https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
2010 yılında yüzde 65,7 olan yoksulluk oranı 2019 yılında 25,9 puan azalarak yüzde 39,8 oldu. - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » 2010 yılında yüzde 65,7 olan yoksulluk oranı 2019 yılında 25,9 puan azalarak yüzde 39,8 oldu.

2010 yılında yüzde 65,7 olan yoksulluk oranı 2019 yılında 25,9 puan azalarak yüzde 39,8 oldu.

Sürdürülebilir kalkınmanın göstergeleri 2010-2019
25 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi kabul edilmiş ve bu çerçevede 17 amaç ve bu hedeflere ulaşmak için 169 hedef belirlenmiştir. SKH’lere ve hedeflere ulaşma düzeyini izlemek için 231 ayrı göstergeden oluşan küresel bir gösterge seti vardır.

Halihazırda ülkemiz için mevcut olan, hedef ölçüme uygun görülen ikame göstergeler de dahil olmak üzere toplam 131 adet gösterge ve tanımları bülten ekinde yayınlanmaktadır.

Göreli yoksulluk oranı 2010-2019 döneminde yaklaşık 2,5 puan azaldı

Eşdeğer ortalama hanehalkı kullanılabilir gelirinin %50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk sınırına göre, 2010 yılında %16,9 olan yoksulluk oranı, 2019 yılında yaklaşık 2,5 puan azalarak %14,4’e geriledi. Risk altındaki çalışan nüfus 2010 yılında %17,9 iken, 4,7 puan azalarak 2019 yılında %13,2 oldu. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski taşıyan bireylerin oranı 2010 yılında %65,7 iken 25,9 puan azalarak %39,8 oldu. 2019’da

Anne ve beş yaş altı ölüm oranları azaldı

Anne ölüm hızı 2010’da 100.000 canlı doğumda 16,7’den 2019’da 13,1’e düştü.

Beş yaş altı ölüm hızı 2010 yılında bin canlı doğumda 15,5 iken 2019 yılında 11,2 oldu. Aynı dönemde yenidoğan ölüm hızı bin canlı doğumda 7,6’dan 5,7’ye geriledi.

15-19 yaş grubundaki bin kadın başına ergen doğurganlık hızı 2010’da 33,8 iken 2019’da 16,7 oldu.

15 yaş ve üzeri bireylerde tütün kullanım oranı 2010 yılında %29,5 iken 2019 yılında %31,3’e yükseldi. 2019 yılında erkek bireylerde tütün kullananların oranı, kadınlar arasında tütün kullananların oranının yaklaşık 2,5 katı oldu.

2014-2019 döneminde eğitim kademelerine göre okul bitirme oranları arttı

2014 yılında ilk, orta ve orta öğretimi tamamlama oranları sırasıyla %97,7, %94,1 ve %58,8 iken, 2019 yılında %98,6, %97,7 ve %70,3 oldu.

Beş yaş net okullaşma oranı 2015 yılında %67,2 iken 2019 yılında 7,9 puan artarak %75,1’e yükseldi. Aynı dönemde okul öncesi net okullaşma oranı %55,5’ten %71,2’ye yükseldi.

Bir programlama dilinde programlama yeteneğine sahip gençlerin (16-24 yaş) oranı 2010 yılında %5,7 iken 2019 yılında %7,5 idi. Aynı dönemde bu oran %2,8’den %3,2’ye yükseldi. yetişkinler arasında (16-74 yaş arası).

18 yaşından önce evlenen 20-24 yaş arası kadınların yüzdesi azaldı

20-24 yaş grubunda 18 yaşından önce evlenen kadınların oranı 2010’da %8,2 iken 2019’da %5,1 oldu.

Yerel yönetimlerde kadın oranı 2014 yılında %9,9 iken 2019 yılında %10,1 oldu.

Yönetici pozisyonlarındaki kadın oranı 2012’de %14,4 iken, 2019’da %17,5 oldu. Bu oran 2012’de sanayi ve hizmet sektörlerinde sırasıyla %10,2 ve %17,9’a ulaşırken, 2019’da %10,8 ve %22,7 oldu.

Güvenilir şekilde arıtılmış evsel ve endüstriyel atık su oranı 2010-2018’de arttı

Güvenilir şekilde arıtılan evsel ve endüstriyel atıksu arıtma oranı 2010 yılında %72,8 iken 2018 yılında 8,1 puan artarak %80,9 oldu.

İmalat sanayinde zaman içinde su kullanım verimliliği (1 m3 Su için üretilen katma değer (2010’da 0,159$/m2)3 2018 yılında 0,182 USD/m iken.3 Oldu.

2019 yılında yenilenebilir enerji ve atıklardan elektrik üretim oranı %43,9 oldu

Yenilenebilir enerji ve atıklardan elektrik üretim oranı 2010 yılında %26,4 iken 2019 yılında %43,9’a yükseldi.

Yenilenebilir enerjinin toplam nihai enerji tüketimi içindeki payı 2010 yılında %9,9 iken 2019 yılında %7,6’ya geriledi.

Yenilenebilir enerji üretimi kurulu gücü 2010 yılında kişi başına 235,2 watt iken 2019 yılında 538,4 watt’a yükseldi.

Ne eğitimli ne de çalışan gençlerin oranı 2019’da %26,0 oldu

15-24 yaş grubunda örgün ve yaygın eğitime devam etmeyen ve herhangi bir işte çalışmayan bireylerin oranı 2010 yılında %32,3 iken 2019 yılında %26,0 oldu.

Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayanların toplam istihdam içindeki oranı 2010 yılında %43,3 iken 2019 yılında %34,5 oldu.

Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payı 2019’da %1,06 oldu

Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payı 2010’da %0,79 iken, 2019’da %1,06 oldu. Tam zamanlı eşdeğer (TZE) olarak bakıldığında, milyon kişiye düşen araştırmacı sayısı 2010’da 880 iken, 2019’da 1.641 oldu. .

İmalat sanayinin GSYİH içindeki katma değer payı 2010 yılında %15,1 iken 2019 yılında 3,2 puan artarak %18,3 olmuştur. İmalat sanayi istihdamının toplam istihdama oranı 2010 yılında %18,7 iken, 2010 yılında %18,4 olmuştur. 2019.

2018 yılında toplam sera gazı emisyonu 520,9 milyon ton karbondioksit olmuştur.2 eşitlendi

Türkiye’nin 2010 yılı toplam sera gazı emisyonu 398,9 milyon ton karbondioksittir.2 2018 yılında 520,9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri.2 ikramiye olarak gerçekleşti. 2018’de karbondioksit emisyonları2 Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtım sektöründen kaynaklanan emisyonlar %29 ile en büyük paya ve %26 ile imalat sanayinden kaynaklanan emisyonlardan kaynaklanmaktadır.

Türkiye için 2019 yılında şehirlerde kamu kullanımına açık meskûn alanların ortalama payı %13,56 oldu.

Bahçeler, mesire yerleri, kent parkları, bahçeler, plazalar, meydanlar gibi kamusal alanlar ile cadde ve sokaklar için ayrılan alanlardan oluşan yapılaşmanın kentlerdeki ortalama payı %13,56’dır. Oranın en yüksek olduğu il %21,1 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise %6,2 ile Bingöl’dür.

Orman arazisi oranı 2019 itibariyle %29,2 olarak hesaplanmıştır.

Orman arazisinin toplam arazi alanına oranı 2010 yılında %27,1 iken 2019 yılında 2,1 puan artarak %29,2 oldu. Aynı dönemde normal kapalı orman alanının toplam arazi alanına oranı %14,6’dan %16,8’e yükseldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) genç kadın ve kadın milletvekili oranının artırılması

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde genç milletvekili (45 yaş ve altı) oranı 2011’de %28,4 iken, 2018’de %29,8 oldu. Aynı dönemde kadın milletvekili oranı da %14,4’ten %17,3’e yükseldi.

2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili seçilme hakkı bulunan gençlerin temsili (MV) 0,88 iken (genç milletvekillerinin milletvekili seçilme hakkına sahip gençlerin toplam nüfusa oranı) bu oran 0,88’dir. temsili 2018’de 0,69’a düştü. Aynı dönemde MVD pozisyonlarına seçilme hakkı bulunan kadınların temsili 0,28’den 0,34’e yükseldi.

2010 yılında 58 olan insan ticareti mağduru sayısı 2019 yılında 215’e yükseldi. 2019 yılında insan ticareti mağdurlarının çoğu %68 ile 18-35 yaş grubunda yer alırken, insan ticareti mağduru kadın oranı ise kaçakçılığı% 91 idi.

Cezaevlerindeki hükümsüzlerin oranı 2010’da %27,4’ten 2019’da %15,9’a geriledi.

Net RKY’nin GSYİH içindeki payı 2019’da %1,14 oldu

Türkiye’nin donör ülke olarak gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere sağladığı toplam net resmi kalkınma yardımı, 2010-2019 döneminde yaklaşık dokuz kat artarak 2019 yılında 8 milyar 667 milyon ABD dolarına ulaştı. 2010 yılında 7 milyar 541 milyon ABD dolarına ulaşmıştır. Net RKY’nin GSYİH içindeki payı 2010 yılında %0,12’den 2019 yılında %1,14’e yükselmiştir.

İnternet kullanan bireylerin oranı 2019’da %74,0 oldu

Son üç ayda internet kullanan bireylerin oranı 2010’da %37,6 iken 2019’da %74,0 oldu. Bu oran 2019’da erkeklerde %80,4, kadınlarda %67,6 oldu. Cep telefonu kullanan bireylerin oranı ise %93,5’e ulaştı. 2019’da % 2019. Bu oran erkeklerde %96,9, kadınlarda %90,2 oldu.


açıklama: 2030 Gündemi’nde yer alan küresel göstergeler, 17 hedef ve 169 hedefe yönelik ilerlemeyi ölçmeyi hedefliyor. Bu nedenle, her bir göstergenin ilgili amaç ve hedefle olan ilişkisinin kolayca gösterilebildiği, göstergeye dayalı değişimlerin etkin bir şekilde ve veri görselleştirmeleri ile ifade edilebildiği bağımsız bir platformda sunulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda TÜİK, 2030 Gündemi göstergelerinin online olarak görüntülenebileceğini duyurdu. internet portalı Önümüzdeki günlerde internet sitesinde (www.tuik.gov.tr) duyuru yapılarak duyurulacaktır. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma göstergelerine ilişkin bir haber bülteni yayınlanmayacak, göstergeler aralığındaki veriler web portalı üzerinden takip edilebilecektir. Ayrıca göstergelerde yapılacak güncellemeler web portalında kullanıma sunulduğunda TÜİK internet sitesinde duyuru yapılarak kullanıcılar bilgilendirilecektir.


Kaynak: TÜİK
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın