https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Bir limited şirket için ana sözleşme örneği – Özgün Fikirler

Bir limited şirket için ana sözleşme örneği

hayır: MERSİS şirket esas sözleşmesi mersis.gtb.gov.tr İTO Randevu Sistemi üzerinden hazırlandıktan sonra, İTO’dan randevu alınarak Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkilisi huzurunda kurucular tarafından şahsen veya vekaleten imzalanmalıdır (imzalı vekâletnamenin aslı zorunludur). Randevu Sistemi.

(Aşağıdaki örnek sözleşme bilgilendirme amaçlı olup MERSİS üzerinden sözleşme hazırlanması gerekmektedir)


Limited şirket sözleşmesi

1- kurum:

Şirket en az bir gerçek veya tüzel kişi ortak ile kurulabilir,

Yabancı ortaklar, kurumsal işletmelerde Türk vatandaşları ile eşit haklara sahiptir,

Yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de ikamet etmeleri zorunlu olmayıp, vergi kimlik numarası almaları zorunludur.

Özel kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kurucuların en az bir gerçek veya tüzel kişi olması ve ortak sayısının elliyi geçmemesi şarttır. Tüzel kişiliğin kurucu ortaklarının adresleri, merkezleri ve ticaret sicil numaraları yazılmalıdır. Madde 573/1, 574/1

2- Şirket adresi:

Şirketin adresi ………………………….. Limited Şirketi’dir.

(Ticari konulardan en az biri Türkçe yazılmalı ve ticaret unvanında yer almalıdır. 43. madde ve 14.02.2014 tarihli adres bildirimi)

3- Amaç ve tema:

Yürürlükteki kanunlar ve ikincil mevzuat tarafından yasaklanmayan tüm işler (faaliyetler) yapılabilir veya sözleşmede yazılabilir.

Özel düzenlemeye tabi şirketlerin münhasıran kendi faaliyetlerinde bulunmaları,

Sigorta acenteliği, yapı denetimi ve güvenlik faaliyetlerini yürütecek firmaların faaliyet alanları kendi faaliyetleri olmalıdır. (Madde 576, 573/3).

4- Şirketin merkezi:

Şirketin merkezi …………………………. Onun adresi ……………………………. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Resmi Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve beyan edilen adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, bu durum yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için fesih sebebi sayılır. olarak yazmanız önerilir.

MRCIS’e girerken DASK Kilit Adres Kayıt Sistemi numarasında bulunan forma adres bilgileri girilebilir.

5-Zaman:

Şirketin süresi kuruluş tarihinden itibaren belirli bir süre ile sınırlandırılabileceği gibi süresiz olarak da şirketleşebilir. (Madde 587)

6- Sermayenin türü ve hisse senetleri:

Şirketin sermayesi onbin Türk Lirasından az olamaz.

Esas sermaye değerleri yirmibeş TL veya katları olarak belirtilmelidir.

Şirketin sermayesi yazılırken, payın değeri, içerdiği pay sayısı ve toplam sermayesi yazılmalıdır.

Sermayenin tüm itibari değerleri şirketin tescilini takip eder. yirmi dört ay ödeme yapabilir

7099 sayılı Kanun ile daha önceki düzenlemelere göre Banka’ya sağlanan sermayenin ¼’ünün limited şirketlerde ödenmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

(Madde 580, 583)

7- Şirket yönetimi:

bir şirket Genel kurul tarafından seçilen bir veya birden fazla müdür tarafından yönetilir ve ortaklardan en az birinin müdür olarak seçilmesi zorunludur.

Birden fazla üyenin bulunması halinde, üyelerden birinin yönetim kurulu başkanı seçilmesi zorunludur.

8- Temsil:

Ortaklardan en az birinin yönetim kurulu üyesi olması ve şirketi her konuda temsile yetkili olması,

Esas sözleşmede yer alan hükümle, müdürlerin yetkilerinin bir kısmı iç yönerge ile diğer müdür veya memurlara bırakılabilir, ancak bu şirket kurulduktan sonra yapılabilir, (Böl. 623).

9- Genel Kurul:

Anonim şirket genel kurulunda yapılacak işlemler limited şirketler için de geçerlidir.

10- İlan:

Şirket Duyuruları …………………………………………………………. Yapmak.

(Şirketin nasıl ve ne zaman ilan edileceği açıkça belirtilir. Genel kurul toplantılarının toplantı gününden en az on gün önce ilan edilmesi zorunludur. Genel kurulun toplantıya davetine ilişkin ilanların tebliğ yükümlülüğü ortakların Türkiye Ticaret Sicili Resmi Gazetesi’nde ve Fatih A internet sitesinde bilinen adreslerine iadeli taahhütlü mektupla yapılması zorunludur (md. 617/2, 617/3)

11- Hesap dönemi:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlar ve Aralık ayının otuz birinci gününde sona erer. Ancak birinci hesap yılı şirketin kuruluş tarihinden itibaren başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Faaliyetleri nedeniyle özel hesap dönemine geçen şirketler, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan gerekli izinleri aldıktan sonra, Esas Sözleşme’nin bu maddesinde yer alan tarihler Genel Kurul tarafından değiştirilebilir.

12- Kârın tespiti ve dağıtımı:

Şirketin net dönem kârı, her türlü giderler düşüldükten sonra kalan tutardır. Net dönem karının %5’i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır; Kalan miktar Genel Kurul kararı ile pay sahiplerine kar olarak dağıtılır. Temettü, esas sermayenin nominal değerine, yerine getirilen ilave ödeme yükümlülüğü tutarının eklenmesi suretiyle oluşacak toplam tutarla orantılı olarak hesaplanır.

(Platformda farklı kâr dağıtım hesaplama yöntemi seçilebilir.

Madde 608/2)

13- Yedek akçeler

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam edilir.

Dönem karından genel kanuni yedek akçeler ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken meblağ ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılamaz.

Kanunla, yıllık kârın %5’ini ve ödenmiş sermayenin %20’sini geçebilecek miktarda yedek akçe ayrılmasına karar verildi.

Platform ile diğer rezervlerin tahsis edilmesi beklenebilir ve tahsis amacıyla bunların harcanma şekli ve koşulları belirlenebilir. Madde 521

14- Yasal Hükümler:

Bu Statüde yer almayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucunun adı ve soyadı İmza


Kaynak: ismmo
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın