https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Basit prosedürlere tabi şirketler KDV faturası kesebilir mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Basit prosedürlere tabi şirketler KDV faturası kesebilir mi?

Basit prosedürlere tabi şirketler KDV faturası kesebilir mi?

Bir vergi mükellefinden basit bir şekilde ticari yük aracı satın aldınız. 240.000,00 TL fatura kesti. Katma değer vergisi olmadan. KDV düşüp kullanabilir miyim?

Basit usul vergi mükellefleri KDV mükellefi değildir. KDV, iç yüzdeden ayrılmamıştır.

Katma Değer Vergisi Kanunu

Sosyal, askeri ve diğer amaçlar için istisnalar

Madde 17

4. Diğer istisnalar:

A) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf tacirler ve vergiye tabi mükellefler tarafından basit bir şekilde yapılan teslim ve hizmetler,[10]

b) Gelir Vergisi Kanununa göre fiilen vergiye tabi olmayan çiftçiler ile aynı Kanunun 66 ncı maddesine göre vergiden muaf olan serbest meslek sahipleri tarafından yapılan teslim ve hizmetler,[11]

c) Adi ortaklıkların, Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen şartlar ile aynı maddenin birinci fıkrasının ikinci fıkrasında belirtilen şartlar dahilinde sermaye şirketine dönüştürülmesi ile bu Kanuna göre yapılacak dönüştürme ve bölünme işlemleri. (bu kapsamda katma değer vergisinden muaf tutulan vergiler için) Kanunun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. Faaliyetten ayrılan, taksim eden veya tasfiye eden mükelleflerin yüklediği mahsup edilemeyen vergiler, dönüşümden sonra faaliyete geçen, devredilen veya bölünen işletmelerin malvarlığına el koyan mükellefler tarafından mükerrer kesintilere yol açmayacak şekilde işlem sonunda mahsup edilir. ve bölme.),[12]

ç) Uluslararası dolaşım anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan dolaşım hizmetleri ve bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması,[13]

d) İktisadi müesseseler kapsamına girmeyen gayrimenkullerin kiralanması, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirtilen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi ve kurumlarca yapılması zorunlu olan Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen taşınmazların kiraya verilmesi ve Bakanlığa bağlı hastane, muayenehane, dispanser ve sanatoryum gibi kuruluşlar ile sağlık ve kira hakları,[14]

e) Banka ve sigorta işlemleri vergisi kapsamındaki işlemler, sigorta brokerlerinin sigorta şirketlerinin sigorta işlemlerine ilişkin işlemleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (24) numaralı bendinde belirtilen kuruluşların kredi teminatı verme işlemleri,[15]

f) Darphane ve Pullarca yapılan teslim ve hizmetler,[16]

g) 12/6/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre külçe altın, gümüş külçe teslimi ve kıymetli taşların (elmas, pırlanta, safir, zümrüt, topaz, safir, zirkon, inci) alım satımı yapılmak üzere ithalatı Türkiye’de kurulu borsalarda ve borsaya ve borsaya üyeler arasında döviz, nakit, pul, değerli kağıt, hisse senedi, bono teslimi (elde edilen faiz geliri ile sınırlı olarak tahvil satın alınarak sağlanan finansman hizmetleri dahil), varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kiralar, sertifikaların teslimi, Türkiye’de borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları, metaller, plastikler, kauçuk, kauçuk, kağıt, cam hurdaları ve döküntüleri ve hurda giyim,[17]

h) Tarımsal su bağlantıları ve köyün tüzel kişilikleri tarafından köy sakinlerine ticari olmayan perakende içme suyu temini, kamu kuruluşları, tarım kooperatifleri ve çiftçi birlikleri tarafından arazi ıslahına ilişkin hizmetler.[18]

i) Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile ihracat amaçlı serbest bölgelere ve serbest bölgelerden eşya taşınması [19] [20]

i) Türkiye Varlık Fonu ve iştirak fonlarına mal ve hakların devri, bu varlık ve hakların Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi yönetimi tarafından idare tarafından teslimi ve verilen hizmetler,

30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü, bu bent kapsamı dışında kalan işlemler hakkında uygulanmaz.[21]

j) Yabancı ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin boru hatları ile taşınması hizmetleri.[22]

k) Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi şehirleri kurmak amacıyla kurulan iktisadi işletmelere arsa ve işyerlerini devretmek,[23]

l) Bankalardan, özel finans kuruluşlarından ve diğer mali kuruluşlardan alacakların varlık bazında tahsili amacıyla bu alacaklara teminat teşkil eden mal ve hakların (müzayede mahallinde satış dahil) teslimi ile aynı kanuna göre mali yapılandırma yapılması. 30.01.2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan yönetim şirketlerine, borç yapılandırmalarının çerçeve sözleşmeler çerçevesinde ödenmemesi nedeniyle bu borçlara teminat teşkil eden mal ve hakların (müzayede mahallinde satış dahil) teslimi,[24]

m) Bankacılık Kanununa göre. mal ve hakların bir tasarruf mevduatı sigorta fonuna teslimi ile bir tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından teslimi (müzayedede satış dahil), bu fon tarafından haczedilen alacakların tahsili, teminatını teşkil eden mal ve hakların teslimi (müzayedede satış dahil) ), kar hariç yönetim Ortaklığı hakları. Fon alacaklarının tahsili amacıyla denetlenen şirketlere ait malvarlığının devredilmesi (müzayedelerde yapılan satışlar dahil),

Bu hariç tutma, işlem fiyatından fona aktarılan tutar oranında uygulanır.[25]

n) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri.[26]

o) Gümrüklü antrepo ve geçici depolama alanlarının, gümrük hizmetlerinin verildiği depo alanlarında vergiden muaf işyerlerinin ve bu işyerlerine ait antrepo, antrepo gibi bağımsız birimlerin kiralanması,[27]

ö) Gümrük hizmetlerinin verildiği gümrük antrepoları, geçici depolama alanları ve depo alanlarında ithalat ve ihracat işlemlerine konu olan eşya ile transit sistem kapsamında işlem gören eşya için verilen antrepo, depolama ve terminal hizmetleri,[28]

p) Hazine tarafından yapılan taşınmazların ve kiraların devir teslimi, irtifak hakkı tesis edilmesi, yapı kullanma izin ve ilk izin işlemleri ile Toplu Konut Dairesi Başkanlığınca arsa ve arsa devir işlemleri,[29] Belediyeler ve özel bölge idarelerine ait taşınmazların satışı yoluyla gerçekleştirilen devir ve teslimler,[30]

r) Kurumların malvarlığında en az iki tam yıl süreyle bulunan katılma payları ve menkul kıymetlerin, taşınmaz payların ve iştiraklerin (müzayedelerde yapılan satışlar dahil) bankalara satışı, karşılığında finansal kiralama yoluyla yapılan devir ve teslimler, bankalara ve şirketlere olan borçlar Finansal kiralama ve finansman ile bunların garantörleri ve finansman şirketlerine olan borçlar ile bu taşınmaz ve bağlı payların finansal kiralama ve finansman şirketleri aracılığıyla devri ve teslimi.[31]

İstisna kapsamındaki varlık alım satımı yapan işletmelerin sahip oldukları gayrimenkul ve hisse senetlerinin bu amaçla devirleri muafiyet kapsamı dışındadır.

İstisna kapsamında teslim edilen ve teslim süresine kadar mahsup yoluyla tahsil edilemeyen varlıkların iktisabı sırasında katlanılan KDV, ilgili hesap döneminin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır. teslimat yapılır.

Bu fıkranın (u) bendi kapsamındaki varlık kiralama şirketlerine ve (r) bendi kapsamındaki finansal kiralama şirketlerine, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen taşınmaz payların ve iştiraklerin satışı için iki tam yıldan az olmamak üzere malvarlığını elde tutma süresi ). ) veren ve kiralayan kuruluş tarafından. Hesaplama yapılırken bu taşınmaz ve bağlı payların varlık kiralama şirketleri, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankalarının aktiflerinde bulunduğu süreler de dikkate alınır.[32]

s) Engellilerin eğitimi, mesleği ve günlük yaşamına özel olarak üretilmiş her türlü araç, gereç ve özel bilgisayar programları.[33]

ş) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı amacıyla teminat veya ipotek verilen konutun konut finansmanı kuruluşlarına, Toplu Konut Daire Başkanlığına, ipotek kuruluşlarına veya üçüncü kişilere devredilmesi ( müzayede sitesinde yapılan satışlar dahil) ve bu şekilde yapılan alımlar. Evin bir konut finansmanı kuruluşu, konut geliştirme departmanı veya ipotek finansmanı kuruluşu tarafından devredilmesi (açık artırma yerinde satış dahil).[34]

t) Lisanslı olarak düzenlenen ürünlere ilişkin faturaların 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci fıkrasının (d) bendi ile on üçüncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen işlemler hariç olmak üzere, Sayılı Tarım Ürünleri Kanununun antrepoları ve bunların ticaret borsaları aracılığıyla teslimi Ürün sertifikalarının alım satımına ilişkin Ticaret Bakanlığından izin alınması (Bu kapsamda 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanmaz. vergiden muaf işlemler.)[35]

u) Kira sertifikası ihraç etmek amacıyla ve sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla, ihraç eden kuruluşlar tarafından varlık kiralama şirketlerine her türlü varlık ve hakların devri ve bu varlık ve haklar, varlık kiralama şirketleri tarafından kiraya verilir ve devralan kuruluşa devredilir.

İstisna kapsamında, varlık kiralama şirketlerine devredilen varlık ve hakların iktisabında katlanılan ve devir dönemine kadar indirim yoluyla tahsil edilemeyen katma değer vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır. transferin yapıldığı hesap dönemi.[36]

c) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre kurulan Sigorta Tahkim Mahkemesince münhasıran uyuşmazlıkların çözümüne yönelik olarak verilen hizmetler.[37]

y) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında; Finansal kiralama şirketleri, katılımcı bankalar, kalkınma ve yatırım bankaları tarafından kiracıdan satın alınan ve kiralamaya konu varlığın mülkiyetinin kiracıya geçmesi şartıyla kiraya verilen her türlü taşınır ve taşınmazlara uygulanır. Sözleşme süresinin sonunda, kiraya konu olan taşınır ve taşınmazların kiraya verene satışı, kiraya verilmesi ve satıcıya devri.

İstisna kapsamında, finansal kiralama şirketlerine, katılımcı bankalara, kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen her türlü taşınır ve taşınmazın iktisabında katlanılan ve devir dönemine kadar indirim yoluyla geri alınamayan KDV tespitinde gider sayılır. devrin gerçekleştiği hesap dönemine ait gelir veya kurumlar vergisi matrahı .[38]

z) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/b maddesi kapsamındaki araştırma, geliştirme, yenilik ve yazılım faaliyetlerinden doğan patentli buluşlar veya onaylı faydalı model ile ilgili gayrimaddi hakları kiralamak, devretmek veya satmak (md. Bu kapsamda, Vergi Muafiyeti Bu Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri işlemlere uygulanmaz.)[39]


Kaynak: ismmmo, GİB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın