https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Bankanın protokol ile bankaya verdiği kredilere teminat teşkil eden gayrimenkulün devrinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi istisnası ve fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği. - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Bankanın protokol ile bankaya verdiği kredilere teminat teşkil eden gayrimenkulün devrinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi istisnası ve fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği.

Bankanın protokol ile bankaya verdiği kredilere teminat teşkil eden gayrimenkulün devrinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi istisnası ve fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği.

TC
Afyonkarahisar İli
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı

sayı

:

63611781-KVK.ÖZLG.206-30

08/22/2013

Tema

:

Bankanın protokol ile bankaya verdiği kredilere teminat teşkil eden gayrimenkulün devrinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi istisnası ve fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği.

Faiz kararı başvuru formunda şirketinizin aktifine kayıtlı arsa üzerine termal otel yaptırıldığı, bazı inşaatların 2011/Ağustos aylarında tamamlanarak müşteri kabulüne başladığı, prefabrike üniteler için yatırım tutarlarının 2011 yılında aktifleştirildiği, yatırımlar tam olarak tamamlanmamış ve ilgili belediyeden yapı kullanma izni alınamamıştır. , otel yatırımı için… TAO’dan kullanmış olduğunuz ancak firmanızın maddi sıkıntılardan dolayı zamanında ödeyemediği kredi borcunuz, banka ile imzaladığınız protokol gereği 19.06.2015 tarihine kadar uzatılmış olup, karşılığında 06/19/2012 tarihinde 13.500.000.000 TL bedelle bankaya olan borçlarınızın protokole göre 19.06.2015 tarihine kadar düzenli olarak ödenmesi durumunda bankanın söz konusu gayrimenkulü devredeceği bilinerek bankaya devredilmiştir. ve müştemilatı şirketinize ücretsiz olarak. Kurumlar vergisi ve Katma Değer Vergisi (KDV) açısından bilgi talep edilmektedir.

kurumlar vergisi açısından :

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 5. maddesinde;

(1) Aşağıdaki kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır.

……

e) En az iki tam yıl süreyle kurumların malvarlıklarına katılma payları ile taşınmazların satışından doğan kazançların %75’i ile kurucu belgeleri ile bunların sahip oldukları intifa ve imtiyaz haklarına ilişkin payların %75’i aynı süre.

Bu istisna, satış döneminde uygulanır ve istisnadan yararlanan satış karının bir kısmı, satışın yapıldığı yılı takip eden beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında saklanır. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı takip eden ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeli istisnası nedeniyle zamanında ödenmeyen vergiler düşülmüş sayılır.(Yürürlükteki 6111 Sayılı Kanun ile eklenen ebeveyn hükmü; 25.02.2011)(Bu oran, ihraç eden kuruluşlar tarafından varlık kiralama şirketlerine kira sertifikası ihraç edilmek üzere yapılan taşınmaz satışlarına ve varlık kiralama şirketlerinin bu taşınmazların ait oldukları işletmeye satışından elde edilen gelirlere uygulanır. taşınmazlar devir alınır ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl faaliyette bulunma şartı aranmaz.)

İstisna nedeniyle süresinde ödenmeyen vergiler, muaf tutulan kazançların beş yıl içinde başka bir hesaba aktarılan veya sermayeye eklenmesi dışında başka surette şirketten çekilen veya vergi mükellefi tarafından şirket merkezine tevdi edilen kısmına uygulanır. şirketler kaybedilmiş sayılır. Bu hüküm, işletmenin aynı süre içinde tasfiyesi halinde de uygulanır (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç).

f) Bankalara olan borçların takibi veya tasarruf mevduatının teminat altına alınması

Fonun borçlu olduğu kuruluşlar, garantörleri ve sorumlularının sahip olduğu taşınmaz fon, katılma payı, kurucu senedi, intifa senedi ve imtiyaz haklarına tekabül eden tüm kazançlar ile bu borçların bankalara veya bu borçların tasfiyesinde kullanılan bu fona ve bu şekilde bankalara söz konusu varlıkların satışından doğan kârın %75’i.

Yargı dahildir.

Bölüm 5.6’da belirtilen muafiyetlerin uygulanmasına ilişkin detaylı açıklamalar yer almaktadır. “5.7” ile bölümlerde yer almaktadır.

Bank TAO ile şirketiniz ve şirketiniz… Ltd. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Protokollerini inceledikten sonra Şti. söz konusu bankaya olan borçlarını teminat altına almak amacıyla bankaya devreder ve anılan şirket bu devir nedeniyle herhangi bir kazanç elde etmez, gayrimenkulün satın alma bedelinin tamamı ile işleme konu olan tüm faiz ve ferileri bankaya ödenir. 19.06.2015 tarihine kadar işbu protokole konu gayrimenkul ve ekleri, Protokol kapsamındaki yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi ve elektrik, su ve emlak giderlerinin eksiksiz yerine getirilmesi kaydıyla şirketinize devredilecektir. , ve şirketiniz taşınmazları bedelsiz olarak kullanacaktır.

Dürüst mülkiyet hakkının devri sözleşmesi, borçluya (sigortacıya) ait taşınır, teminat, hamiline yazılı senet veya taşınmazın, alacağın teminat altına alınması amacıyla alacaklıya (sigortacı) devredilmesidir, alacaklı bunu kullanır. mülkiyeti teminat kapsamını aşmayacak şekilde iade ederler ve alacağın ödenmesi üzerine mülkü geri getirmeyi taahhüt ettikleri bir sözleşmedir.

Bir kişiden (mütevelli – mütevelli) bir hakkı devreden kişi, bu hakkı kendisi ile devreden arasında kararlaştırılan amaca göre kullanmayı ve gerekirse bu hakkı devrettiği kişiye devretmeyi taahhüt eder ( mütevelli) veya üçüncü bir şahsa ve mütevelli bu taahhüde ilişkin hakkı Count aracılığıyla devreder. Bir ‘İnanç Sözleşmesi’ veya daha doğrusu ‘Müminlerin Yabancılaşması’ söz konusu olduğunda, taşınmazı bir İnanç Senedi ile satan kişi, alacağın, taşınmazın vekalet yoluyla iadesini talep etme hakkı ödünç alınan paranın iadesi; Aynı şekilde, iman akdi ile malı satın alan kimse de, borç ödenene kadar malı başkalarına satmamak, borç ödenince geri vermekle yükümlüdür.

Buna göre, taraflar, her ne kadar taşınmazın kayyumdan kayyuma dürüst temlik yoluyla devrine rağmen, kefalet oluşturmak veya böyle bir sözleşme ile yönetilmek amacıyla, aynı amaca yönelik olağan yasal işlemlerden daha güçlü bir hukuki durum yaratmaktadır. Söz konusu işlem, tapuda satış şeklinde kendini gösteren, ancak aslında teminat amaçlı inançla taşınmaz devri olarak değerlendirilmesi gereken bir işlemdir. Zira teminat amaçlı yapılan tapu devir sözleşmesi ile sigortacının borcunu ödeyememe ihtimaline karşı teminat olarak malın mülkiyeti karşı tarafa geçmektedir.

Bu hükümler ve yorumlar çerçevesinde ve şirketiniz ile … TAO Bankası arasında imzalanan protokol uyarınca, söz konusu malın teminat amaçlı olarak dürüst temlik esasına dayalı olarak devri kabul edilemez. satış işlemi

Öte yandan, emanet temliki benzersiz bir hukukî işlem olup, borcun yediemin tarafından ödenebilmesi ve malın kendisine iade edilebilmesi için malın yediemin malvarlığında olduğunun kabul edilmesi gerekir. Ancak, şirketinizin garanti amaçlı bu devrin koşullarını yerine getirmemesi durumunda, tahakkuk esasına göre satış işlemi, koşulların ihlali tarihinde gerçekleşmiş kabul edilecek ve satış işleminin gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilecektir. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e ve 5. /1-f maddelerinde düzenlenen istisnai hükümlere ilişkin şartlar sağlanmıştır.

Ayrıca şirketiniz ile ilişkili olduğunuz … Ltd. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Tabii ki, Şirketler Vergisi Kanunu’nun 13. Maddesi ile düzenlenen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü temettü hükümleri kapsamında ticari ve şirketler arası işlemlerin değerlendirilmesi gerekebilir.

KDV cinsinden:

Katma Değer Vergisi Kanunu

Madde 1/1’de Türkiye’de ticari, sınai, tarımsal ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir,

Madde 1/2’de teslim, bir malın maliki veya temsilcisi tarafından tasarruf hakkının alıcı veya temsilcisine devridir.

Yargılandı.

Buna göre, teminat amacıyla söz konusu taşınmazın mülkiyetinin devri satış işlemi olarak değerlendirilemez ve bu nedenle söz konusu işlem KDV’ye tabi değildir. Ancak, şirketinizin teminat amaçlı bu devir şartlarını yerine getirmemesi halinde, tahakkuk esasına göre satış işlemi şartların ihlali tarihinde gerçekleşmiş kabul edilecek ve satış işleminin gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilecektir. Vergi Kanunu’nun 17/4-R maddesinde düzenlenen istisna hükümlerine ilişkin şartların sağlanması Katma Değer.


Kaynak: GİB Özel
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın