtan sonra, maluliyet muafiyeti kapsamında ikinci bir araç edinebilmektedir.

Faiziyle tescil edilen ilam başvuru formu ve ekleri incelendikten sonra babanızın ilk olarak 6444 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında edindiği plakalı araç tespit edilmiştir. Miras kalan, %100 maluliyet derecesine sahip olduğunuz ve miras yoluyla size geçen (1/4 pay) bu derece maluliyete sahip ÖTV hariç ikinci bir arabanın yanına ikinci bir araba almak istiyorsunuz, bu yüzden almak istiyorsunuz. 4760 numaralı ikinci bir araç. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun özürlüler ve engellilerle ilgili muafiyet hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağınız konusunda Başkanlığımıza görüş sorulduğu anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile kanuna ekli (2) sayılı Listede yer alan ve tescile tabi eşyanın;

a) 87.03 (1.600 cc üzeri motor hacmi hariç), 87.04 (2.800 cc üzeri motor hacmi hariç) ve 87.11 GTİ.P. Engelliler ve %90 ve üzeri engel derecesine sahip engelliler tarafından,

b) 87.03 GTİ.P. Hayır, taşıma kapasitesi yük sınırının %50’sinden az olanlar ile sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri bulunanlar, araçları kendileri kullanamayacak kadar engeli bulunanlar ve tekerlekli sandalye kullanması gerekenler Sürekli veya sedyeli, Engelli Sağlık Kurulu raporu ile ilgili mevzuat çerçevesinde alınmış ve engellilik derecesi %90 ve üzerinde olan ve binmeye ve seyahat etmeye uygun tekerlekli sandalyeye veya sedyeye sahip olan engelliler,

c) 87.03 (1.600 cc’yi geçen motor hacmi hariç), 87.04 (2.800 cc’yi geçen motor hacmi hariç) ve 87.11 GTİ.P. Engelliler ve kişisel kullanım için engellerine uygun özel hareket araçlarına sahip engelli kişiler tarafından.

İlk iktisap beş yılda bir olmak üzere özel tüketim vergisinden istisna tutulmakta olup, söz konusu yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin açıklamalara 2 No’lu Listenin Genel Beyanlar Bölümü’nde (II/C/1) yer verilmiştir.

Öte yandan, anılan Kanunun (15/2-a) maddesinde, (2) numaralı listede tescil ve tescile tabi eşyanın zilyetliğinde, ilk zilyetliğinden muaf olanlar hariç, muafiyetten yararlanacak olanlar, adları tescil ve tescil ettirilenler İlk iktisaba ilişkin kurala göre, o tarihteki ÖTV, kayıt ve kayıt tarihindeki oran üzerinden; Ancak, Kanunun (7/2) maddesi çerçevesinde, kayıt muafiyetinden yararlananların ve bu muafiyetten yararlanarak elde ettikleri tescilli eşyanın 5 yıldan fazla kalması halinde bu hükmün uygulanmayacağı düzenlenmiştir. yıllardan kurtulur ve bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin açıklamalar vergidir. Öz tüketim (II) Uygulamaya ilişkin genel tablo (IV/G) bölümünde yer alan numaralı liste.

Genel Açıklama bölümünde (4/g/2), “…

Taşıtın miras paylarının tek mirasçıya intikal etmesi ve bu mirasçının Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı alt bendinin uygulanmasında aranan şartları ve nitelikleri taşıması halinde, ÖTV aranmaz. terekenin birden fazla mülkiyet ve/veya haktan oluşup oluşmadığına bakılmaksızın bu devrin Bu durumda özürlü veya malul kişi, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (2) bendi ve (2) nci maddesinin (a) bendi kapsamında engelli veya özürlü olması nedeniyle ÖTV’siz araç edinmezse Kanunun 15 inci veya iktisap tarihinden itibaren beş yıllık bir süre için ve tabii ki sürenin geçmiş olması gerekir.

Miras kapsamında kendisine araba veya araç hissesi bırakan özürlü veya özürlüler Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin uygulanmasından (II) numaralı bölümde yer alan açıklamalar çerçevesinde yararlanırlar. / C / 1) ifadesi.Açıklamalar dahildir.

Buna göre, babanızın vefatı üzerine, kanunun (7/2) maddesi kapsamında babanızın ilk kez edindiği otomobil, öngörülen şartları taşımanız kaydıyla, kardeşleriniz olarak sizin adınıza tescil edilmiştir. Anılan kanunun (7/2) maddesinde yer alan ve genel ifade ile istisna uygulamasından yararlanmanıza engel değildir.

Ancak, söz konusu araç üzerindeki intikal payları diğer mirasçılar tarafından lehinize temlik edilmişse ve bu devir, engelliliğiniz ve malullüğünüz nedeniyle ÖTV’siz gerçekleşmişse, bu durumda Kanun’un (7/2) maddesi beşe kadar kullanılamaz. devir tarihinden itibaren bir yıllık süre geçmiştir.


Kaynak: GİB Özel
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın