https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
19.09.2020 tarihinde değişen Türk Petrol Kanunu’nun yürütme yönetmeliği - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » 19.09.2020 tarihinde değişen Türk Petrol Kanunu’nun yürütme yönetmeliği

19.09.2020 tarihinde değişen Türk Petrol Kanunu’nun yürütme yönetmeliği

Cumartesi 19 Eylül 2020

Resmi gazete Numara: 31249

sistemler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Türk Petrol Kanununun Uygulandığı Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1 – 22.1.2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14. maddesine birinci fıkradan sonra aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre eklenmiştir.

“(2) Millî güvenlik ve millî menfaatlere ilişkin kararlar, görevli aracılığıyla hak sahibi şirkete tebliğ edilir. Bu şekilde tebliğ edilen kararların yürürlük tarihi, kararda aksine hüküm bulunmadıkça tebliğ tarihidir. Kararlar Bu tür bir petrol hakkına ilişkin hak sahibine tahsis edilen alanda faaliyete başlamadan önce Resmi Gazete’de yayımlanır.

Makale 2 – Aynı yönetmeliğin 29 uncu maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Petrol haklarına sahip şirketlerin ortaklaşa sahip oldukları ruhsatlarda, hak sahipleri arasındaki anlaşmaya bağlı olarak ortaklardan biri tarafından devlet payı beyan edilebilir.”

Madde 3 – Aynı yönetmeliğin 35 inci maddesinin altıncı fıkrası, yedinci fıkrasında yer alan “bundan altmış gün” ibaresi “yıl sonuna kadar” ve dokuzuncu fıkrasında yer alan “düzenli olarak, her ayın on beşine kadar” ibaresi ” onbeş gün”, Müdürlüğün talebi üzerine yürürlükten kaldırılmış olup, “in” olarak değiştirilmiştir.

Madde 4 – Aynı yönetmeliğin 36. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “taraflarca” ibaresi “temlik eden tarafından” olarak değiştirilmiştir.

Madde 5 – Aynı yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “aslı veya tasdikli” ibaresi “aslına uygunluğu beyan edilerek bir”, “orijinal ve” ibaresi “eğer varsa” şeklinde değiştirilmiştir. “, “eğer” ibaresi kaldırılmış, aynı fıkranın birinci ve dördüncü cümlelerindeki “otuz” ibaresi “doksan” olarak değiştirilmiştir.

Madde 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 – Bu sistem hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin yayımlandığı Resmi Gazete
tarih sayı
22/1/2014 28890
Sistemin değişen yönetmeliğinin yayımlandığı Resmi Gazete.
tarih sayı
22.9.2017 30188

Kaynak: Resmi Gazete
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın