https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Ege Üniversitesi Bilim Üniversitesi – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 27.8.2020 Resmi Gazete’de yayımlandı - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Ege Üniversitesi Bilim Üniversitesi – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 27.8.2020 Resmi Gazete’de yayımlandı

Ege Üniversitesi Bilim Üniversitesi – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 27.8.2020 Resmi Gazete’de yayımlandı

İge Üniversitesi’nden:

İge Bilim Üniversitesi – Teknoloji Uygulama Düzenleme ve Araştırma Merkezi

birinci bölüm

Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

Amaç

Madde 1 – (1) bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Bilim – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaç ve faaliyet alanlarına, üst yönetim organlarına, üst yönetim organlarının görevleri ile işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

İhtisas

Makale 2 – (1) bu yönetmelik; Ege Üniversitesi Bilim – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, görevleri ve çalışma usullerine ilişkin hükümleri kapsar.

kırmak

Madde 3 – (1) Bu sistem, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

tanımlar

Madde 4 – (1) Bu sistemde;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İge Üniversitesi – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürü.

ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ege Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

araç.

Bölüm iki

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

merkezin amacı

Madde 5 – (1) merkezin amacı; Merkezi bir çerçevede düzenleyerek rekabetçi, yaratıcı ve verimli bir araştırma ortamı yaratarak, üniversitenin pozitif ve sosyal temel ve uygulamalı bilimler alanındaki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin nitelik ve niceliğini artırmaktır. organize.

Merkezin faaliyet alanları

Madde 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma uygulama merkezleri ve diğer ilgili birimler arasındaki ilişkileri organize etmek, organik bağları güçlendirmek ve birimler arası kullanım için araştırma geliştirme olanaklarını koordine etmek.

b) Temel ve uygulamalı pozitif ve sosyal bilimlerin gelişimine katkıda bulunmak ve sanayi ile ilgili temel bilim problemlerinin çözümüne yönelik araştırmalar yapmak ve gelecekte karşılaşılabilecek temel ve uygulamalı araştırma problemlerine çözüm aramak. imar planları ile belirlenen alanlar

c) Araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını sanayiye duyurmak, gerektiğinde uygulama planları geliştirmek, yeni bir malzeme, ürün veya prosesin üretim aşamasına girmesi için gerekli ekipman, sistem ve özellikleri belirlemek, pilot tesisler

ç) Üretim ve işletmede karşılaşılan teknolojik güçlükler konusunda tavsiyelerde bulunabilecek, proses, malzeme ve ürünlerdeki kusur nedenlerinin giderilmesine yardımcı olacak, malzeme ve ürünlerin özelliklerini ve kontrollerini, programlama çalışmalarını ve bilgi işlemeyi sağlayacak akademisyen ve araştırmacıların koordinasyonu.

d) Üniversitedeki ilgili akademik birimlerle işbirliği içinde kurs, seminer, seminer, konferans ve konferans gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışında ilgili kamu ve özel kurum ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak, ileri teknoloji projeleri için bilgi alışverişinde bulunmak ve mali kaynak araştırmak.

f) Araştırmacıların önündeki bürokratik engelleri olabildiğince ortadan kaldırarak araştırmanın heyecanını ve hızını artırmak.

g) Üniversitenin ihtiyaç duyduğu nitelikli kadroların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesini sağlamak.

ğ) Üniversitede temel ve uygulamalı pozitif ve sosyal bilimler alanında tanınmış araştırmacıların atanmasını sağlamak.

H- Kuruluş amacı ile Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

üçüncü bölüm

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin idari organları

Madde 7 – (1) Merkezin idari organları şunlardır:

Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

Madde 8 – (1) Müdür, tercihen uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleri ve araştırma takdiri olan öğretim üyesi olarak üç yıl süre ile görev yapmak üzere Üniversite Rektörü tarafından atanır. Görev süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Üniversite Rektörüne karşı sorumludur.

(2) Müdürün yokluğunda müdür yardımcılarından biri görevlendirilir. Altı ayı aşan üniversite dışı görevlendirmelerde müdürün görevi sona erer ve aynı usulle yeni müdür atanır.

müdür görevleri

Madde 9- (1) Bir yöneticinin görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyetleri yönetmek, izlemek, denetlemek ve bu doğrultuda gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

b- Yönetim kurulu başkanlığı kararlarını uygulamak.

c) Merkezin araştırma ve geliştirme birimlerinde araç/gereçlerin verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak için her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

ç) Merkezin önceki yıllara göre yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve yönetim kurulunun görüşü alınmak üzere rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlamak ve yönetim kurulunun görüşünü alarak zamanında üniversite yönetimine sunmak.

e) Merkezin mali kaynaklarının geliştirilmesi ve en uygun şekilde kullanılması için girişimlerde bulunmak.

f) Danışma Kurulu tarafından kabul edilen görüş ve önerilerden hangilerinin hayata geçirildiği ve bunlardan ne gibi faydalar sağlandığı konusunda Danışma Kurulunun ilk toplantısında rapor sunmak.

g) Üniversite Rektörü tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

müdür yardımcıları

Madde 10- (1) Üç müdür yardımcısı, rektörün önerisi üzerine öğretim üyeleri arasından rektör tarafından atanır. Bir yöneticinin görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdür Yardımcılarının Görevleri

Madde 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezdeki birimlerin amaçlarına uygun olarak iş ve işleyişinde müdüre yardımcı olmak, gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

b) Yöneticiye karşı sorumlu olarak, yöneticinin tüm görev ve sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olmak.

c) Gerektiğinde müdüre vekalet etmek.

Yönetim Kurulu

Madde 12 – (1) Yönetim Kurulu, doğal üye olan müdür ve müdür yardımcıları dahil dokuz öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulunun diğer beş üyesi, araştırma alanında uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleri ile tanınan öğretim üyeleri arasından Üniversitenin dengeli temsiline dikkat edilerek Üniversite Rektörü tarafından üç yıl süre ile atanır. Üniversitenin akademik birimleri. Süresi dolan üyeler yeniden işe alınabilir. Süresi dolmadan üyelikleri iptal edilen veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin üyelikleri yenilenir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

yönetim kurulu görevleri

Madde 13 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini yönetmelik ve amaca uygun olarak planlamak, çalışma sistemini, merkezde çalışacak teknik elemanların niteliklerini belirlemek, merkezin yönetim ve işleyişine ilişkin kararlar almak . merkez.

B- Gerekli taslak yönergeleri hazırlayarak Senato onayına sunmak.

c) Merkez müdürlüğünce hazırlanan program ve bütçe önerilerini rapor haline getirmek ve üniversite rektörüne sunmak.

ç) Mali ve idari konularda yöneticiye yardımcı olacak kararlar almak.

d) Müdür tarafından sunulan herhangi bir dava hakkında karar vermek.

e) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak.

F) Merkezin bir önceki yılda yürüttüğü faaliyetleri içeren yıllık faaliyet raporunu onaylayarak rektörlüğe sunmak.

g) Merkezin gelecek yıl yürüteceği çalışmalara ilişkin olarak müdür tarafından sunulan çalışma programını onaylayarak rektörlüğe sunmak.

ğ) Merkezin personelini ve özel ihtiyaçlarını üniversite rektörüne tanıtmak.

Danışma Kurulu

Madde 14 – (1) Danışma kurulu, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarda doğrudan yer alan, bilgi ve birikimlerinden yararlanabilecek, yönetim kurulunun önerisi üzerine üniversite içinden ve dışından üniversite tarafından atanan kişilerden oluşur. başkan. Üç yıllık bir süre için en az on beş, en çok otuz üyeden oluşur. Bu kurula müdür, yönetim kurulu yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri de katılır. Ayrıca, gerekli hallerde Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile en fazla beş kişi daha görüş ve kanaatlerini almak üzere toplantıya çağrılabilir.

(2) Danışma Kurulu, seçilecek Üniversitenin Rektörü veya Rektör Yardımcısının başkanlığında yılda en az bir defa toplanır. Danışma kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

danışma kurulunun görevleri

Madde 15 (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin Ege Üniversitesi’nin bilimsel ve teknolojik potansiyelini artırmadaki işlevlerine ilişkin her türlü önerilerde bulunmak, alınacak önlemler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının kurulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Üniversite dışı mali kaynakların değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunmak.

ç) Alanında uzman kişilerin görüş ve fikirlerini alma olanağı sağlar.

(2) Danışma kurulu üyeleri, merkezin amaç ve görevleri kapsamına giren kişisel görüşlerini yönetim kurulu toplantısı dışında yazılı veya sözlü olarak müdüre iletebilirler.

dördüncü bölüm

Çeşitli ve Son Hükümler

personel ihtiyaçları

Madde 16 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personelinin ihtiyaçları, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Üniversite Rektörü tarafından atanan personel tarafından karşılanır.

demirbaşlar ve ekipman

Madde 17 (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve uygulamalar kapsamında satın alınan her türlü araç, gereç ve demirbaşlar merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama memuru

Madde 18 (1) Merkezin harcama yetkisi rektördür.

Listede metin olmayan durumlar

Madde 19 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

iptal edilen düzenleme

Madde 20 (1) 24/10/1994 tarihli ve 22091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Egy Üniversitesi Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

güç

Madde 21 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

yönetici

Madde 22 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın