medyauzmani.com
7316 Sayılı Kanunla Bazı Sektörlere Verilen Prim Desteğinin Usul ve Esasları Belli Oldu – Özgün Fikirler

7316 Sayılı Kanunla Bazı Sektörlere Verilen Prim Desteğinin Usul ve Esasları Belli Oldu

TÜRMOB

Mevzuat Sirküleri 03.05.2021/99

1) 4447 sayılı Kanunun geçici 30’uncu maddesine göre işyerinin NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet gösteren özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde; 2021/Mart ayında 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilen sigortalıların 2021/Nisan ve Mayıs aylarına/dönemlerine ilişkin olmak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden (3.577,50 TL üzerinden) hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
2) 4447 sayılı Kanunun geçici 30’uncu maddesinde yer alan destekten yararlanan işverenler, bu destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaktır.
3) 4447 sayılı Kanunun geçici 30’uncu maddesi kapsamında prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

BAZI SEKTÖRLERE VERİLEN PRİM DESTEĞİNİN USUL VE ESALARI

22/04/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7’nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 30 uncu maddesinde bazı sektörlerde faaliyet gösteren işverenlere prim desteği verilmesi düzenlemesi yapılmıştır. Bazı sektörlerde verilen prim desteği, İşyerinin NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet gösteren özel sektör işverenlerine verilen bir destektir. Aşağıda bu destekten yararlanma şartları, miktarı ve diğer usul ve esasları açıklanmıştır.

1- Yararlanma Şartları:

a) İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,
b) Aşağıda belirtilen nace kodlarında faaliyet gösteren işyeri olması

c) Özel sektör işyerinin 2021/Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilen sigortalılarının bulunması gerekmektedir.

Bu destekten, kapsama giren işyerlerinde 2021/Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde işsizlik sigortası primi tahakkuk eden 1, 4, 5, 6, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 no.lu belge türlerinden bildirim yapılmış sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. 2021/Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 1, 4, 5, 6, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 no.lu belge türlerinden (0) gün ve (0) kazançlı veya (0) gün ve kazançlı olarak kayıtlı sigortalılardan dolayı da bu destekten yararlanılabilecektir.
Bu prim desteğinden yararlanılması sırasında, 2021/Mart ayına/dönemine ilişkin geriye yönelik olarak gerek kendiliğinden, gerekse mahkeme ilamına ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belgelere istinaden veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden 1, 4, 5, 6, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 no.lu belge türlerinden düzenlenen asıl/ek/iptal nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar, e-SGK sisteminden yapılan tanımlamada belirlenen destekten yararlanabilecek sigortalıları değiştirmeyecektir.

d) 4447 sayılı Kanunun geçici 30’uncu maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için 2021/Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin 07316 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan 1, 4, 5, 6, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içerisinde verilmiş olması gerekmektedir.
2 – 7 – 12 – 13 – 14 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 28 – 30 – 31 – 33 – 34 – 36 -37- 41 – 42 – 43 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 -50 – 51 – 56 – 57 – 90 – 91 – 92 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan muhtasar ve prim hizmet beyannameleri için 07316 kanun numarası seçilemeyecektir.

e) 07316 kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde verilmiş olan muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden dolayı tahakkuk eden sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması için, aynı aya ilişkin düzenlenmiş muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden dolayı tahakkuk etmiş olup, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ile işsizlik sigortası priminin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

f) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

2021/Nisan ve Mayıs aylarına/dönemlerine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin 07316 kanun numarası seçilmek suretiyle gönderilmesi sırasında, SGK veri tabanından ilgili işyerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı sorgulanacak ve yalnızca yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan işyerleri için 2021/Nisan ve Mayıs aylarında/dönemlerinde 07316 kanun numarasının seçilmesine izin verilecektir. Bununla birlikte, gerek on-line tahsilata geçilmeden önce meydana gelen hatalı kayıtlar dolayısıyla, gerekse TL’den YTL’ye geçiş sürecinde yapılan yuvarlamalar dolayısıyla her bir alacak türü yönünden ayrı ayrı olmak üzere 15,00 TL’ye kadar olan alacak asılları sorgulama sırasında dikkate alınmayacaktır.

g) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

2- Destekten Yararlanma Süresi

Bu prim desteği, kapsama giren işyerlerinde 2021/Nisan ve Mayıs ayı/dönemi için uygulanacaktır. Bununla birlikte, 56 NACE kodunda, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01,93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet göstermekle birlikte, 1/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasında ilk defa tescil edilen işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde 4447 sayılı Kanun kapsamında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle 2021/Mart ayında SGK’ ya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerlerince bu destekten yararlanılamayacaktır. Destekten yararlanılan sigortalının, destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılabilmesi mümkün bulunmakla birlikte, sigortalının destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, sonradan işe girdiği işyeri işverenlerince bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılamayacaktır.

3- İşsizlik Sigortası Fonu Tarafından Karşılanacak Destek Tutarının Hesaplanması

Bu destek kapsamına giren işyerlerinde, 2021/Mart ayında 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilen sigortalıların 2021/Nisan ve Mayıs aylarına/dönemlerine ilişkin olmak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden (3.577,50 TL üzerinden) hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Örnek 1: (A) Esnaf Lokantasında, 2021/Mart ayında 4 sigortalının tüm sigorta kollarından SGK’ ya bildirildiği ve bu sigortalıların 2021/Nisan ayında 07316 kanun numarası seçilmek suretiyle SGK’ ya yasal süresi içinde bildirildiği ve her sigortalı için 3.577,50 TL ücret ödendiği varsayıldığında;

Destek öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı; 3,577,50 x 4 = 14.310,00 TL 14.310,00 x 0,375 = 5.366,25 TL
Destek tutarı: 14.310,00 x 0,375 = 5.366,25 TL olacağından, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi borcu kalmamaktadır.
Örnek 2: (B) Börekçisinde, 2021/Mart ayında 1 sigortalının tüm sigorta kollarından Kuruma bildirildiği ve bu sigortalının 2021/Nisan ayında 07316 kanun numarası seçilmek suretiyle SGK’ ya yasal süresi içinde bildirildiği ve bu sigortalı için 3.800,00 TL ücret ödendiği varsayıldığında;
Destek öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı; 3,800,00 x 0,375 = 1.425,00 TL
Destek tutarı: 3.577,50 x 0,375 =1.341,56 TL olacağından,
Destek sonrası işverenin 83,44 TL’yi (1.425,00-1341,56) yasal süresi içinde SGK’ ya ödemesi gerekmektedir.

4- Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler

Bu prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir. Söz konusu destekten yararlanılabilmesi için, asıl işverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması ve 4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer alan diğer şartların sağlanmış olması gerekmektedir.

Asıl işverenin 56, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01,93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 NACE kodunda faaliyet göstermesine rağmen alt işverenin farklı bir NACE kodunda ya da alt işverenin 56, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 NACE kodunda faaliyet göstermesine rağmen ana işverenin farklı bir NACE kodunda faaliyet göstermesi halinde, 4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer alan destek diğer şartlar sağlanmak kaydıyla sadece 56, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 NACE kodunda faaliyet gösteren asıl işveren veya alt işverenler için uygulanacaktır.

5- 4447 Sayılı Kanun’un Geçici 30 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteğinden Yararlanan İşverenlerin Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Bu destekten yararlanan işverenler, bu destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaktır. Destekten yararlanma süresi içinde 4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer alan destekten yararlanılmayan ayda, 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılabilecektir.

6- Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli

4447 sayılı Kanunun geçici 30’uncu maddesi kapsamında prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir. İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi ( / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan “07316- 4447 Sayılı Kanun Geçici 30.Madde – Faaliyetine Ara Verilen Sektörlere Yönelik Teşvik” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

Söz konusu ekranlar vasıtasıyla yapılacak olan tanımlama işlemleri sırasında, Sigortalının;
• 2021/Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilen sigortalı olup olmadığı,
• İşyerinin NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56, 61.90.05, 85.51.03,93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet gösterip göstermediği, Sistem tarafından kontrol edilmek suretiyle kapsama giren sigortalıların sisteme tanımlanması sağlanacaktır.
İşverenlerce İşveren Sistemi üzerinden yapılacak olan tanımlamalar sırasında, kapsama giren sigortalılara ilişkin yukarıda belirtilen kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılacağından, sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin onaylanması halinde, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir
belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Destek kapsamına giren sigortalının SGK sistemine tanımlanmasından sonra, 2021/Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilen sigortalı olup olmadığı hususunda meydana gelecek geriye yönelik değişiklikler dikkate alınmayacaktır.

7- Diğer Hususlar

• 5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesinin 7316 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası uyarınca bu prim desteği kapsamında olmasına rağmen, bu destekten yararlanmayan işverenlerin sonradan geriye yönelik olarak bu destekten yararlanmaları veya başka bir prim teşvik, destek ve indirimle değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
• Bu prim desteğinden yararlanmakta olan işyerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, prim desteğinden yararlanılan sigortalılardan dolayı, destek süresi aşılmamak kaydıyla kalan süreler için yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
• Bu destekten yararlanılıp yararlanılamayacağı hususu, işyeri bazında tespit edildiğinden, 4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi kapsamında yer alan destekten yararlanırken aynı işverene ait başka bir işyerinde “16-Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli” koduyla çalışmaya başlayan bir sigortalının, yeni işyerindeki çalışmalarından dolayı söz konusu destekten yararlanması mümkün bulunmamaktadır.
• 4447 sayılı Kanunun geçici 30’uncu maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılan ve İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.


Kaynak: TÜRMOB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın