https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Bir kişi birden fazla işyerinde SSK alabilir mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Bir kişi birden fazla işyerinde SSK alabilir mi?

Bir kişi birden fazla işyerinde SSK alabilir mi?

Kişi 4/sigorta kapsamında bir ay içerisinde farklı işyerlerinde çalışıp sigortalı gün primini ödeyebilir mi?

Bir kişi birden fazla işyerinde SSK alabilir.

TC

Gelir Yönetimi Başkanı

Ankara Vergi Dairesi

(Gelir Vergisi Grubu Gelir Kanunları Müdürlüğü)

Numara: 125-38418978[5746-2019/4-İ]19396 H.

Tarih: 18.01.2021

Konu: 5746 sayılı Kanun kapsamında birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin vergilendirilmesi

Referans: 01/11/2019 tarihli belge talep formu.

Faiz için tescil edilen ilam başvuru formunda A… A.Ş. Nisan 2018 tarihine kadar 4691 Sayılı Kanun gereği K… A.Ş. T…A.Ş.’de çalıştığınızı belirtmek. 5746 Sayılı Kanun kapsamında;

– maaş gelirinizi beyan etme yükümlülüğünüz olup olmadığı,

2018 Nisan ayına kadar kazandığınız maaş gelirleriniz muaftır ancak Mayıs ayından itibaren %15 gelir vergisi dilimine giriyor ve gelirinizi bu orana tabi tutmanın doğru olup olmadığı,

Bu konularda Başkanlığımızdan görüş alınmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu; 61. maddede “Ücret, para ile sağlanan menfaatler ile işçilere, işverene ve belirli bir iş yerine göre para ile temsil edilebilecek hizmetleri karşılığında sağlanan menfaatlerdir.

ödenek, tazminat, nakit tazminat (mali sorumluluk tazminatı), tahsis, zam, avans, katkı payı, huzur hakkı, ikramiye, bahşiş, gider ödeneği veya diğer isimler veya ortaklık ilişkisi değildir. Doğalarını değiştirmezler. ” Ve

62 nci maddesinde, “İşveren, hizmet meslek mensubu çalıştıran ve onları emir ve talimatları doğrultusunda çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir. 61 inci maddenin 1 ila 6 ncı fıkralarında yazılı ödemeleri yapanlar, görevlerinin ifası bakımından işveren sayılır.” Bu kanunda öngörülen.”,

83. maddede; Aksi öngörülmedikçe, gelir vergisi, vergi mükellefi veya vergi memurunun beyanı esas alınarak tarh olunur. ,

85 inci maddede, “Mükellefler, II nci maddede belirtilen yazılı kaynaklardan elde ettikleri kazanç ve iratları, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bir takvim yılı boyunca yıllık olarak beyan ederler. Bu Kanuna göre, yıllık beyannamede beyan edilen… …”,

86. maddede; Aşağıdaki gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

1- Tam sorumluluk.

A- Ayni şekilde vergiye tabi olmayan zirai kazançlar, bu Kanunun 75 inci maddesinin (15) ve (16) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve getirilerin istisna sınırları içinde kalan kısmı,

(7194 sayılı Kanun ile yapılan düzeltme öncesi durum) b) Bireysel işverenden alınan ücretler ve stopaj ((diğer ücret gelirlerini beyan etme zorunluluğu olmayan sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı) bir işverenden daha fazla ücret alan, 103 üncü maddede yazılı tarifeden elde ettiği ikinci gelir (vergileri dahil vergilendirilebilir gelir vergisi matrahındaki tutarı aşmayan mükelleflerin tamamı stopaj yoluyla),

…. “,

Hükümler dahildir.

Bu hükümlere göre, istisna kapsamındaki ücret gelirleri ile stopaj yoluyla vergilendirmeye tabi tek işverenden elde edilen ücret gelirleri, tutarı ne olursa olsun yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilmez. Birden fazla işverenden ücret tahsil edildiği hallerde, bir sonraki işverenden alınan ücret geliri, ilgili yılda tarifenin ikinci dilimindeki tutarı aşarsa, bunun ücretler dahil yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekir. İlk işverenden elde edilen gelir.

İşveren değişikliğine ilişkin olarak, Gelir Vergisi Genel Tablosu’nun 160 seri numaralı bölümünde “…buna göre, bir hizmet elemanına birden fazla işveren tarafından ödeme yapılması halinde, her işveren tarafından ödenen ücretler ayrı ayrı vergiye tabidir. • Bu nedenle, her işveren tarafından ödenen ücretler Vergi tarifesi, o işveren veya diğer işverenler tarafından ödenen ücretlere bakılmaksızın, her işveren tarafından ödenen ücretlere ayrı ayrı uygulanır.

103. madde, gelir vergisine tabi gelirlere uygulanan vergi tarifesini kapsar. Yıl içinde işveren değişikliğinde yeni işveren tarafından yapılan ücret ödemeleri, önceki işverende yapılan ücret ödemeleri ile ilişkilendirilmeksizin vergilendirilir.

Gelirlerin tahsili ve beyanı ile ilgili olarak 16 Sayılı Gelir Vergisi Genelgesinde detaylı açıklamalara yer verilmiştir.

Öte yandan 4691 sayılı Teknolojik Gelişme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bölgede çalışmak; Bu ücretlere ilişkin araştırma, geliştirme, tasarım ve destek bedelleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaftır.

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un İndirim, Muafiyet, Destekleme ve Teşviklerin Unsurları başlıklı 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında “Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Devlet memurları hariç, teknoloji işletmelerinde merkezleri, araştırma ve geliştirme merkezleri, kanunla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşları veya teknoloji geliştirme proje anlaşmaları kapsamında uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen veya araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek üzere uluslararası kuruluşlardan veya kamu kurum ve kuruluşlarından fon veya kredi kullanan fonlar veya TÜBİTAK tarafından yürütülen araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinde, araştırma kuruluşlarının teknik sermaye desteğinden yararlanılarak, yarışma öncesi kurumlarda ve işbirliği projelerinde çalışan geliştirme ve destek personeli, yukarıdakilerle desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personeli -Bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlara; temel bilimler alanlarından birinde doktora ve yüksek lisans derecesine sahip olanlara bu çalışmalar için yüzde doksanbeş, bir yüksek lisans diploması Temel bilim alanlarından birinde lisans derecesi, diğerlerinde yüzde seksen oranında gelir vergisinden muaftır.” Yargı dahildir.

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 75 inci maddesinde “31/12/2023 tarihine kadar, 2/28/2008 tarihli ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen araştırma ve geliştirme tasarım ve destek personeli ve 5746 sayılı Kanun kapsamındaki temel bilim dallarından en az birinde doktora ve yüksek lisans yapmış olanlara yüzde 95 oranında, karşılığında aldıkları ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulanarak hesaplanan gelir vergisi, 90 temel bilimlerden birinde yüksek lisans ve lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 80’i, diğerleri için yüzde 80’i beyanname üzerinden ödenecek vergi düşülmek suretiyle iptal edilir. bu maddeye aykırıdır, uygulanmaz hükmü yer alır.

Bu hüküm ve yorumlara bağlı olarak, aynı takvim yılında birden fazla işverenden elde ettiğiniz ücret geliriniz ile ilgili olarak;

– 4961 Sayılı Kanun kapsamında A… A.Ş. İstisnaya tabi olan yıllık beyanname için ise bu ücret gelirleri birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin beyan edilip edilmeyeceği hesabında dikkate alınmayacaktır. Ancak A…A.Ş. Tarafınızca yapılan ücret ödemelerine ilişkin bazı ödeme kalemlerine herhangi bir muafiyet uygulanmadığı ve bu ödemeler üzerinden gelir vergisi kesildiği görülmüş olup, muafiyet kapsamına girmeyen bu ödemeler elbette dikkate alınacaktır. bildirimde bulunup bulunmayacağını belirlerken.

– 5746 Sayılı Kanun kapsamında T … A.Ş.’den aldığınız ücret gelirleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılır. Gelir vergisi asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanır. Daha sonra işveren tarafından verilen stopaj beyannamesi üzerinden ödenmesi gereken vergi düşülerek bu vergi ortadan kalkar ve işveren sağlanan teşvikten yararlanır. Buna göre, 5746 sayılı Kanun kapsamındaki maaş gelirleriniz stopaja tabi tutularak vergilendirildiği için, beyanname verilmesinde o istihdam için stopaja tabi maaş gelirleriniz dikkate alınacaktır.

– Elbette kesintiye tabi geliriniz K… A.Ş.’de çalıştığınız için alınır.

Öte yandan, 193 sayılı Kanun’un 86/1-B maddesine göre, birinci işvereninizden aldığınız (ücret geliri serbestçe belirlenen) aylık geliriniz hariç, ikinci ve üçüncü işvereninizden aldığınız maaş gelirinizin toplamıdır. ilk işvereniniz tarafından); İlgili yılda tarifenin ikinci dilimindeki tutarı aşarsanız, muaf ücret gelirleri hariç, ilk işvereninizden aldığınız ücret gelirleri dahil yıllık gelir vergisi beyannamenizde beyan edilmelidir.


Kaynak: ismmmo, GİB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın