https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Avukatlar, dava sonucunda tahsil edilen ücretler için makbuz vermeli midir? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Avukatlar, dava sonucunda tahsil edilen ücretler için makbuz vermeli midir?

Avukatlar, dava sonucunda tahsil edilen ücretler için makbuz vermeli midir?

Serbest meslek erbabı olan bir avukat, vekâlet ücreti davasını kazanarak parayı icra dairesine yatırdı. Vergi mükellefimiz parayı topladı. Elektronik serbest meslek makbuzumu düzenleyeceğiz; Karşı taraf bu mahkeme kararına itiraz etti. Belki bir veya iki yıl sonra dava çözülürse ve o kazanırsa parayı iade edeceğiz. Bu durumda e-smk makbuzunu şimdi kesip vergi ve KDV’yi ödesek temyizi kaybedersek prosedür nasıl olacak? Yoksa bu para hesabımızda olsa bile itirazın sonucunu mu bekleyeceğiz? Nasıl eğiteceğiz?

Para hesabınıza geçtiyse e-smm gönderilir.

Dava kaybedilirse, karşı tarafın müvekkiliniz olan avukatınıza vereceği makbuz gider kaydedilir.

TC

Gelir Yönetimi Başkanı

Antalya Vergi Dairesi

Vergi mükellefi hizmet paketini yönetin

sayı : 77058783-105[Mük.257.VUK.ÖZ.14.39]-188100 16.11.2017
Tema : Mahkeme kararı ile kazanan tarafın avukatına ödenen ücretler için kendi adına serbest meslek makbuzu verilecektir.

Faizli ilam başvuru formu incelendikten sonra vekâlet ücreti, gelir stopajı ve belge düzenine ilişkin KDV’ye ilişkin Kurumumuzca görüş talep edilir.

Gelir vergisi kanunu açısından

Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. maddesi Her türlü serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen kazançlar, serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen kazançlardır.Serbest meslek faaliyeti, sermaye yerine kişisel fazla mesai, bilimsel veya mesleki bilgi veya deneyime dayalı olarak ve adına ve hesabına ticari olmayan iş yapılmasıdır. iş sahibine tabi olmaksızın şahsi sorumluluğu altındaki kişi adına. Yargı dahildir.

Aynı kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Serbest meslek kazancı, bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti için toplanan para ile para ile ifade edilen diğer vasıtalarla sağlanan menfaatlerden, bu faaliyet nedeniyle yapılan giderler düşüldükten sonra kalan farktır.” Yargı dahildir.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve kuruluşları, ekonomik kamu kuruluşları, diğer kuruluşlar, ticari şirketler, ticari ortaklıklar, dernekler, müesseseler, iktisadi kuruluşlar ve müesseseler, kooperatifler ve yatırım fonu yöneticileri gelirlerini Real olarak beyan etmekle yükümlüdür. Maddede, yararlanıcıların gelir vergilerinden kesinti yapmakla yükümlü oldukları belirtilirken, zorunlu ticaret ve serbest meslek sahipleri, tarımsal kazançlarını tarımsal işletmenin bilanço veya hesabına göre belirleyen çiftçiler , bentlerde sayılan ödemeleri nakden veya mahsuben yapmak. Alt bölüm ile kendi serbest meslekleri nedeniyle bu işlevleri yerine getirenlerden avans tutarının %20’sinin kesilmesi istenmektedir.

Öte yandan aynı kanunun 96. maddesinde; Tevkifat, 94. madde kapsamındaki nakden veya hesaba yapılan ödemeler için geçerlidir. Bu maddede geçen “hesaptan ödeme” tabiri, hak sahiplerine olan borçlarda tevkifata tabi gelir ve kazançları ödeyenleri gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder.

Ücret dışındaki ödemelerde toptan vergi kesilir. Eğer tevkif edilecek vergi mükellefe ait ise, bu vergi fiilen ödenen tutar ile mükellefin tahsil ettiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır.

Yargı dahildir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164 ve 166. maddelerinde vekalet ücreti belirtilmiş olup, kaynak olarak iki ayrı vekalet ücretinden bahsedilmektedir: sözleşme gereği işverenden alınan vekalet ücreti ve çalışana yüklendi. Dava sonunda karşı taraf tarifeye göre karar verir.

Anılan kanunun 164 üncü maddesinin son fıkrasında. Dava sonunda karara ve gümrük tarifesine göre avukatlık ücreti karşı tarafa iade edilir. Bu ücret işverenin borçlarından dolayı ikame edilemez, mahsup edilemez ve mahsup edilemez. “,

168 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Avukatlık ücretinin hesaplanmasında, adli yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hükmün verildiği tarihteki tarife esas alınır.” ,

169. madde şöyle der: “Yargı mercilerince karşı taraftan tahsil edilecek vekalet ücreti, vekalet ücret tarifesinde yazılı olan miktarın üç katından az ve çok olamaz.

Yargı dahildir.

Dava sonunda karara ve tarifeye göre vekalet ücreti karşı tarafın/alacaklının vekiline ödenir;

  1. mahkeme veya icra veznedarınca düzenlenen dekontu imzalayarak nakit para,
  2. Diğer borçlunun mahkemesi veya icra dairesi tarafından belirlenen avukatlık ücretini elden (nakit) veya banka havalesi ile ödemek,
  3. Mahkeme veya icra dairesi davayı kazanan müvekkile dava masrafları dışında her türlü ödemeyi yapacak ve müvekkil ilgili borçludan aldığı avukatlık ücretini avukata ödeyecek,

Formlar toplanabilir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, mahkeme kararları ve icra takibi sonucunda verilen karara istinaden vekâlet tarifesi üzerinden karşı taraftan tahsil edilen vekâlet ücretinin ödenmesinde, harç bulunmaması ve ödemenin; Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinden birinci fıkrasında belirtilen kesintiden sorumlu kişi veya kurumlar. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasının 2-b bendi uyarınca gelir vergisi tevkifatı zorunludur.

KDV cinsinden

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu;

– 1 inci maddesinde Türkiye’de ticari, sınai, tarımsal ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV’ye tabidir; Ticari, sınai, tarımsal ve serbest meslek faaliyetlerinin devamlılığının, kapsamının ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre tespit edileceği,

– 8 inci maddede mal teslimi ve hizmet ifasında bu fiilleri gerçekleştirenlerin KDV mükellefi olduğu,

– 20 nci maddede, teslim ve hizmet işlemlerine esas olan, bu işlemlerin muadilini teşkil eden bedeldir; Değer terimi, para, mal ve diğer şekillerde verilen ve bu işlemler karşılığında herhangi bir biçimde alınan veya tahakkuk ettirilen para ile temsil edilebilen menfaatler, hizmetler ve değerlerin bütününü ifade eder. Malları teslim alanlar, onlara hizmet verenler veya onlar adına hareket edenler,

– 27/5 inci maddesinde serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenmiş bir tarife bulunması halinde hizmet bedelinin bu tarifede belirtilen ücretten az olamayacağı,

yasalaştı

Buna göre, serbest avukat tarafından verilen hizmetler karşılığında mahkemelerce belirlenen avukatlık ücreti üzerinden KDV hesaplanmalıdır.

Vergi prosedürleri açısından

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında “Bu Kanunda aksine bir hüküm olmadıkça, üçüncü kişilerle bu Kanuna göre tutulan ilişki ve işlemlere ilişkin kayıtların tasdik edilmesi zorunludur. ” Bu hüküm uyarınca vergi sistemimiz, mükelleflere mal teslimi, hizmet ifası ve diğer işlemler için sertifika verilmesini benimsemiştir. Buna göre, ilgili işlemlerin anılan Kanun’un 229 ve sonraki maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile ispatlanması gerekmektedir.

Aynı kanunun 236. maddesinde serbest çalışanların mesleki faaliyetleri ile ilgili her türlü tahsilatları için iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek ve bir nüshasını müvekkile vermekle yükümlü olduğu ve müvekkilin bu makbuzu talep etmek ve almakla yükümlü olduğu belirtilmektedir. .

Anılan madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, serbest meslek erbabının mesleki faaliyetleri ile ilgili mahkeme kararıyla ödenmesi gereken avukatlık ücreti de dahil olmak üzere her türlü tahsilat için serbest meslek makbuzu gerekmektedir. .

Bu kapsamda mahkeme kararında ödenmesine karar verilen avukatlık ücretlerini ilgili kurumlardan tahsil etmeniz durumunda söz konusu kurumlar adına bağımsız çalışma makbuzu düzenlemeniz gerekmektedir.

Öte yandan, konuyla ilgili yayınlanan 375 seri numaralı Vergi Usul Kanunu’nun kamuya duyurusunda, avukatlık ücretinin tespit edilmesinden sonra, avukatın borçlu adına serbest çalıştığına dair dekontun en az iki nüshası. Müvekkili adına dava açan alacaklının vekiline icra daireleri tarafından ödenir ve vekile ödeme yapılır, düzenlenip bir nüshası ödemeyi yapan memura verilir. .

Buna göre dava sonunda mahkeme kararı ile borçludan alınan ve borçlu tarafından ödenmesine karar verilen avukatlık ücretleri bir defaya mahsus olmak üzere borçlu adına serbest meslek makbuzlarının en az iki nüshasını düzenlemeniz gerekmektedir. İcra dairelerinde müvekkili adına dava açan alacaklının vekiline, icra dairesi tarafından size ödeme yapılır.

Öte yandan, davayı kazanan mükellef adına vekâlet ücreti borçludan tahsil edilip tarafınıza havale ediliyorsa, davayı kazanan mükellef adına müstakil işyeri makbuzu düzenlemeniz normaldir. genel hükümler.


Kaynak: Ismmmo, GİB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın